BINUHATAN 15

1May mga tawo halin sa Judea nga nagkadto sa Antioquia kag nagtudlo sa mga utod nga indi sila maluwas kon indi sila magpatuli, suno sa ginatudlo sang Kasugoan ni Moises. 2Mainit ang pagpakigbais ni Pablo kag ni Bernabe batok sa ila nahanungod sini, gani ginpakamaayo sang mga kautoran nga palakton si Pablo kag si Bernabe sa Jerusalem nga updan sang iban nga taga-Antioquia, agod nga mapakigkitaan nila ang mga apostoles kag ang mga katigulangan sang iglesia nahanungod sini nga butang. 3Ginpalakat sila sang mga katapo sang iglesia kag sa ila pag-agi sa Fenicia kag Samaria, nagsugid sila kon daw ano ang pagliso sang mga Gentil sa Dios. Nalipay gid ang mga kautoran tungod sini nga balita. 4Sa ila pag-abot sa Jerusalem ginbaton sila sang iglesia kag sang mga apostoles kag sang mga katigulangan sang iglesia. Ginsugid nila ang tanan nga ginhimo sang Dios paagi sa ila. 5Pero may pila ka mga tumoluo nga sang una mga Fariseo nga nagtindog kag nagsiling, “Kinahanglan nga tulion sila kag patumanon sang Kasugoan ni Moises.” 6Gani nagsapol ang mga apostoles kag ang mga katigulangan sang iglesia sa pagpatugsiling sini nga butang. 7Sa tapos sang malawig nga pagbaisay nagtindog si Pedro kag nagsiling, “Mga utod, inyo nahibaluan nga madugay na ako ginpili sang Dios sa pagwali sang Maayong Balita sa mga Gentil, agod nga makabati sila sini kag magtuo. 8Kag ang Dios nga nakahibalo sang tagipusoon sang mga tawo nagpakita sang iya pagbaton sa mga Gentil paagi sa iya paghatag sa ila sang Espiritu Santo, subong sang iya paghatag man sini sa aton. 9Wala sia sing pinilian sa aton kag sa ila, kay gintinluan ang ila mga tagipusoon tungod kay nagatuo sila. 10Ti, karon, ngaa bala nga ginatilawan ninyo ang Dios sa pagpapas-an sa mga tumoluo sang palas-anon nga indi gani madala sang aton mga katigulangan kag bisan kita indi man makadala? 11Indi amo ina! Nagatuo kita nga paagi sa grasya ni Ginoong Jesus ginluwas kita kag amo man sila.” 12Naghipos ang tanan sang mabatian nila ang tanan nga ginsugid ni Bernabe kag ni Pablo nahanungod sang katilingalahan kag mga milagro nga ginhimo sang Dios sa mga Gentil paagi sa ila. 13Sang makatapos sila hambal, si Santiago nagsiling, “Mga utod, pamatii ninyo ako! 14Bag-o lang ni Simon ginsaysay ang nahauna nga pagpakita sang Dios sang iya kabalaka sa mga Gentil paagi sa iya pagkuha sang mga tawo gikan sa ila nga mangin-iya gid kaugalingon nga mga tawo. 15Ang mga ginhambal sang mga propeta nagapamatuod sini. Ang kasulatan nagasiling: 16‘Sa tapos sini magabalik ako, Siling sang Ginoo, Kag patindugon ko Ang napukan nga balay ni David, Kay-uhon ko ang mga narumpag Patindugon ko ini liwat. 17Gani ang tanan nga mga tawo Magapangita sa Ginoo, Ang tanan nga mga Gentil Nga akon gintawag Nga mangin-akon kaugalingon. 18Amo ini ang ginsiling sang Ginoo Nga madugay na nagpabutyag sini.’ ” 19Si Santiago nagpadayon sa pagsiling, “Ang akon panghunahona amo ini: indi na naton pagpabudlayan ang mga Gentil nga nagabalik sa Dios. 20Sa baylo, sulatan naton sila kag singganon nga indi sila magkaon sang mga pagkaon nga nahalad sa mga diosdios, kay nadagtaan ini; maglikaw sila sang pagpakighilawas, kag indi magkaon sang mga sapat nga napatay paagi sa pagkuga ukon sang dugo. 21Kay madugay na nga ginabasa ang Kasugoan ni Moises sa mga sinagoga sa tagsa ka Adlaw nga Inugpahuway kag ang iya mga pulong ginawali sa tagsa ka banwa.” 