BINUHATAN 16

1Nagpadayon si Pablo sa iya paglakat tubtob nga nakaabot sia sa Derbe kag sa Listra. May isa ka tumoluo nga nagapuyo didto nga ginahingalanan kay Timoteo. Ang iya iloy isa man ka tumoluo nga Judio, pero ang iya amay isa ka Griego. 2Maayo gid ang pagkabig sang mga kautoran sa Listra kag sa Iconio kay Timoteo. 3Luyag ni Pablo nga dalhon si Timoteo upod sa iya, gani gintuli niya sia. Ginhimo niya ini tungod kay ang tanan nga mga Judio nga nagapuyo sa amo nga mga duog nakahibalo nga Griego ang amay ni Timoteo. 4Kag sa ila pagpanghapithapit sa mga kabanwahanan, ginpaalinton nila sa mga tumoluo ang mga pagsulondan nga ginkaisahan sang mga apostoles kag sang mga katigulangan sang iglesia sa Jerusalem, kag ginsingganan sila nga tumanon nila ini nga mga pagsulondan. 5Gani nagbakod ang mga iglesia sa pagtuo kag nagdugang ang ila kadamuon adlaw-adlaw. 6Nagpanglakaton sila sa mga kadutaan sang Frigia kag Galacia. Ang Espiritu Santo nagdumili sa ila sa pagwali sang mensahi sa probinsya sang Asia. 7Sang nakalambot sila sa dulonan sang Misia, nagtinguha sila sa pagkadto sa probinsya sang Bitinia, pero wala sila pagtugoti sang Espiritu ni Jesus. 8Gani nagpadayon sila sa paglakat nga nag-agi sa Misia kag nagdulhog pakadto sa Troas. 9Sadto nga gab-i may palanan-awon si Pablo sa diin nakita niya ang isa ka tawo nga taga-Macedonia nga nagatindog kag nagapakiluoy sa iya nga nagasiling, “Tabok ka diri sa Macedonia kag tabangi kami!” 10Sa gilayon, sa tapos sining palanan-awon ni Pablo, naghimos kami sa pagkadto sa Macedonia, kay nagbatyag kami nga ang Dios nagtawag sa amon sa pagwali sang Maayong Balita sa mga pumoluyo didto. 11Nagsakay kami sa sakayan halin sa Troas kag nagpadulong kami sa Samotracia, kag sang madason nga adlaw nagdungka kami sa Neapolis. 12Gikan didto nagkadto kami sa Filipos, ang labing daku nga siyudad sang Macedonia nga ginagamhan sang mga taga-Roma. Nagtener kami sing pila ka adlaw sa amo nga siyudad. 13Sang Adlaw nga Inugpahuway naggwa kami sa siyudad kag nagkadto sa pangpang sang suba kay naghunahona kami nga may duog didto nga ginatipunan sang mga Judio sa pagpangamuyo. Naglingkod kami kag nagsugilanon sa mga babayi nga nagtipon didto. 14Ang isa nga nagpamati sa amon amo si Lidia nga taga-Tiatira, isa ka manugbaligya sang tela nga granate nga malahalon. Isa sia ka babayi nga nagasimba sa Dios kag ginbuksan sang Ginoo ang iya painuino sa pagbaton sang mga ginhambal ni Pablo. 15Ginbautisohan sia kag ang tanan nga sakop sang iya panimalay. Kag gin-agda niya kami nga nagasiling, “Didto kamo dayon sa balay kon nagapati kamo nga isa na ako ka matuod nga tumoluo sang Ginoo.” Napilitan niya kami sa pag-upod sa iya. 16Sang isa sadto ka adlaw, sang nagapakadto kami sa duog nga ginatipunan sa pagpangamuyo, ginsugata kami sang isa ka ulipon nga babayi nga makapakot sang palaabuton tungod kay may espiritu nga malaut nga nagagahom sa iya. Nakapanguwarta ang iya mga agalon paagi sa iya abilidad sa pagpakot sang palaabuton. 17Ginsunod niya kami ni Pablo nga nagasinggit, “Mga alagad ini sang Labing Makagagahom nga Dios! Ginawali nila sa inyo kon sa ano nga paagi kamo maluwas!” 18Ginhimo niya ini sa madamo nga mga inadlaw tubtob nga tinak-an si Pablo kag ginbalikid niya sia, kag ginsingganan niya ang espiritu, “Sa ngalan ni Jesu-Cristo ginamanduan ko ikaw sa paggwa sa iya!” Naggwa ang espiritu sa iya sa sadto gid nga tion. 19Sang matalupangdan sang iya mga agalon nga nadulaan sila sing palangitan-an, gindakop nila si Pablo kag si Silas kag ginsagnoy pakadto sa mga punoan nga yadto sa plasa. 