BINUHATAN 18

1Sa tapos sini naghalin si Pablo sa Atenas kag nagkadto sa Corinto. 2Nagkitaay sila didto sang isa ka Judio nga si Aquila. Ini sia natawo sa Ponto kag bag-o lang sia mag-abot halin sa Italia kaupod sang iya asawa nga si Priscila, kay sa sadto nga tion gintabog sang Emperador nga si Claudio ang tanan nga mga Judio sa Roma. Nagpakigkita si Pablo sa ila, 3kag didto sia nagdayon kag nagbulig sa ila, kay pareho ang ila palangitan-an nga amo ang paghimo sing mga tolda. 4Sa tagsa ka Adlaw nga Inugpahuway nagpakigbais sia sa mga Judio kag mga Griego sa sinagoga sa tuyo nga madala niya sila. 5Sang pag-abot ni Silas kag ni Timoteo halin sa Macedonia, gingamit ni Pablo ang iya bug-os nga tion sa pagwali sang mensahi kag sa pagpamatuod sa mga Judio nga si Jesus amo ang Cristo. 6Sang ginpamatukan nila sia kag ginpasipalahan, gintap-ok niya ang yab-ok sa iya bayu nga nagapaandam sa ila, “Kon indi kamo maluwas, kamo ang balasulon kag wala na ako sing salabton. Sugod karon makadto ako sa mga Gentil.” 7Gani ginbayaan niya sila kag didto sia nagdayon sa balay ni Tito Justo nga isa ka Gentil. Ini sia nagasimba sa Dios, kag ang iya balay sa tupad gid sang sinagoga. 8Si Crispo nga pangulo sang sinagoga nagtuo sa Ginoo, sia kag ang iya bug-os nga panimalay kag subong man may madamo nga mga taga-Corinto nga nakabati kag nagtuo kag nagpabautiso. 9Isa sadto ka gab-i si Pablo nakakita sing isa ka palanan-awon sa diin ang Ginoo nagsiling sa iya, “Indi ka magkahadlok, kundi magpadayon ikaw sa pagwali. Indi ka mag-untat, 10kay ako magaupod sa imo. Wala sing may makaano sa imo, kay madamo ang akon mga tawo sa sini nga siyudad.” 11Gani nga sa sulod sang isa ka tuig kag tunga, nagtener si Pablo didto sa pagtudlo sa mga tawo sang pulong sang Dios. 12Sang si Galion amo ang gobernador nga Romanhon sang Grecia, nagtipon ang mga Judio kag ila gindakop si Pablo kag gindala sia sa hukmanan. 13Nagsiling sila, “Ini nga tawo nagapanghaylo sang mga tawo sa pagsimba sa Dios sa paagi nga batok sa aton kasugoan!” 14Sang buot na si Pablo maghambal, nagsiling si Galion sa mga Judio, “Kon nahanungod ini sa kalainan ukon kasal-anan nga nahimo, indi ako makapamalibad sa paghusay sa inyo nga mga Judio. 15Pero tungod kay ang inyo ginasuayan mga pulong kag mga ngalan kag ang inyo kaugalingon nga kasugoan, indi ako manginhukom sa amo nga mga butang. Gani kamo na lang ang maghusay sina!” 16Kag gintabog niya sila pa gwa sa hukmanan. 17Ila gindakop si Sostenes nga pangulo sang sinagoga kag ginbunal sia sa atubangan sang hukmanan, pero wala ini pagsapaka ni Galion. 18Nagtener si Pablo sing madamo nga mga inadlaw sa Corinto upod sang mga kautoran kag ugaling magpanakayon pakadto sa Siria kaupod kanday Priscila kag Aquila. Sa wala pa sila makapanakayon nagpabulog sia sa Cencreas kay may panaad sia. 19Nagdungka sila sa Efeso sa diin ginbilin niya si Priscila kag si Aquila. Nagkadto sia sa sinagoga kag nagpakigbais sa mga Judio. 20Ginhawiran nila sia nga magpabilin anay, pero indi sia magpabilin, 21kundi nagsiling sia sa ila sang manuglakat na sia, “Kon pagbuot sang Dios magabalik ako sa inyo.” Gani nagsakay sia halin sa Efeso. 22Sang pag-abot ni Pablo sa Cesarea, ginduaw niya ang iglesia sa Jerusalem kag ugaling magkadto sa Antioquia. 23Sang makatener sia didto sing pila ka adlaw, naglakat sia. Nag-agi sia sa mga sakop sang Galacia kag Frigia nga nagapabakod sang mga tumoluo. 24May isa ka Judio nga natawo sa Alejandria nga nag-abot sa Efeso. Ini sia ginahingalanan kay Apolos. Isa sia ka maayo nga manughambal kag may tuman sia nga kaalam sa mga Kasulatan. 25Gintudloan sia nahanungod sang Dalan sang Ginoo kag nagwali sia nga may kapisan kag husto ang iya pagpanudlo sang mga butang nahanungod kay Jesus, pero ang bautiso ni Juan amo lamang ang iya nahibaluan. 26Naghambal sia sa mga tawo sa sinagoga nga may kaisog. Sang mabatian sia ni Priscila kag ni Aquila, ila sia gin-agda sa ila balay sa diin ginsaysay nila sa iya sing matul-id ang Dalan sang Dios. 27Ginpakamaayo ni Apolos nga magkadto sa Grecia, gani ginbuligan sia sang mga tumoluo sa Efeso paagi sa pagpadala sing sulat sa mga kautoran sa Grecia, nga batunon gid nila sia didto. Sang didto na sia daku gid ang nabulig niya sa ila nga sa kaluoy sang Dios nangintumoluo. 28Tungod sang iya mapag-on nga mga rason, iya gindaog ang mga Judio sa ila pagbaisay sa atubang sang mga tawo kag ginpamatud-an niya sa mga Kasulatan nga si Jesus amo ang Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\