BINUHATAN 17

1Nag-agi sila sa Anfipolis kag Apolonia kag nagpadayon sila tubtob nga nakalambot sila sa Tesalonica sa diin may isa ka sinagoga sang mga Judio didto. 2Suno sa iya kinabatasan nagkadto si Pablo sa sinagoga. Sa sulod sang tatlo ka simana nakigbais sia didto sa mga tawo kag gingamit niya ang mga Kasulatan 3sa pagsaysay kag sa pagpamatuod nga ang Cristo kinahanglan mag-antos kag banhawon gikan sa mga minatay. Nagsiling si Pablo, “Ining Jesus nga akon ginasugid sa inyo amo ang Cristo.” 4Ang iban sa ila nagpati sang iya ginsiling kag nagbuylog sila kay Pablo kag kay Silas. Nagbuylog man sa ila ang madamo nga mga Griego nga nagasimba sa Dios kag madamo sang mga kinilala nga kababayin-an. 5Pero nahisa ang mga Judio kag gintipon nila ang mga hurong sa mga dalan kag sang makatipon sila sing madamo nga mga tawo ginpagula nila ang bug-os nga siyudad. Gingubat nila ang balay ni Jason sa pagpangita kay Pablo kag kay Silas agod madala sila sa atubangan sang mga tawo. 6Pero sang wala nila sila makita, ila ginsagnoy si Jason kag ang pila ka mga utod pakadto sa mga punoan sang siyudad kag nagsinggit, “Ini nga mga tawo nagatuga sing gamo bisan diin lang sila magkadto! Karon yari sila sa aton siyudad 7kag gintago sila ni Jason sa iya balay. Ginalapas nila ang mga kasugoan sang Emperador kay nagasiling sila nga may isa pa ka hari nga ginahingalanan kay Jesus.” 8Ang ila ginhambal nagpagamo sang mga tawo kag sang mga punoan sang siyudad. 9Sang makabutang sing piyansa si Jason kag ang iya kaupdanan ginbuy-an sila sang punoan. 10Sang pagkagab-i ginpadala sang mga kautoran si Pablo kag si Silas pa Berea. Sang pag-abot nila didto, nagkadto sila sa sinagoga sang mga Judio. 11Ang mga tawo didto labi pa ka handa sa pagbaton sang ginatudlo sang sa mga taga-Tesalonica. Nagpamati sila nga may daku nga kakunyag sa mensahi kag ginausisa nila adlaw-adlaw ang mga Kasulatan kon bala ang ginahambal ni Pablo matuod. 12Madamo sa ila ang nagtuloo lakip ang kinilala nga mga babayi kag mga lalaki nga taga-Grecia. 13Pero sang nakabati ang mga Judio sa Tesalonica nga si Pablo nagwali man sa Berea sang pulong sang Dios, nag-apas sila kag ginsudyot nila ang mga tawo sa paggamo. 14Sa gilayon ginpalakat sang mga kautoran si Pablo pakadto sa baybayon, pero si Silas kag si Timoteo nagpabilin sa Berea. 15Ang mga nagdul-ong kay Pablo nag-upod sa iya tubtob sa Atenas. Dayon nagbalik sila sa Berea nga dala ang tugon ni Pablo kay Silas kag kay Timoteo nga mag-apas sila sa iya gilayon. 16Samtang nagahulat si Pablo kay Silas kag kay Timoteo sa Atenas, natublag gid sia sang makita niya ang kadamuon sang mga diosdios sa siyudad. 17Gani sa sulod sang sinagoga nagpakigsuay sia sa mga Judio kag mga Gentil nga nagasimba sa Dios, kag nagpakigsuay man sia adlaw-adlaw sa mga tawo nga masugata niya sa plasa. 18May mga Epicureo kag Estoico nga mga manunodlo nga nagpakigbais sa iya. Ang iban nagsiling, “Ano bala ang ginasugid sining tikalon?” Ang iban nagsiling, “Daw lain na man ini nga mga dios ang ginawali niya.” Ginsiling nila ini tungod kay si Pablo nagwali nahanungod kay Jesus kag sang pagkabanhaw. 