BINUHATAN 2

1Sang pag-abot sang adlaw sang Pentecostes, ang tanan nga mga tumoluo nagatipon sa isa ka duog. 2Sa hinali may naghagunos halin sa langit nga daw huyop sang mabaskog nga hangin. Nagtugob ini sa balay nga ila ginatipunan. 3Dayon nakita nila ang daw mga dila nga kalayo nga naglapta kag nagtungtong sa kada isa sa ila. 4Napun-an sila sang Espiritu Santo kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga linggwahe suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. 5Sadto nga tion may mainampuon nga mga Judio nga nagapuyo sa Jerusalem nga nagikan sa tanan nga mga pungsod sang kalibutan. 6Sang pagkabati sang mga tawo sini nga ginahod nagdulogok sila. Natingala gid sila sang mabatian sang tagsatagsa sa ila nga ang mga tumoluo nagahambal sa iya kaugalingon nga linggwahe. 7Sa ila kahangawa kag katingala nagsiling sila, “Indi bala taga-Galilea ining mga nagahambal? 8Ngaa nga karon mabatian ta sila nga nagahambal sa aton mga linggwahe? 9Kita mga taga-Parto, Medo, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, 10Frigia, Panfilia, Egipto, kag sa sakop sang Libya nga malapit sa Cirene. Ang iban sa aton halin sa Roma, 11mga Judio kag mga Gentil nga nakonbertir sa pagtuloohan sang mga Judio. Ang iban sa aton halin sa Creta kag Arabia. Pero mabatian naton sila nga nagahambal sa aton mga linggwahe nahanungod sang dalagku nga mga binuhatan sang Dios!” 12Sa ila katingala kag pagsalangisag nagpamangkutanay sila, “Ano ang kahulogan sini?” 13Ang iban nagyaguta sa mga tumoluo nga nagasiling, “Hubog ini nga mga tawo!” 14Dayon nagtindog si Pedro upod sa onse ka mga apostoles, kag sa mabaskog nga tingog naghambal sa mga tawo, “Mga kasimanwa ko nga mga Judio, kag tanan kamo nga nagapuyo sa Jerusalem, pamatii ninyo ako kag tugoti ako sa pagsugid sa inyo sang kahulogan sini. 15Indi ini hubog nga mga tawo suno sa hunahona ninyo, kay mga alas nuwebe pa lang gani ini sa aga, 16kundi ini amo ang ginsiling ni Joel nga propeta: 17‘Ang Dios nagsiling, Amo ini ang akon himuon Sa katapusan nga mga inadlaw, Ibubo ko ang akon Espiritu Sa tanan nga mga tawo. Ang inyo mga kaanakan magapanagna, Ang inyo mga pamatan-on nga lalaki Makakita sing mga palanan-awon, Ang inyo mga katigulangan Magadamgo sang mga dalamguhanon. 18Huo, bisan sa akon mga ulipon, Lalaki kag babayi, Ibubo ko ang akon Espiritu Sa sadto nga mga inadlaw, Kag magapanagna sila. 19Magapakita ako Sing mga milagro sa langit, Kag sang mga katingalahan sa duta: Dugo kag kalayo kag madamol nga aso; 20Magadulom ang adlaw, Kag ang bulan Manginmapula subong sang dugo, Sa wala pa mag-abot ang daku Kag mahimayaon nga Adlaw sang Ginoo. 21Dayon ang nagapanawag Sa ngalan sang Ginoo pagaluwason.’ 22“Mga taga-Israel, pamatii ninyo ako! Si Jesus nga taga-Nazaret isa ka tawo nga may diosnon nga hilikuton. Ginpamatud-an ini sing maathag paagi sa mga milagro kag makatilingala nga mga buhat kag mga tanda nga ginhimo sang Dios paagi sa iya. Nakahibalo gid kamo sini kay diri ini matabo. 23Ginpat-od sang Dios suno sa iya kaugalingon nga kabubot-on kag tinutoyo nga itugyan si Jesus sa inyo mga kamot kag inyo sia ginpatay paagi sa makasasala nga mga tawo nga naglansang sa iya sa krus. 24Pero ginbanhaw sia sang Dios kag ginhilway sia sa mga kasakitan sang kamatayon, kay ang kamatayon wala sing gahom sa iya. 25Nahanungod sa iya si David nagsiling: ‘Nakita ko ang Ginoo Sa akon atubangan sa tanan nga tion, Yara sia sa akon tuo, Gani wala sing may makatublag sa akon. 26Tungod sini Malipayon ang akon tagipusoon Kag puno sang kasadya Ang akon mga ginapanghambal. Kag bisan mamalatyon ako, Magapadayon ako nga may paglaom, 27Kay indi mo pagpabay-an Ang akon kalag Sa kalibutan sang mga patay, Ukon pahanugotan mo Nga madunot Ang imo matutom nga alagad. 