BINUHATAN 19

1Samtang didto si Apolos sa Corinto, si Pablo nagpangadtukadto sa interyor sang probinsya tubtob nga nakaabot sia sa Efeso. May nakita sia didto nga mga gintuton-an. 2Ginpamangkot niya sila, “Nabaton bala ninyo ang Espiritu Santo sang magtuo kamo?” Nagsabat sila, “Wala gani kami makabati nga may ginatawag nga Espiritu Santo.” 3Ginpamangkot sila ni Pablo, “Ti, ano ang sahi sang bautiso ang nabaton ninyo?” Nagsabat sila, “Ang bautiso ni Juan.” 4Nagsiling si Pablo sa ila, “Ang bautiso ni Juan para sa mga nagbiya sang ila mga sala. Nagsiling si Juan sa mga taga-Israel nga magtuo sila sa isa nga magakari nga ulihi lang sa iya kag ini amo si Jesus.” 5Sang mabatian nila ini, ginbautisohan sila sa ngalan ni Ginoong Jesus. 6Gintungtong ni Pablo ang iya mga kamot sa ila kag ginkunsaran sila sang Espiritu Santo. Naghambal sila sa linggwahe nga indi maintiyendihan kag nagwali man sila sang pulong sang Dios. 7Mga dose sila tanan. 8Sa sulod sang tatlo ka bulan nagpadayon si Pablo sa pagkadto sa sinagoga, kag sa wala sing kahadlok naghambal sia sa mga tawo kag nagpakigbais sa ila, agod makonbensir niya sila nahanungod sa Ginharian sang Dios. 9Pero batinggilan ang iban sa ila kag indi magtuo, kag ginpakalain pa nila ang Dalan sang Ginoo sa atubangan sang tanan. Gani ginbayaan sila ni Pablo kag gindala niya ang mga gintuton-an upod sa iya. Adlaw-adlaw nagpanudlo sia sa mga nagakadto sa eskuwelahan ni Tirano. 10Nagpadayon ini sing duha ka tuig, gani ang tanan nga mga tawo, Judio ukon Gentil, sa probinsya sang Asia nakabati sang pulong sang Ginoo. 11Madamo nga pinasahi nga mga milagro ang ginpanghimo sang Dios paagi kay Pablo. 12Bisan ang mga panyo kag mga tampi nga nagamit niya, kon dalhon ini sa mga masakiton, nagaayo sang ila mga balatian kag nagatabog sang malaut nga mga espiritu nga nagagahom sa ila. 13May mga Judio nga nagapangadtukadto bisan diin kag nagapanabog sang malaut nga mga espiritu nga nagtilaw man sa paggamit sang ngalan ni Ginoong Jesus. Nagsiling sila sa malaut nga mga espiritu, “Ginatabog ko kamo sa ngalan ni Jesus nga ginawali ni Pablo.” 14Ang nagahimo sini amo ang pito ka mga anak nga lalaki ni Sceva, isa ka Pinakamataas nga Pari nga Judio. 15Pero ang malaut nga espiritu nagsiling sa ila, “Kilala ko si Jesus kag kilala ko man si Pablo, pero kamo inyo, sin-o bala kamo?” 16Ginsaruso sila nga may kabaris sang tawo nga gingamhan sang malaut nga espiritu kag nadaog niya sila. Nagpalalagyo sila halin sa balay sang tawo nga pilason sila kag gisi ang ila mga bayu. 17Ang tanan nga mga Judio kag mga Gentil sa Efeso nakabati sini kag hinadlukan sila, kag napadunggan pa gid ang ngalan ni Ginoong Jesus. 18Madamo sa mga tumoluo ang nagkari, kag sa atubangan sang tanan, gin-ako nila kag ginsugid ang malain nga ila nahimo. 19Madamo sang mga salamangkero ang nagdala sang ila mga libro kag nagsunog sini sa atubangan sang tanan. Ang bili sang tanan nga mga libro nga ginsunog naglambot sa P50,000. 20Sa sining gamhanan nga paagi ang pulong sang Ginoo nagpadayon sa paglapnag kag pagkamadinalag-on. 21Sa tapos mahanabo ini nga mga butang nagpamat-od si Pablo sa pagpanglakaton sa Macedonia kag Grecia, kag sa pagpadayon sa Jerusalem. Nagsiling sia, “Sa tapos ako makakadto sa Jerusalem, makadto man ako sa Roma.” 22Gani ginpauna niya sa Macedonia si Timoteo kag si Erasto, ang duha niya ka manugbulig, samtang sia iya nagpabilin sing madugay sa probinsya sang Asia. 23Sa sadto nga mga inadlaw may daku nga kinagamo sa Efeso tungod sang Dalan sang Ginoo. 