BINUHATAN 13

40ka tuig. 40Gani mag-andam kamo, agod nga ang mga ginsiling sang mga propeta indi matabo sa inyo. Nagsiling sila:

1May mga propeta kag mga manunodlo sa iglesia sa Antioquia nga amo sanday Bernabe, Simeon nga ginatawag Nigro, Lucio nga taga-Cirene, Manaen nga nagdaku kaupod ni Herodes nga Gobernador, kag Saulo. 2Sang nagaalagad sila sa Ginoo kag nagapuasa, nagsiling sa ila ang Espiritu Santo, “Paina para sa akon si Bernabe kag si Saulo, sa pagtuman sang hilikuton nga natigana ko sa ila.” 3Nagpuasa sila kag nagpangamuyo, kag sang matungtongan nila ang duha sang ila mga kamot, ila sila ginpalakat. 4Ti, si Bernabe kag si Saulo nga ginpadala sang Espiritu Santo nagkadto sa Seleucia, kag gikan didto nagpanakayon sila pakadto sa Cipre. 5Sang pag-abot nila sa Salamina ginwali nila ang pulong sang Dios sa mga sinagoga sang mga Judio. Kaupod nila si Juan Marcos sa pagbulig sa ila sa mga bulohaton. 6Naglakat sila tubtob nga nakalambot sila sa Pafo nga yara sa pihak sang isla kag didto nagkitaay sila sang isa ka salamangkero nga ginahingalanan kay Bar-Jesus. Ini sia isa ka Judio nga nagapakapropeta. 7Abyan sia sang Gobernador sang isla nga si Sergio Paulo, isa ka maalam nga tawo. Ginpatawag sang Gobernador si Bernabe kag si Saulo, kay luyag sia mamati sang pulong sang Dios. 8Pero ginpamalabagan sila sang salamangkero nga si Elimas (amo ini ang iya ngalan sa Griego). Ginhimulatan niya nga ipalikaw ang Gobernador sa sini nga pagtuloohan. 9Kag si Saulo, nga ginatawag man nga Pablo, napun-an sang Espiritu Santo; gintulok niya nga waay pulopamisok ang salamangkero 10kag ginsingganan, “Anak ka sang Yawa! Kaaway ka sang tanan nga maayo! Puno ka sang tanan nga dinaya! Waay patay ang imo pagpatiko sang mga kamatuoran sang Ginoo! 11Gabaan ka sang Ginoo karon gid mismo, kag mabulag ka kag indi ka makakita sang kapawa sa sulod sang pila ka adlaw.” Sa gilayon ginkulapan sang kadulom ang mata ni Elimas kag nagpangapkap sia sa pagpangita sing magatuytoy sa iya. 12Sang makita sang Gobernador ang natabo, nagtuo sia kag natingala gid sang mga gintudlo nahanungod sa Ginoo. 13Halin sa Pafo, nagpanakayon si Pablo kag ang iya kaupdanan kag nagdungka sila sa Perge sa Panfilia. Didto ginbayaan sila ni Juan Marcos nga nagpauli sa Jerusalem. 14Halin sa Perge nagpadayon sila tubtob nga nakalambot sila sa Antioquia sa Pisidia, kag sang Adlaw nga Inugpahuway nagkadto sila sa sinagoga kag nagpungko didto. 15Sa tapos mabasa ang Kasugoan ni Moises kag ang mga sinulatan sang mga propeta, ang mga opisyales sang sinagoga may ginsugo sa pagsiling sa ila sang masunod: “Mga utod, luyag namon nga maghambal kamo sa mga tawo kon may yara kamo nga inughambal nga makapabakod sa ila.” 16Nagtindog si Pablo, nagsinyas sa ila nga maghipos kag nagsiling: “Mga kasimanwa ko nga mga Israelinhon kag tanan nga mga Gentil nga yari diri nga nagasimba sa Dios, pamatii ninyo ako! 17Ang Dios sining mga tawo sang Israel nagpili sang aton mga katigulangan kag nagpadaku sa ila samtang nga didto sila nagapuyo subong nga mga dumoluong sa Egipto. Ginpagwa sila sang Dios sa Egipto paagi sa iya daku nga gahom, 18kag sa sulod sang 40 ka tuig ginbatas niya sila sa desierto. 