BINUHATAN 12

1Sa sini man nga tion, ang hari nga si Herodes nagsugod sa paghingabot sa pila ka mga katapo sang iglesia. 2Ginpapatay niya si Santiago nga utod ni Juan paagi sa espada. 3Sang makita niya nga nalipay ang mga Judio sang iya ginhimo, ginpadakop pa gid niya si Pedro. Ini natabo sa tion sang Piesta sang Tinapay nga wala sing Lebadora. 4Sang madakop nila si Pedro, ginsulod nila sia sa bilangguan kag ginpagwardyahan sang apat ka hut-ong sang mga soldado nga ang tagsa ka hut-ong may apat ka soldado. Si Herodes nagplano nga ipaatubang sia sa mga Judio sa tapos ang Piesta sang Pascua. 5Gani, ginhunong si Pedro sa bilangguan, pero ang mga katapo sang iglesia nagpangamuyo sa Dios sing hanuot gid para sa iya. 6Isa sadto ka gab-i sa wala pa ang adlaw nga ginplano ni Herodes nga ipaatubang niya si Pedro sa mga tawo, nagtulog si Pedro sa tunga sang duha ka gwardya. Nahigtan sia sang duha ka kadena kag may mga gwardya sa puwerta sang bilangguan. 7Sa hinali nagpakita ang isa ka anghel sang Ginoo, kag nagsanag ang bilangguan. Gin-uyog sang anghel ang abaga ni Pedro kag ginpukaw sia nga nagasiling, “Dali! Bangon ka!” Kag sa gilayon nahukas ang mga kadena nga nagagapos sang iya mga kamot. 8Kag ang anghel nagsiling sa iya, “Hugta ang imo paha kag higti ang imo mga sandalyas.” Gintuman ini ni Pedro. Ang anghel nagsiling sa iya, “Magpangunop ka kag magsunod sa akon.” 9Ginsunod sia ni Pedro pa gwa sa bilangguan. Pero wala sia makahibalo nga matuod ining ginhimo sang anghel; naghunahona sia nga ini isa lamang ka palanan-awon. 10Ginligaran nila ang nahauna nga balantayan sang mga gwardya kag ang ikaduha kag nakalambot sila sa salsalon nga puwerta nga nagapadulong sa siyudad. Nag-abri ang puwerta sa iya lamang kaugalingon kag naggwa sila. Nag-agi sila sa isa ka dalan kag sa gilayon ginbayaan sang anghel si Pedro. 11Dayon nakamarasmas si Pedro kon ano ang natabo sa iya, kag nagsiling sia, “Karon natalupangdan ko nga matuod gid nga ginpadala sang Ginoo ang iya anghel, kag iya ginluwas ako sa gahom ni Herodes kag sa tanan nga buhaton kuntani sang mga Judio sa akon.” 12Sang matalupangdan niya ini, nagkadto sia sa balay ni Maria nga iloy ni Juan Marcos. Madamo nga mga tawo ang nagtilipon didto kag nagapangamuyo sila. 13Nagpanuktok si Pedro sa puwertahan sa gwa, kag ginkadtuan ini sang isa ka suloguon nga babayi nga ginahingalanan kay Roda. 14Nakilala niya ang tingog ni Pedro, kag sa kakunyag niya nagbalik sia nga wala pa niya maabrihi ang puwertahan, sa pagpahibalo nga si Pedro yara sa gwa. 15Nagsiling sila, “Siguro nagbuang ka!” Pero nag-insister sia nga yara gid si Pedro. Gani nagsabat sila, “Anghel niya ina.” 16Sa pihak nga bahin, padayon gihapon ang pagpanuktok ni Pedro. Sang ulihi ila gin-abrihan ang puwertahan kag natingala gid sila sang makita nila sia. 17Ginsinyasan niya sila nga maghipos, kag ginsaysay niya sa ila kon paano ang pagpagwa sang Ginoo sa iya sa bilangguan. Nagsiling sia, “Isugid ninyo ini sa kay Santiago kag sa iban nga mga kautoran.” Dayon naggwa sia kag nagkadto sia sa iban nga lugar. 18Sang pagkaaga nagkinagula ang mga gwardya, kay wala sila makahibalo kon ano ang natabo kay Pedro. 19Nagmando si Herodes nga pangitaon sia, pero wala gid nila sia makita. Gani ginpausisa niya ang mga gwardya kag nagmando nga pamatyon sila. Sa tapos sini si Herodes nagkadto sa Cesarea halin sa Judea kag nagtener didto sing pila ka adlaw. 20Naakig gid si Herodes sa mga tawo sa Tiro kag Sidon. Gani nagkadto sila sing tingob sa pagpakigkita kay Herodes. Ginhaylo anay nila si Blasto sa pagdampig sa ila, kay sia amo ang manugtatap sang palasyo. Dayon nagkadto sila kay Herodes kag nagpangayo sing paghidait, kay ang ila mga banwa nagakuha sang ila kalan-on sa duta sang hari. 21Sa gintalana nga adlaw, ginsuksok ni Herodes ang iya harianon nga bayu, naglingkod sa iya trono, kag nagpamulongpulong sa mga tawo. 22Naghinugyaw ang mga tawo nga nagasininggit, “Indi na tawo ang nagahambal, kundi isa ka dios!” 23Sa gilayon ginhampak sia sang anghel sang Ginoo tungod kay wala niya ginhatag ang himaya sa Dios. Gin-uk-ok sia sang mga ulod kag napatay. 24Nagpadayon ang paglapnag kag pagtubo sang pulong sang Dios. 25Gintapos ni Bernabe kag ni Saulo ang ila mga bulohaton kag nagbalik sila halin sa Jerusalem nga dala nila si Juan Marcos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\