BINUHATAN 10

1May isa ka tawo sa Cesarea nga ginahingalanan kay Cornelio, isa ka kapitan sang mga soldado nga Romanhon sa batalyon nga ginatawag “Ang Batalyon Italyano.” 2Mainampuon sia nga tawo. Sia kag ang iya bug-os nga panimalay nagasimba sa Dios. Daku gid ang iya nahimo sa pagbulig sa mga imol nga mga Judio kag pirme lang sia nagapangamuyo sa Dios. 3Isa sadto ka hapon, sang mga alas tres ang takna, nakita niya sa isa ka palanan-awon nga ang anghel sang Dios nagsulod kag nagpanawag sa iya, “Cornelio!” 4Sang pagkakita niya sang anghel naurongan kag hinadlukan sia kag nagsiling, “Ano bala ang kinahanglan mo, sir?” Nagsabat ang anghel, “Ginbaton sang Dios ang imo mga pangamuyo kag ang imo pagbulig sa mga imol. Gani iya ikaw ginadumdom. 5Karon magpadala ka sing mga tawo sa Joppe sa pagsugat sang isa ka tawo nga ginahingalanan kay Simon Pedro. 6Bisita sia ni Simon nga manugbulad sang panit nga ang iya balay yara sa higad sang baybay.” 7Sang makahalin ang anghel nga naghambal kay Cornelio, gintawag niya ang duha sang iya mga suloguon kag ang isa ka soldado nga mainampuon nga amo ang nagaalagad sa iya. 8Ginsugiran niya sila kon ano ang natabo, kag ginpadala sila sa Joppe. 9Sang madason nga adlaw sang nagapakadto sila sa Joppe kag malapit na lang sila sa amo nga duog, si Pedro nagsaka sa atop sang balay sa pagpangamuyo. Nagahingudto gid sadto ang adlaw. 10Ginutom sia kag luyag na gid sia kuntani magkaon. Sang ginaaman ang pagkaon, may nakita sia nga palanan-awon. 11Nakita niya nga nag-abri ang langit kag may gintunton sa duta nga daw habol nga malapad nga nahigtan sa apat ka pamusod. 12Nabutang sa amo nga sulodlan ang tanan nga sahi sang mga kasapatan nga apat ang tiil, kag ang mga sapat nga nagadahog sa duta kag ang mga pispis sa talon. 13Kag may tingog nga nagsiling sa iya, “Magtindog ka, Pedro! Mag-ihaw ka kag magkaon!” 14Pero nagsabat si Pedro, “Indi ako sina makahimo, Ginoo! Wala gid ako nagakaon sang mga nadagtaan ukon mahigko.” 15Ang tingog nagsabat sa iya, “Indi pagkabiga nga mahigko ang bisan ano nga butang nga ginsiling sang Dios nga matinlo.” 16Katatlo suliton ini nga hitabo kag ginbalik yadto nga butang sa langit. 17Nagpalibog si Pedro kon ano ang kahulogan sang palanan-awon nga iya nakita. Sa sadto man nga tion, ang balay ni Simon nakita na sang mga tawo nga ginpadala ni Cornelio, kag yara na sila sa puwerta sang kudal. 18Nagpanawag kag nagpamangkot sila, “May bisita bala kamo diri nga ginahingalanan kay Simon Pedro?” 19Nagapalibog pa si Pedro kon ano ang kahulogan sang palanan-awon sang magsiling ang Espiritu sa iya, “Pamati ka! May tatlo ka tawo diri nga nagapangita sa imo. 20Gani maghimos ka kag magpanaog kag indi ka magpangduhadoha sa pag-upod sa ila kay ako ang nagpadala sa ila.” 21Gani nagpanaog si Pedro kag nagsiling sa mga tawo, “Ako ang ginapangita ninyo. Ano bala ang kinahanglan ninyo?” 22Nagsabat sila, “Ginpadala kami ni Kapitan Cornelio, isa ka maayo nga tawo nga nagasimba sa Dios kag ginataha sang tanan nga mga Judio. Ang isa ka anghel sang Dios nagsiling sa iya nga agdahon ikaw sa iya balay agod nga makapamati sia sa imo.” 23Gin-agda ni Pedro ang mga tawo sa pagsulod, kag didto niya sila ginpatulog. Sang madason nga adlaw nanghimos si Pedro kag nag-upod sa ila. Ang pila sang mga utod halin sa Joppe nag-upod man sa iya. 24Sang madason nga adlaw nag-abot sila sa Cesarea sa diin nagahulat si Cornelio upod sa iya mga himata kag suod nga mga abyan nga iya gin-agda. 25Sang nagapasulod na si Pedro, ginsugata sia ni Cornelio. Nagluhod si Cornelio kag nagyaub sa iya atubangan. 