19Ginlaglag niya ang pito ka mga pungsod sa Canaan kag ginhimo niya ang iya mga tawo nga Israel nga tag-iya sang kadutaan 20sa sulod sang 450 ka tuig. “Sa tapos sini ginhatagan niya sila sing mga hukom tubtob sa panahon ni Samuel nga propeta. 21Kag sang nagpangayo sila sang isa ka hari, ginhatag sang Dios sa ila si Saul nga anak ni Cis, halin sa tribo ni Benjamin. Nanginhari sia nila sa sulod sang 40 ka tuig. 22Sang mapahalin sia, ginhimo sang Dios si David nga hari nila. Amo ini ang ginsiling sang Dios nahanungod sa iya, ‘Si David nga anak ni Jese amo ang tawo nga akon naluyagan, kay isa sia ka tawo nga nagatuman sang tanan nga ginasugo ko sa iya.’ 23Si Jesus, isa sang mga kaliwat ni David, amo ang ginhimo sang Dios nga Manlulowas sang Israel suno sa iya ginsaad. 24Sa wala pa makasugod si Jesus sang iya bulohaton, nagwali si Juan sa tanan nga mga tawo sa Israel nga magbiya sila sa ila mga sala kag magpabautiso. 25Kag sang nagahingapos na si Juan sang iya bulohaton, nagsiling sia sa mga tawo, ‘Sa inyo abi, sin-o bala ako? Indi ako ang ginapaabot ninyo. Pero tandai ninyo! Nagakari sia nga ulihi lang sa akon, pero indi ako takos sa paghubad sang higot sang iya mga sandalyas.’ 26“Mga utod, mga kaliwat ni Abraham, kag tanan kamo nga mga Gentil nga nagasimba sa Dios: sa aton ginpadala ining balita sang kaluwasan! 27Kay ang mga tawo nga nagapuyo sa Jerusalem kag ang ila mga pangulo wala makahibalo nga si Jesus amo ang Manlulowas, kag wala man sila makahangop sang mga pulong sang mga propeta nga ginabasa sa tagsa ka Adlaw nga Inugpahuway. Pero sa ila pagkondenar kay Jesus natuman ang mga gintagna sang mga propeta. 28Kag bisan nga wala sila sing may makita nga kabangdanan nga pamatbatan sia sing kamatayon, ginpangayo nila kay Pilato nga ipapatay sia. 29Kag sang nahimo na nila ang tanan nga ginsiling sang Kasulatan nahanungod sa iya, gintaltal nila sia sa krus, kag ginbutang nila sia sa isa ka lulobngan. 30Pero ginbanhaw sia sang Dios gikan sa mga minatay, 31kag sa madamo nga mga inadlaw nakita sia sang mga nakapanglakaton upod sa iya halin sa Galilea pakadto sa Jerusalem. Karon mga saksi niya sila sa mga taga-Israel. 32-33 Kag yari kami karon sa pagdala sa inyo sang Maayong Balita nga ginsaad sang Dios sa aton mga katigulangan nga iya pagahimuon, iya na nahimo sa aton nga mga kaliwatan nila, paagi sa iya pagbanhaw kay Jesus. Kay nasulat sa ikaduha nga Salmo: ‘Ikaw Anak ko, Nangin-amay mo ako karon nga adlaw.’ 34Nahanungod sa pagbanhaw sa iya gikan sa mga minatay, nga indi na gid sia magbalik sa lawas nga madunot pa, amo ini ang ginsiling sang Dios: ‘Ihatag ko sa inyo ang balaan Kag pat-od nga mga kaayuhan Nga akon ginsaad kay David.’ 