20Gindala nila sila sa mga opisyales nga Romanhon kag nagsiling, “Ini sila mga Judio kag nagagamo sila diri sa aton siyudad. 21Nagatudlo sila sing mga pamatasan nga batok sa aton kasugoan. Mga Romanhon kita kag indi kita makasunod sang ila mga ginatudlo!” 22Madamo ang nagpuli sa pagsakit sa ila. Ginpanggisi sang mga opisyales ang mga bayu ni Pablo kag ni Silas kag ginpahanot sila. 23Sa tapos nga mahanot sila sing madamo, ginbilanggo sila kag ang bantay sang bilangguan ginmanduan nga sirahan gid sing maayo ang bilangguan. 24Sang mabaton sang bantay ini nga mando, ginbutang niya sila didto sa sulod gid nga selda kag ginpandugan ang ila mga tiil. 25Sang mga tungang gab-i, nagpangamuyo si Pablo kag si Silas kag nagkanta sa pagdayaw sa Dios, kag ang iban nga mga binilanggo nagpamati sa ila. 26Sa hinali naglinog sing mabaskog kag nagtay-og ang bilangguan tubtob sa iya sadsaran. Sa gilayon nag-abri ang tanan nga mga puwertahan sang bilangguan kag nagkalahukas ang mga kadena sa tanan nga mga binilanggo. 27Nagbungkaras ang bantay, kag sang makita niya nga nabuksan na ang mga puwertahan sang bilangguan, naghunahona sia nga nakapalagyo na ang tanan nga mga binilanggo. Gani gingabot niya ang iya espada sa tuyo nga manginmatay sia. 28Pero nagsinggit si Pablo sing mabaskog, “Indi ka magpanginmatay! Yari kami tanan!” 29Nagpangayo ang bantay sang suga kag dalidali sia nga nagsulod kag nagluhod nga nagapalangurog sa atubangan ni Pablo kag ni Silas. 30Gani iya sila gindala pa gwa kag ginpamangkot, “Ano bala ang himuon ko, mga sir, agod nga maluwas ako?” 31Nagsabat sila, “Magtuo ka kay Ginoong Jesus kag maluwas ka, ikaw kag ang imo panimalay.” 32Kag ginwali nila ang pulong sang Dios sa iya kag sa tanan nga yara sa iya balay. 33Sa sadto gid nga tion sang kagab-ihon gindala sila sang bantay kag ginhugasan ang ila mga pilas kag sa gilayon ang bantay kag ang bug-os niya nga panimalay ginbautisohan. 34Ginpasaka niya si Pablo kag si Silas sa iya balay kag ginpakaon sila. Sia kag ang iya bug-os nga panimalay napuno sang kalipay kay karon nagatuo na sia sa Dios. 35Sang madason nga aga ang mga punoan nga Romanhon nagmando sa mga pulis nga buy-an sila. 36Gani nagsiling ang bantay kay Pablo, “May mando ang mga pangulo nga buy-an kamo nga duha ni Silas. Gani makagwa na kamo kag makalakat sa paghidait.” 37Pero nagsiling si Pablo sa mga pulis, “Wala kami sing sala, pero ginhanot kami sa atubangan sang mga tawo, kag kami mga banwahanon sang Roma! Dayon ginpabilanggo nila kami, kag karon pagwaon lang nila kami sing tago? Indi mahimo! Kinahanglan magkadto diri ang mga pangulo nga Romanhon kag sila gid ang magpagwa sa amon.” 38Ginsugid ini sang mga pulis sa mga pangulo nga Romanhon kag sang pagkabati nila nga si Pablo kag si Silas mga Romanhon, kinulbaan sila. 39Gani, nagkadto sila sa bilangguan kag nagpangayo sing pasaylo, kag ginpagwa nila sila kag ginpangabay nga maghalin sila sa siyudad. 40Sang makagwa si Pablo kag si Silas sa bilangguan nagkadto sila sa balay ni Lidia. Didto nagpakigkita sa ila ang mga kautoran kag sa tapos malaygayan nila sila sa pagpabakod sa ila, naglakat sila.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\