BINUHATAN 14

1Amo man ini ang natabo sa Iconio. Nagkadto si Pablo kag si Bernabe sa sinagoga sang mga Judio. Tungod sang ila pagwali madamo nga mga Judio kag mga Gentil ang nagtuo. 2Pero ang mga Judio nga indi magtuo nagsudyot sa mga Gentil agod nga maakig sila sa mga kautoran. 3Nagtener didto sing madugay ang mga apostoles. Nagpadayon sila sa pagwali nga may kaisog nahanungod sa Ginoo nga nagpamatuod nga ang ila mensahi nahanungod sa iya grasya matuod, paagi sa paghatag sa ila sing gahom sa paghimo sing mga milagro kag katingalahan nga mga buhat. 4May pagbinahinbahin ang mga pumoluyo sang siyudad. May iban nga nagdampig sa mga Judio, kag may iban nga nagdampig sa mga apostoles. 5Dayon naghimbon ang mga Gentil kag ang mga Judio upod sa ila mga pangulo. Ginkaisahan nila nga sakiton kag batuhon ang mga apostoles. 6Sang mahibal-an ini sang mga apostoles nagpalagyo sila sa Listra kag sa Derbe, mga siyudad nga sakop sang Lacaonia, kag sa palibot nga mga duog. 7Didto ginwali nila ang Maayong Balita. 8May isa ka tawo didto sa Listra nga nagapungko kag indi makalakat. Lupog sia halin sang iya pagkatawo kag wala gid makalakat. 9Samtang nagalingkod sia didto nagpamati sia sang mga ginhambal ni Pablo. Nakita ni Pablo nga nagtuo sia kag sarang sia maayo, gani gintulok sia ni Pablo sing waay pulopamisok 10kag ginsingganan sa mabaskog nga tingog, “Tindog ka sing tadlong!” Nagtumbo ang tawo kag naglakatlakat. 11Sang makita sang mga tawo ang ginhimo ni Pablo, nagsinggit sila sa ila kaugalingon nga linggwahe sa Lacaonia nga nagasiling, “Ang mga dios nanginsubong sang tawo kag nagpanaog sila sa aton!” 12Gintawag nila si Bernabe nga Jupiter, kag si Pablo gintawag nila nga Mercurio tungod kay sia amo ang ila manughambal. 13Ang pari sang templo ni Jupiter nga nahamtang sa gwa sang banwa, nagdala sang toro nga mga baka kag mga bulak sa puwerta. Luyag niya kag sang mga tawo nga dulotan ang mga apostoles sang halad nga sinunog. 14Sang mahibal-an ni Bernabe kag ni Pablo ang ila tuyo, gingisi nila ang ila mga bayu kag nagdalagan sila sa tunga sang mga tawo nga nagasinggit, 15“Mga abyan, ngaa bala nga ginahimo ninyo ini? Tawo man lang kami nga kaangay ninyo! Nagkari kami diri sa pagwali sang Maayong Balita agod nga magbiya kamo sining walay pulos nga mga butang kag magbalik sa buhi nga Dios, nga amo ang nagtuga sang langit, duta, dagat, kag sang tanan nga yara sa ila. 16Sang una ginpabay-an lang niya ang tanan nga mga tawo sa pagsunod sang ila luyag. 17Pero wala sia mag-untat sa pagpamatuod sang iya kaugalingon paagi sa maayo nga mga butang nga iya ginapanghimo. Ginahatagan niya kamo sang ulan halin sa langit kag mga patubas sa nagakaigo nga tion. Ginahatagan niya kamo sing pagkaon kag ginapuno niya ang inyo mga tagipusoon sing kalipay.” 18Bisan amo na ini ang ginhambal sang mga apostoles, indi pa nila mapunggan ang mga tawo sa pagdulot sa ila sing halad nga sinunog. 19May mga Judio nga nag-abot halin sa Antioquia sang Pisidia kag halin sa Iconio; ginhaylo nila ang mga tawo sa pagbuylog sa ila, ginbato nila si Pablo, kag ginsagnoy nila sia pakadto sa gwa sang banwa nga abi nila patay na sia. 20Pero sang pagtipon sang mga tumoluo sa palibot niya, nagbangon sia kag nagbalik sa banwa. Sang madason nga adlaw nagkadto sila ni Bernabe sa Derbe. 21Ginwali ni Pablo kag ni Bernabe ang Maayong Balita sa Derbe kag madamo ang ila nakonbertir. Sa tapos sini nagbalik sila sa Listra kag nagpadayon sa Iconio, kag dayon nagkadto sila sa Antioquia sang Pisidia. 22Ginpabakod nila ang mga tumoluo kag ginpaisog sila sa pagpadayon sa pagtuo. Sa ila pagpanudlo nagsiling sila, “Madamo nga mga kabudlayan ang aton dapat pagaagihan sa pagsulod sa Ginharian sang Dios.” 23Nagpili sila sa tagsa ka iglesia sing mga katigulangan nga magdumala sa ila kag paagi sa mga pagpangamuyo kag pagpuasa gintugyan nila sila sa Ginoo nga ila gintuohan. 24Kag sang nakaagi sila sa mga duog nga sakop sang Pisidia, nagkadto sila sa Panfilia. 25Nagwali sila sa Perge kag nagdulhog sila sa Atalia. 26Halin didto nagpanakayon sila pabalik sa Antioquia, ang duog sa diin gintugyan sila sa grasya sang Dios tungod sang bulohaton nga karon natapos na nila. 27Sang pag-abot nila sa Antioquia, gintipon nila ang tanan nga mga kautoran kag ginsugid nila ang tanan nga ginhimo sang Dios paagi sa ila, kag kon ano ang pagbukas sang Dios sang kahigayunan, agod magtuo ang mga Gentil. 28Si Pablo kag si Bernabe nagtener didto sing madugay upod sa mga tumoluo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\