35Kag sa isa pa gid ka bahin sang kasulatan, nagsiling sia: ‘Indi ka magtugot Nga ang imo balaan nga alagad Makaagom sang pagkadunot.’ 36Kay sang buhi pa si David gintuman niya ang mga tinutoyo sang Dios, kag sang ulihi napatay sia kag ginlubong sa luyo sang iya mga katigulangan, kag nadunot sia. 37Pero yadtong isa nga ginbanhaw sang Dios gikan sa mga minatay wala makaagom sang pagkadunot. 38-39 Tanan kamo, mga utod ko, dapat makahibalo nga paagi kay Jesus ginawali sa inyo ang mensahi nahanungod sa kapatawaran sang mga sala, kag dapat kamo makahibalo nga ang tanan nga nagatuo sa iya ginahilway sa tanan nga sala. Ini nga paghilway indi mahimo sang Kasugoan ni Moises. 40Gani mag-andam kamo, agod nga ang mga ginsiling sang mga propeta indi matabo sa inyo. Nagsiling sila: 41‘Talupangda ninyo, Kamo nga mga palayubit! Magkatingala kamo kag magkalamatay! Kay ang butang Nga ginahimo ko sa inyo panahon Isa ka butang Nga indi gid kamo magpati, Bisan pa nga ginasaysay ini sa inyo!’ ” 42Kag sang buot na si Pablo kag si Bernabe maghalin sa sinagoga, gin-agda sila sang mga tawo nga magbalik sa madason nga Adlaw nga Inugpahuway sa pagsugid sa ila sang iban pa nahanungod sini nga mga butang. 43Sang makahalin na ang mga tawo, si Pablo kag si Bernabe ginsunod sang madamo nga mga Judio kag mga Gentil nga nakonbertir sa pagtuloohan sang mga Judio. Naghambal ang mga apostoles sa ila kag ginpaisog sila sa pagpadayon sa pagkabuhi sa grasya sang Dios. 44Sang madason nga Adlaw nga Inugpahuway halos ang tanan nga mga pumoluyo sang banwa nagtipon sa pagpamati sang pulong sang Ginoo. 45Sang makita sang mga Judio ang kadamuon sang mga tawo, nahisa gid sila kag naghambal sila batok sa mga ginpanghambal ni Pablo kag ginpakahuy-an nila sia. 46Pero nagdugang pa gani ang kaisog ni Pablo kag ni Bernabe sa paghambal kag nagsiling sila, “Kinahanglan gid man nga iwali sing una sa inyo ang pulong sang Dios. Pero tungod kay ginasikway ninyo ini, kag wala ninyo ginakilala nga takos kamo sa pagbaton sang kabuhi nga wala sing katapusan, bayaan namon kamo kag magkadto sa mga Gentil. 47Kay amo ini ang sugo nga ginhatag sang Ginoo sa amon: ‘Ginbutang ko ikaw Nga manginkapawa sa mga Gentil, Nga mangin-alagyan sang kaluwasan Para sa bug-os nga kalibutan.’ ” 48Sang pagkabati sang mga Gentil sini nalipay sila kag gindayaw nila ang mensahi sang Ginoo, kag yadtong mga ginpili para sa kabuhi nga walay katapusan nangintumoluo. 49Naglapnag ang pulong sang Dios sa sadto nga duog. 50Ugaling ginsudyot sang mga Judio ang kinilala nga mga tawo sa amo nga siyudad, kag subong man ang mga Gentil nga mga babayi sa mataas nga mga katipunan nga nagasimba sa Dios. Ginsugdan nila ang paghingabot kay Pablo kag kay Bernabe, kag gintabog nila sila pa gwa sa ila duta. 51Gintaktak sang mga apostoles ang yab-ok sa ila mga tiil batok sa ila, kag nagpadayon sila pa Iconio. 52Ang mga gintuton-an sa Antioquia napun-an sang kalipay kag sang Espiritu Santo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\