22Karon ang mga apostoles kag ang mga katigulangan sang iglesia kag ang bug-os nga iglesia, naghisugot sa pagpili sang pila sa ila nga ipadala sa Antioquia upod kay Pablo kag kay Bernabe. Ginpili nila si Judas nga ginahingalanan si Barsabas kag si Silas. Ini sila nga duha ginataha gid sang mga kautoran. 23Amo ini ang sulat nga ginpadala paagi sa ila: “Kami nga mga apostoles kag ang mga katigulangan sang iglesia, nga inyo mga utod, nagapadala sang ila pag-abiabi sa tanan nga mga kautoran nga mga Gentil nga nagapuyo sa Antioquia, Siria kag Cilicia. 24Nakabati kami nga may mga tawo gikan sa amon nga nagkadto sa inyo nga naggamo kag nagtublag sa inyo tungod sang ila mga ginpanghambal. Wala kami magsugo sa ila sa paghimo sini. 25Gani nagsinapol kami kag naghisugot sa pagpili sang mga tawo nga ipadala sa inyo. Maupod sila sa aton pinalangga nga mga abyan nga si Bernabe kag si Pablo 26nga nagtaya sang ila kabuhi sa pag-alagad sa aton Ginoong Jesu-Cristo. 27Gani, amon ginapadala sa inyo si Judas kag si Silas nga magasugid sa inyo sang amo man nga mga butang nga natugon sa sini nga sulat. 28Kay ginpakamaayo sang Espiritu Santo kag ginpakamaayo man namon nga indi pagdugangan ang inyo ginapas-an luas sa sining kinahanglanon nga mga pagsulondan. 29Indi kamo magkaon sang pagkaon nga nahalad sa mga diosdios. Indi kamo magkaon sang dugo. Indi kamo magkaon sang mga sapat nga napatay paagi sa kuga. Indi kamo magpakighilawas. Maayo gid sa inyo kon maglikaw kamo sa paghimo sini nga mga butang. Paalam sa inyo.” 30Ini nga mga mensahero ginpalakat kag nagkadto sila sa Antioquia, sa diin gintipon nila ang tanan nga mga tumoluo kag ginhatag sa ila ang sulat. 31Sang mabasahan sang mga tawo ang sulat, nalipay gid sila tungod sang mensahi nga nagpabakod gid sa ila. 32Si Judas kag si Silas nga mga propeta, naghambal sing malawig sa mga utod sa pagpaisog kag sa pagpabakod sa ila. 33Sa tapos sila makapabilin didto sing pila ka adlaw, ginpalakat sila sang mga kautoran sa paghidait, kag nagbalik sila sa mga nagpadala sa ila. [ 34Pero ginpakamaayo ni Silas nga magpabilin didto.] 35Nagtener si Pablo kag si Bernabe sing pila ka adlaw sa Antioquia. Madamo ang upod nila nga nagpanudlo kag nagwali sang pulong sang Ginoo. 36Sang ulihi nagsiling si Pablo kay Bernabe, “Mabalik kita sa tanan nga mga siyudad nga aton ginwalihan sang pulong sang Ginoo kag duawon ta ang mga kautoran agod nga mahibaluan ta kon ano ang ila kahimtangan.” 37Luyag ni Bernabe nga dalhon si Juan Marcos, 38pero nagbatyag si Pablo nga indi maayo nga dalhon sia tungod kay wala sia mag-unong sa ila bulohaton kag ginbayaan niya sila sa Panfilia. 39Mainit ang ila pagbaisay kag nagbulagay sila. Gindala ni Bernabe si Marcos kag nagpanakayon sila pakadto sa Cipre, 40samtang si Pablo iya nagpili kay Silas kag naglakat sila sa tapos matugyan sila sang mga utod sa grasya sang Dios. 41Ginlatas niya ang Siria kag Cilicia sa pagpabakod sang mga iglesia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\