19Gani gindala nila si Pablo kag ginpaatubang sia sa mga tawo nga nagtilipon sa Areopago. Nagsiling sila sa iya, “Luyag namon mahibaluan ining bag-o nga pagtulon-an nga imo ginatudlo. 20Ang iban nga mga butang nga imo ginatudlo bag-o sa amon, gani luyag namon mahibaluan ang kahulogan sini.” 21(Kay ang tanan nga mga taga-Atenas kag subong man ang mga dumoluong nga nagapuyo didto wala na sing ginahimo kundi sa pagsugid kag sa pagpamati sang labing bag-o nga mga butang.) 22Nagtindog si Pablo sa atubangan sang mga tawo nga nagatilipon sa Areopago kag nagsiling, “Mga taga-Atenas! Nakita ko nga tama gid kamo ka relihiyuso. 23Kay sa akon paglibot sa inyo siyudad kag sa pagtan-aw ko sang mga duog nga inyo ginasimbahan, may nakita man ako nga altar nga nasulatan, ‘Sa Wala Makilal-i nga Dios.’ Ang inyo ginasimba nga wala ninyo makilala, amo ang akon ginawali sa inyo. 24Ang Dios nga naghimo sang kalibutan kag sang tanan nga yara sa kalibutan, amo ang Ginoo sang langit kag sang duta. Ini sia wala nagapuyo sa mga templo nga ginhimo sang mga tawo. 25Wala man sia nagakinahanglan sang bulig nga mahatag sang tawo paagi sa ila pagpangabudlay para sa iya, kay sia gid ang nagahatag sang kabuhi kag ginhawa kag sang iban pa nga mga butang sa tanan nga mga tawo. 26Gikan sa isa ka tawo gintuga niya ang tanan nga mga rasa sang mga tawo kag ginpapuyo sila sa bug-os nga kalibutan. Napat-od na niya nga daan ang tanan nga panahon kag ang dulonan sang mga duog nga pagapuy-an nila. 27Ginhimo niya ini agod nga pangitaon nila sia kag basi pa lang nga mabatyagan nila sia sa ila pagpangita sa iya. Pero ang matuod nga ang Dios indi malayo sa tagsa sa aton, 28kay suno sa ginsiling, ‘Sa iya kita nagakabuhi, Nagagiho kag nangin-amo karon.’ Subong man ginasiling sang inyo mga manugbinalaybay, ‘Kita man mga anak niya.’ 29Tungod kay mga anak kita niya, indi kita magdumdom nga ang kinaugali sang Dios subong sang larawan nga nahimo sa bulawan, pilak ukon bato nga ginsilsil sang sampaton nga tawo. 30Wala na pag-isipa sang Dios yadtong mga panahon sang wala pa makakilala ang mga tawo sa iya, pero karon iya ginasugo ang tanan nga mga tawo bisan diin sa pagbiya sang ila malaut nga pagginawi. 31Kay may napat-od na sia nga adlaw nga pagahukman niya sing matarong ang bug-os nga kalibutan paagi sa isa ka tawo nga iya ginpili. Ginpamatud-an niya ini sa tanan paagi sa iya pagbanhaw sang amo nga tawo!” 32Sang pagkabati nila kay Pablo nga nagahambal nahanungod sang pagkabanhaw sa mga minatay, ang iban sa ila nagyaguta sa iya, pero ang iban nagsiling sa iya, “Luyag pa kami mamati liwat sa imo nahanungod sini nga butang.” 33Gani naghalin si Pablo sa sadto nga pagtililipon. 34May mga tawo nga nag-upod sa iya kag nagtuo; ang isa sa ila amo si Dionisio nga katapo sang Areopago kag ang isa ka babayi nga si Damaris kag iban pa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\