28Gintudloan mo ako Sang mga dalanon sang kabuhi, Kag sa imo atubangan Pun-on mo ako sing kalipay.’ 29“Mga utod, dapat ko kamo paathagan nahanungod sa aton patriarka nga si David. Napatay sia kag ginlubong, kag yara pa gani ang iya lulobngan tubtob karon. 30Isa sia ka propeta kag nahibaluan niya ang ginsaad sang Dios sa iya. Ginsaad sang Dios nga himuon niya nga hari ang isa sang mga kaliwat ni David subong sa iya. 31Ginpanan-aw ni David ang pagahimuon sang Dios, gani naghambal sia nahanungod sang pagkabanhaw ni Cristo: ‘Wala sia ginpabay-i Sa kalibutan sang mga patay, Wala madunot ang iya lawas.’ 32Ginbanhaw sang Dios ini gid nga Jesus kag kami tanan mga saksi sini. 33Ginbayaw sia sa tuo sang Dios, kag nagbaton sia sang Espiritu Santo nga ginsaad sang Amay, kag karon ang inyo nakita kag nabatian amo ang mga bugay nga nagikan sa iya. 34Bisan sang wala pa makasaka si David sa langit nagsiling sia: ‘Ang Ginoo nagsiling sa akon Ginoo: Lingkod ka diri sa akon tuo, 35Tubtob nga mahimo ko Ang imo mga kaaway Nga tulongtongan sang imo mga tiil.’ 36“Gani dapat gid kilalahon sang tanan nga mga taga-Israel, nga ini gid nga Jesus nga inyo ginlansang sa krus, amo ang ginhimo sang Dios nga Ginoo kag Cristo!” 37Natublag gid ang mga tawo sang pagkabati nila sini. Gani nagsiling sila kay Pedro kag sa iban nga mga apostoles, “Ano ang himuon namon, mga utod?” 38Si Pedro nagsiling sa ila, “Magbiya kamo sa inyo mga sala kag magpabautiso sa ngalan ni Jesu-Cristo, agod nga mapatawad ang inyo mga sala, kag mabaton ninyo ang ginhatag sang Dios nga amo ang Espiritu Santo. 39Kay ginsaad ini sang Dios sa inyo kag sa inyo mga anak, kag sa tanan nga mga tawo sa malayo, ang tanan nga ginatawag sang Ginoo nga aton Dios nga mangin-iya.” 40Madamo pa ang ginhambal ni Pedro sa pagpamatuod sa ila kag ginlaygayan niya sila nga nagasiling, “Luwasa ang inyo kaugalingon sa silot nga magaabot sa sining malaut nga mga tawo!” 41Madamo ang nagtuo sang iya mensahi kag nagpabautiso sila. Sa sadto nga adlaw may mga 3,000 ka mga tawo nga gindugang sa ila grupo. 42Nagmaukod sila sa pagtuon sa mga ginatudlo sang mga apostoles, kag sa paghiliusa sa isa kag isa. Nagmaukod man sila sa pagpangamuyo kag sa pagpakigbahin sa pagpamihakpihak sang tinapay. 43Madamo nga mga milagro kag katilingalahan nga mga buhat ang ginhimo sang mga apostoles, tungod sini natingala gid ang tanan nga mga tawo. 44Ang mga tumoluo nagpadayon sa pagkabuhi sing mahirop kag gintingob man nila ang ila pagkabutang agod mapuslan sang tanan. 45Ginpamaligya nila ang ila mga duta kag pagkabutang kag ginpanagtag nila ang bili suno sa kinahanglanon sang tagsatagsa. 46Adlaw-adlaw nagpadayon sila sa pagtipon sing tingob sa templo kag naghiliusa sila sa pagpamihakpihak sang tinapay sa tagsa ka balay nga may kalipay kag pagpaubos, 47nga nagadayaw sa Dios kag naluyagan sila sang tanan nga mga tawo. Adlaw-adlaw gindugang sa ila sang Ginoo ang mga nagakalaluwas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\