24May isa ka platero nga ginahingalanan kay Demetrio nga nagapanghimo sang tulotemplo nga pilak sang diosa nga si Artemis. Ini naghatag sing maayo nga palangitan-an sa iya mga tinawo. 25Gani ginpatawag niya ang iya mga tinawo kag ang iban nga mga platero kag nagsiling sia sa ila, “Mga abyan, inyo nahibaluan nga ang aton maayo nga pangabuhi nagagikan sa sini nga palangitan-an. 26Karon nakita kag nabatian ninyo ang ginahimo sining tawo nga si Pablo. Nagasiling sia nga ang mga dios nga ginahimo sang tawo indi gid man mga dios kag madamo ang nagpati sa iya diri sa Efeso kag halos sa bug-os nga probinsya sang Asia. 27Gani may katalagman nga ang aton palangitan-an pagapakalainon. Kag indi lang ina, kundi may katalagman man nga ang templo sang aton bantog nga diosa nga si Artemis manginwala sing pulos kag madula ang iya pagkabantog—ining aton diosa nga ginasimba sang tanan sa Asia kag sa bug-os nga kalibutan!” 28Sang mabatian ini sang mga tawo naakig gid sila kag nagsugod sila sa pagsinggit, “Gamhanan si Artemis sang Efeso!” 29Ang kinagamo naglapnag sa bilog nga siyudad. Dinakop nila si Gayo kag si Aristarco, duha ka mga taga-Macedonia nga nag-upod kay Pablo kag dinala sila sing dalidali sa ila palagwaan sing kalingawan. 30Nagtinguha kuntani si Pablo sa paghambal sa mga tawo, pero ginpunggan sia sang mga tumoluo. 31May mga opisyales sang probinsya nga iya mga abyan nga nagpasugo sa iya nga nagapakiluoy nga indi gid sia magpakita sa palagwaan. 32Karon, indi na maghilibati ang pagtilipon. Ang iban nagsinggit sang isa ka butang kag ang iban naman nagsinggit sing lain kay ang kalabanan sa ila wala gani makahibalo kon ano ang tuyo sang ila pagtililipon. 33Ang iban nga mga tawo naghunahona nga si Alejandro amo ang kabangdanan sini kay sia amo ang ginpasaka sang mga Judio sa atubangan sang mga tawo. Dayon ginbayaw ni Alejandro ang iya kamot kag nagtinguha sia sa paghambal sa mga tawo sa pagpangapin, 34pero sang mahibaluan nila nga isa sia ka Judio tapat pa gani nga nagsagad sila singgit sa sulod sang duha ka oras, “Gamhanan si Artemis sang Efeso!” 35Sang ulihi napahipos gid man sang sekretaryo sang siyudad ang mga tawo. Nagsiling sia, “Mga taga-Efeso, ang tanan nga mga tawo nakahibalo nga ang siyudad sang Efeso amo ang manugtatap sang templo ni Artemis nga gamhanan kag sang balaan nga bato nga nahulog halin sa langit. 36Wala sing may makapanghiwala sini. Gani magpakatawhay kamo kag indi kamo magpadasudaso. 37Gindala ninyo ini nga mga tawo diri, wala sapayan nga ini sila wala magpangawat sa mga templo ukon magpakalain sa aton diosa. 38Kon may panumbongon si Demetrio kag ang iya mga tinawo batok sa kay bisan sin-o, may mga korte kag may mga awtoridad kita. Didto kuntani nila dalhon ang ila mga panumbongon. 39Pero kon daw kulang pa ini kinahanglan husayon ini sa isa ka pagtililipon sang mga pumoluyo suno sa kasugoan. 40Kay may katalagman nga isumbong kita sa pagpanggamo tungod sang natabo karon nga adlaw. Wala kita sing ibalibad sining paggamo kag wala kita sing mahatag nga katarungan sa paghimo sini.” 41Sa tapos makahambal sia sini ginpapauli niya ang mga tawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\