BINUHATAN 1

40ka adlaw sa tapos sang iya pagkamatay, nagpakita sia sa ila sa madamo nga beses, sa indi mapanghiwala nga mga pagpamatuod nga buhi sia. Nakita nila sia kag naghambal sia sa ila nahanungod sang Ginharian sang Dios.

1Halangdon nga Teofilo, Sa una nga libro nga akon ginsulat, ginsaysay ko ang tanan nga mga butang nga ginhimo kag gintudlo ni Jesus, halin sang pagsugod niya sang iya mga bulohaton 2tubtob sang adlaw nga gindala sia pa langit. Sa wala pa sia madala pa ibabaw may ginbilin sia nga mga tulomanon, paagi sa gahom sang Espiritu Santo, sa iya ginpili nga mga apostoles. 3Sa sulod sang 40 ka adlaw sa tapos sang iya pagkamatay, nagpakita sia sa ila sa madamo nga beses, sa indi mapanghiwala nga mga pagpamatuod nga buhi sia. Nakita nila sia kag naghambal sia sa ila nahanungod sang Ginharian sang Dios. 4Sang pagtipon nila, ginmanduan sila ni Jesus, “Indi kamo maghalin sa Jerusalem, kundi hulaton ninyo ang ginsaad sang akon Amay sa inyo nga ginsiling ko na sa inyo. 5Si Juan nagpangbautiso sa tubig, pero sa pila ka adlaw pagabautisohan kamo sa Espiritu Santo.” 6Sang pagtipon sang mga apostoles kaupod ni Jesus nagpamangkot sila sa iya, “Ginoo, amo na bala ini ang tion nga patindugon mo liwat ang Ginharian sang Israel?” 7Nagsabat si Jesus sa ila, “Indi para sa inyo ang paghibalo kon san-o ini mahanabo, kay ang akon Amay amo lamang ang may gahom sa pagtalana sang mga panahon kag sang magakahanabo. 8Pero sa pag-abot sang Espiritu Santo sa inyo magabaton kamo sing gahom kag manginsaksi ko kamo sa Jerusalem, sa bug-os nga Judea kag Samaria, kag sa bug-os nga kalibutan.” 9Sa tapos niya mahambal ini gindala sia pa langit samtang nagatan-aw sila sa iya, kag ginlikupan sia sang panganod. 10Sang nagatangla pa sila sa langit, samtang nagapaibabaw sia, sa hinali may nagtindog sa luyo nila nga duha ka tawo nga nagabayu sing puti 11kag nagsiling sa ila, “Mga taga-Galilea, ngaa bala nagatindog kamo dira kag nagatangla sa langit? Ining Jesus nga ginkuha sa inyo kag gindala pa langit, magabalik liwat sa amo man nga paagi nga nakita ninyo sia nga nagpalangit.” 12Karon nagbalik ang mga apostoles sa Jerusalem halin sa bukid sang mga Olivo nga may kalayuon nga mga isa ka kilometro halin sa siyudad. 13Sang pag-abot nila sa Jerusalem nagsaka sila sa kuwarto nga ila ginadayunan. Sila amo sanday Pedro, Juan, Santiago kag Andres, Felipe kag Tomas, Bartolome kag Mateo, Santiago nga anak ni Alfeo, Simon nga patriota, kag Judas nga anak ni Santiago. 14Ini sila nagatipon pirme sa pagpangamuyo, kaupod sang mga babayi kag ni Maria nga iloy ni Jesus, kag sang iya mga utod nga lalaki. 15Sang makaligad ang pila ka adlaw nagtilipon ang mga tumoluo nga mga 120 tanan. Nagtindog si Pedro kag nagsiling, 16“Mga utod ko, ang kasulatan kinahanglan matuman, sa diin ang Espiritu Santo nagtagna paagi kay David nahanungod kay Judas, nga amo ang naggiya sang mga nagdakop kay Jesus. 17Si Judas isa man ka katapo sang aton grupo kay ginpili sia upod sa aton sa pagpakigbahin sa aton hilikuton.” ( 18Gingamit ni Judas ang kuwarta nga nabaton niya gikan sa iya maluibon nga buhat sa pagtaba sang duta. Didto sia nahulog kag napatay. Nabusdik ang iya tiyan kag naggulowa ang iya mga kasudlan. 19Ang tanan nga mga pumoluyo sa Jerusalem nakahibalo sini kag gintawag nila ini nga duta Aceldama nga kon sayuron, “Duta sang Dugo.”) 20“Kay nasulat ini sa libro sang mga Salmo, ‘Kabay nga bayaan ang iya balay, Kag sa sini wala na sing may magpuyo.’ Kag nasulat man, ‘Kabay nga may magbulos Sa iya pag-alagad.’ 21-22 “Gani, kinahanglan nga may magdugang sa aton nga isa nga makasaksi sang pagkabanhaw ni Ginoong Jesus. Kinahanglan nga isa sia sang mga nanginkaupod naton sa bug-os nga panahon nga nagpanglakaton si Ginoong Jesus upod sa aton, halin sang pagpangbautiso ni Juan tubtob sang pagkuha kay Jesus sa aton kag gindala pa langit.” 23Duha ang ila ginpapilian: si Jose nga ginatawag Barsabas nga ginhayuan man kay Justo, kag si Matias. 24Dayon nagpangamuyo sila nga nagasiling, “Ginoo, ikaw nakahibalo sang tagipusoon sang tanan nga mga tawo. Gani, Ginoo, ipahayag sa amon kon sin-o sa sining duha ang imo ginpili 25nga mangin-isa ka apostol sa pagbulos kay Judas nga didto na sa duog nga bagay sa iya.” 26Sa tapos sini nagpagabutgabot sila, kag ang napilian amo si Matias. Gindugang sia sa onse ka mga apostoles.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\