26Pero ginpatindog sia ni Pedro kag ginsingganan, “Tindog ka, kay tawo man lang ako.” 27Nagpadayon si Pedro sa paghambal kay Cornelio, samtang nagapasulod sila sa balay kag nakita niya ang madamo nga mga tawo nga nagtipon didto. 28Nagsiling si Pedro sa ila, “Nakahibalo gid kamo nga ang isa ka Judio wala ginatugoti sang iya pagtuloohan sa pagduaw ukon sa pag-upod sa isa ka Gentil. Pero ang Dios nagpahayag sa akon, nga indi ko pagkabigon ang bisan sin-o nga tawo nga mahigko ukon nadagtaan. 29Gani sang ginpasugoan ninyo ako sa pagkari, wala ako magbalibad. Karon luyag ko mahibaluan kon ngaa ginpatawag ninyo ako.” 30Nagsabat si Cornelio, “Sang mga tatlo na ka adlaw nga nagligad, sang mga alas tres ang takna sa hapon, nagapangamuyo ako sa balay. Sa hinali may nagpakita sa akon nga isa ka tawo nga may masilaw nga bayu, 31kag nagsiling sia, ‘Cornelio! Ginpamatian sang Dios ang imo pangamuyo kag ginadumdom niya ang imo pagbulig sa mga imol. 32Magpadala ka sing tawo sa Joppe sa pagsugat sa isa ka tawo nga ginahingalanan kay Simon Pedro. Nagadayon sia sa balay ni Simon nga manugbulad sang panit nga ang iya balay yara sa higad sang baybay.’ 33Kag ginpasugoan ko ikaw gilayon kag karon maayo gid kay nagkari ka. Karon yari kami tanan sa atubangan sang Dios, nga nagahulat sa pagpamati sang bisan ano nga ginsugo sang Ginoo nga isiling mo.” 34Nagsugod si Pedro sa paghambal, “Karon natalupangdan ko nga alangay ang pagkabig sang Dios sang tanan nga mga tawo. 35Kay ang nagakahadlok sa iya kag nagahimo sing matarong, bisan ano ang iya rasa, nahamut-an sia sang Dios. 36Inyo nahibaluan ang mensahi nga iya ginpadala sa mga tawo sa Israel, nga nagabantala sang Maayong Balita sang paghidait paagi kay Jesu-Cristo nga Ginoo sang tanan nga mga tawo. 37Inyo nahibaluan ang bantog nga hitabo sa bug-os nga Israel, nga nagsugod sa Galilea, sa tapos nga ginwali ni Juan ang nahanungod sa pagbautiso. 38Nakahibalo man kamo nahanungod kay Jesus nga taga-Nazaret, kon daw ano ang paghatag sang Dios sa iya sang Espiritu Santo kag gahom. Nagkadto sia sa tanan nga mga duog nga nagahimo sang maayo nga mga buhat kag nagaayo sang tanan nga ginagamhan sang Yawa, kay ang Dios kaupod niya. 39Mga saksi kami sang tanan nga ginhimo niya sa mga kabanwahanan sang mga Judio kag sa Jerusalem. Ginpatay nila sia paagi sa paglansang sa iya sa krus. 40Pero ginbanhaw sia sang Dios sa ikatlo nga adlaw kag ginpahayag sia, 41indi sa tanan nga mga tawo, kundi sa amon lang nga ginpili na sang Dios nga mga saksi. Sa tapos sia mabanhaw sang Dios, nagkaon kag nag-inom kami upod sa iya. 42Kag ginsugo niya kami sa pagwali sang Maayong Balita sa mga tawo kag sa pagpamatuod nga sia amo ang ginpili sang Dios nga hukom sang mga buhi kag sang mga patay. 43Nahanungod sa iya, ang tanan nga mga propeta naghambal nga ang tanan nga magtuo sa iya pagapatawaron sang ila mga sala paagi sa gahom sang iya ngalan.” 44Samtang nagahambal pa si Pedro, nagkunsad ang Espiritu Santo sa tanan nga nagapamati sang iya ginahambal. 45Ang mga tumoluo nga mga Judio nga nag-upod kay Pedro halin sa Joppe natingala nga ang Dios nagbubo sing bugana sang Espiritu Santo sa mga Gentil. 46Kay nabatian nila sila nga nagahambal sa iban nga mga linggwahe kag nagadayaw sang pagkagamhanan sang Dios. Nagsiling si Pedro, 47“Nabaton sini nga mga tawo ang Espiritu Santo subong sang aton pagbaton. Karon may makapugong bala sa ila sa pagpabautiso sa tubig?” 48Gani ginmanduan niya sila sa pagpabautiso sa ngalan ni Jesu-Cristo. Dayon gin-agda nila sia sa pagpabilin upod sa ila sing mga pila ka adlaw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\