BINUHATAN 20

1Sang mag-untat na ang kinagamo, gintipon ni Pablo ang mga tumoluo kag sa tapos sia makalaygay sa pagpabakod sa ila, nagpaalam sia kag nagkadto sa Macedonia. 2Madamo nga mga duog ang ginpangadtuan niya didto kag ginpabakod niya ang mga tawo paagi sa iya nga ginpangwali. Nagkadto sia dayon sa Grecia, 3sa diin nagtener sia sing tatlo ka bulan. Sang manuglakat na sia sa Siria, nasapwan niya nga nagahimbon ang mga Judio batok sa iya, gani ginpakamaayo niya ang pagbalik paagi sa Macedonia. 4Nag-upod sa iya si Sopater nga anak ni Pirro nga taga-Berea. Subong man nag-upod si Aristarco kag si Segundo nga mga taga-Tesalonica. Nag-upod man si Gayo nga taga-Derbe, kag si Timoteo, kag ang mga taga-Asia nga si Tiquico kag si Trofimo. 5Ini sila nag-una kag ginhulat nila kami sa Troas. 6Sa tapos ang Piesta sang Tinapay nga wala sing Lebadora, nag-apas kami nga nagasakay sa sakayan halin sa Filipos kag sa ikalima nga adlaw naabtan namon sila sa Troas, sa diin nagpabilin kami sing isa ka simana. 7Sang Sabado sing gab-i nagtipon kami sa pagpamihakpihak sang tinapay nga may paghiliusa. Nagwali si Pablo sa mga tawo kag nagpadayon sia tubtob sang tungang gab-i tungod kay malakat na sia sa madason nga adlaw. 8Madamo ang mga suga sa kuwarto sa ibabaw nga ginatipunan namon. 9May isa ka pamatan-on didto nga ginahingalanan kay Eutico nga nagapungko sa bintana. Ini sia nagadukaan sang nagahambal si Pablo. Sang ulihi nahamuokan sia kag nahulog sa duta halin sa ikatlo nga panalgan. Kag sang paghakwat nila sa iya patay na sia. 10Pero nagpanaog si Pablo, ginhap-an niya kag ginhakos ang pamatan-on kag nagasiling, “Indi kamo magpakulba, buhi pa sia!” 11Dayon nagbalik sia sa ibabaw, nagpamihakpihak sang tinapay kag nagkaon. Nagpadayon sia sa paghambal sa ila tubtob sa pagbutlak sang adlaw kag naglakat sia. 12Gindala nila ang pamatan-on pauli nga buhi kag daku gid ang ila kalipay. 13Nag-una kami sa sakayan kag nagtulak pa Ason sa diin hapiton namon si Pablo kag pasakyon. Amo ini ang tugon niya sa amon tungod kay malakat lang sia pakadto didto. 14Sang pagkitaay namon sa Ason ginpasakay namon sia kag nagpadulong kami sa Mitilene. 15Halin didto nagdungka kami sang madason nga adlaw sa Quio. Sang madason pa gid nga adlaw nag-abot kami sa Samos kag sang madason pa gid nga adlaw nagdungka kami sa Mileto. 16Ginpakamaayo ni Pablo nga indi maghapit sa Efeso, agod indi sia magdugay sa probinsya sang Asia kay nagadali sia nga makaabot sa Jerusalem, kon mahimo, sa adlaw sang Pentecostes. 17Sang didto si Pablo sa Mileto nagpangabay sia sa mga katigulangan sang iglesia sa Efeso nga pakigkitaan sia. 18Sang pag-abot nila nagsiling sia sa ila, “Nahibaluan ninyo kon ano ang akon ginhimo sang kaupod pa ninyo ako, sumogod sang pag-abot ko sa probinsya sang Asia. 19Nag-alagad ako sa Ginoo sa tuman nga pagpaubos kag sa madamo nga mga luha, bisan pa nga binudlayan ako tungod sang mga paghingabot sang mga Judio. 20Nakahibalo kamo nga wala sing hawidhawid ang pagbulig ko sa inyo sa akon pagwali kag pagtudlo sa inyo, sa inyo pagtipon sing tingob kag sa inyo mga puloy-an. 21Ginpaandaman ko sing alangay ang mga Judio kag mga Gentil nga kinahanglan bayaan nila ang ila mga sala kag magliso sa Dios kag magtuo sa aton Ginoong Jesus. 22Kag karon makadto ako sa Jerusalem sa pagtuman sang sugo sang Espiritu Santo kag wala ako makahibalo kon ano ang matabo sa akon didto. 23Ang akon lang nahibaluan amo nga ang Espiritu Santo nagapaandam sa akon nga sa tagsa ka siyudad ang bilangguan kag kagamo nagahulat sa akon. 24Pero wala ko ginapakamahala ang akon kabuhi agod nga matapos ko ang tulomanon kag bulohaton nga ginhatag sa akon ni Ginoong Jesus nga amo ang pagwali sang Maayong Balita nahanungod sang grasya sang Dios. 25“Nalibot ko na kamo tanan sa akon pagwali sang Ginharian sang Dios. Kag karon nahibaluan ko nga indi na kita magkitaay liwat. 26Gani ginasiling ko sa inyo sa sini nga adlaw nga kon may yara sa inyo nga indi maluwas, wala na ako sing salabton. 27Kay wala ako sing may gintago sa inyo nahanungod sang bug-os nga katuyoan sang Dios. 28Bantayi sing maayo ang inyo kaugalingon kag subong man bantayi ang panong nga gintugyan sa inyo sang Espiritu Santo. Tatapa ninyo ang iglesia sang Dios nga iya ginbakal paagi sa iya kaugalingon nga dugo. 29Kay nahibaluan ko nga kon makahalin na ako, madamo nga mga lobo nga mapintas ang magasulod sa inyo panong kag magahalit sini nga wala sing luoyluoy. 30Kag magaabot ang tion nga bisan sa inyo grupo may mga tawo nga magasugid sing mga binutig sa pagpatalang sang mga tumoluo agod magsunod sa ila. 31Gani, magbantay kamo, kag indi ninyo pagkalimtan nga madamo nga mga luha ang akon ginpatulo sa adlaw kag gab-i sa akon pagtudlo sa tagsa sa inyo sa sulod sang tatlo ka tuig. 32“Kag karon ginatugyan ko kamo sa pagtatap sang Dios kag sa iya bilidhon nga pulong. Sia sarang makapabakod kag makahatag sa inyo sing mga palanublion nga ginatigana niya para sa tanan niya nga mga tawo. 33Wala ako magkaibog sang inyo pilak, bulawan ukon bayu. 34Kamo gid nakahibalo nga nag-obra man ako agod nga masakdag ko ang akon kaugalingon kag ang akon mga kaupdanan. 35Ginpakita ko sa inyo sa tanan nga bagay, nga paagi sa tudo nga pagpangabudlay dapat kita magbulig sa mga maluya kag aton dumdomon ang ginsiling sang aton Ginoong Jesus, ‘May labi nga kalipay ang paghatag sang sa pagbaton.’ ” 36Sa tapos makahambal si Pablo, nagluhod sia kaupod nila kag nagpangamuyo. 37Naghinibi sila tanan sang paghakos nila sa iya kag sang ila paghalok kag pagpaalam sa iya. 38Nasuboan gid sila sa iya pagsiling nga indi na gid sila magkitaay liwat. Kag gindul-ong nila sia sa sakayan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\