BINUHATAN 11

1Ang mga apostoles kag ang mga kautoran sa bug-os nga Judea nakabati nga ang mga Gentil nakabaton man sang pulong sang Dios. 2Sang pagkadto ni Pedro sa Jerusalem, ginsaway sia sang mga tumoluo nga nagapati nga kinahanglan magpatuli ang mga Gentil. Nagsiling sila, 3“Nanginbisita ikaw sa balay sang di-tinuli nga mga Gentil kag nagkaon ka pa gani upod sa ila!” 4Gani ginsaysay ni Pedro sa ila ang nahanabo halin sa ginsugoran nga nagasiling: 5“Nagapangamuyo ako didto sa siyudad sang Joppe, sang makita ko ang isa ka palanan-awon. May nakita ako nga daw habol nga malapad nga nahigtan sa apat ka pamusod nga ginatunton sa tupad nakon halin sa langit. 6Gin-usisa ko sing maayo ang unod sadto, kag nakita ko ang mga kasapatan nga may apat ka tiil, kag mapintas nga mga sapat, kag mga sapat nga nagadahog sa duta, kag mga pispis sa talon. 7Kag nabatian ko ang tingog nga nagsiling sa akon, ‘Tindog ka Pedro, mag-ihaw ka, kag magkaon!’ 8Pero nagsiling ako, ‘Indi ako sina makahimo, Ginoo! Wala ako nagakaon sang nadagtaan ukon mahigko.’ 9Ang tingog gikan sa langit nagsiling liwat, ‘Indi pagkabiga nga mahigko ang bisan ano nga butang nga ginsiling sang Dios nga matinlo.’ 10Katatlo suliton ini nga hitabo, kag sang ulihi ginbatak yadto tanan nga mga butang pa langit. 11Sa sadto gid nga tion may tatlo ka tawo halin sa Cesarea nga nag-abot sa balay nga akon ginadayunan. Ini sila ginpadala sa pagpangita sa akon. 12Ang Espiritu nagsiling sa akon nga mag-upod ako sa ila nga indi magpangduhadoha. Ining anom ka mga utod nga taga-Joppe nag-upod man sa akon sa Cesarea kag nagkadto kami tanan sa balay ni Cornelio. 13Nagsugid sia sa amon nga nakakita sia sing isa ka anghel nga nagatindog sa sulod sang iya balay kag nagsiling sa iya, ‘Magpadala ka sing tawo sa Joppe sa pagsugat sang isa ka tawo nga ginahingalanan kay Simon Pedro. 14Magahambal sia sa imo sang mga pulong nga magaluwas sa imo kag sang imo bug-os nga panimalay.’ 15Kag sang nagsugod ako sa paghambal, nagkunsad sa ila ang Espiritu Santo subong sang pagkunsad niya sa aton sang una. 16Kag nadumdoman ko ang ginsiling sang Ginoo, ‘Si Juan nagbautiso sa tubig, pero pagabautisohan kamo sa Espiritu Santo.’ 17Gani ini nagapamatuod nga ginhatag man sang Dios sa mga Gentil ang iya man ginhatag sa aton sang nagtuo kita sa Ginoo nga si Jesu-Cristo. Karon sin-o bala ako nga magsumpong sa Dios?” 18Sang pagkabati nila sini, gin-untatan nila ang ila pagsaway kay Pedro, kag nagdayaw sila sa Dios nga nagasiling, “Ti kon amo, ginhatag man sang Dios sa mga Gentil ang kahigayunan sa paghinulsol kag pagkabuhi!” 19Ang mga tumoluo nag-alaplaag tungod sang paghingabot nga nagsugod sang pagpatay kay Esteban. Ang iban sa ila nakalambot tubtob sa Fenicia kag Cipre kag Antioquia, kag nagwali sila sang Maayong Balita sa mga Judio lang. 20Pero ang iban nga mga tumoluo nga taga-Cipre kag Cirene nagkadto sa Antioquia kag ini sila nagwali man sa mga Gentil sang Maayong Balita nahanungod kay Ginoong Jesus. 21Ang gahom sang Ginoo yara sa ila, kag madamo nga mga tawo ang nagtuo kag nagliso sa Ginoo. 22Nag-abot ini nga balita sa iglesia sa Jerusalem, gani ginpadala nila si Bernabe sa Antioquia. 23Sang pag-abot niya didto nakita niya kon daw ano ang pagbendisyon sang Dios sa mga tawo. Nalipay sia sang iya nakita, kag ginlaygayan niya sila nga magmatutom kag magmalig-on sa Ginoo sa ila bug-os nga tagipusoon. 24Si Bernabe maayo nga tawo, nga napun-an sang Espiritu Santo kag sang pagtuo. Madamo nga mga tawo ang nadala sa Ginoo. 25Dayon nagkadto si Bernabe sa Tarso sa pagpangita kay Saulo. 26Sang makita niya si Saulo, gindala niya sia sa Antioquia. Sa sulod sang isa ka tuig nagpakig-upod sila sa mga katapo sang iglesia kag nagpanudlo sila sa madamo nga mga tawo. Didto sa Antioquia ang mga gintuton-an amo ang nahauna nga gintawag nga mga Cristianos. 27Sa sadto nga mga inadlaw may mga propeta nga nagkadto sa Antioquia halin sa Jerusalem. 28Ang isa sa ila nga ginahingalanan kay Agabo nagtindog, kag sa gahom sang Espiritu nagtagna nga may isa ka daku nga tiggulotom nga magaabot sa bug-os nga kalibutan. (Natabo ini sang si Claudio amo ang Emperador.) 29Gani ang mga gintuton-an naghilisugot nga ang tagsatagsa sa ila magpadala sing bulig sa ila mga utod didto sa Judea suno sa ila masarangan. 30Gani, ginhimo nila ini kag ginpadala ang kuwarta sa mga katigulangan sang iglesia paagi kay Bernabe kag kay Saulo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\