BINUHATAN 21

1Nagpaalam kami sa ila kag nagtulak. Nagpanakayon kami sing tadlong kag nag-abot sa Coos. Sang madason nga adlaw nagpa-Rodas kami kag halin didto nagpadayon kami sa Patara. 2Nakakita kami didto sing isa ka sakayan nga manugkadto sa Fenicia. Gani nagsakay kami kag nagtulak. 3Sang nakalambot kami sa duog sa diin malantawan namon ang Cipre, nagpadulong kami sa bagatnan nayon pakadto sa Siria. Nagdungka kami kag nagtakas sa Tiro sa diin nagdiskarga ang sakayan. 4May nasapwan kami didto nga mga tumoluo kag nagdayon kami sa ila sa sulod sang isa ka simana. Paagi sa gahom sang Espiritu ginsingganan nila si Pablo nga indi magkadto sa Jerusalem. 5Pero sang matapos ang isa ka simana nga pag-upod namon sa ila, nagpadayon kami sa pagpanakayon. Tanan sila, upod ang ila mga asawa kag mga kabataan nagdul-ong sa amon sa gwa sang siyudad. Didto sa baybayon, nagluhod kami tanan kag nagpangamuyo. 6Sang makapaalam kami sa isa kag isa, nagsakay kami amon kag sila ila nagpauli. 7Nagpadayon kami sa amon pagpanakayon gikan sa Tiro pakadto sa Tolemaida, sa diin nagpakigkita kami sa mga kautoran didto kag nagtener kami sa ila sing isa ka adlaw. 8Sang madason nga adlaw naglakat kami kag nakaabot sa Cesarea. Didto nagkadto kami sa balay ni Felipe nga ebanghelista kag didto kami nagdayon. Isa sia sang pito ka mga tawo nga napilian sa Jerusalem. 9May apat sia ka mga anak nga dalaga nga nagabantala sang mensahi sang Dios. 10Mga pila na kami ka adlaw didto sang mag-abot ang isa ka propeta nga si Agabo halin sa Judea. 11Nagpalapit sia sa amon kag ginhulam niya ang paha ni Pablo kag gingapos ang iya kaugalingon nga mga tiil kag kamot kag nagsiling sia, “Ini amo ang ginsiling sang Espiritu Santo: Ang tag-iya sini nga paha pagagapuson subong sini sang mga Judio sa Jerusalem, kag itugyan sia sa mga Gentil.” 12Sang mabatian namon ini, kami kag ang iban nga mga tawo nagpangabay gid kay Pablo nga indi magkadto sa Jerusalem. 13Pero nagsabat sia, “Ngaa nagahinibi kamo kag ginapasubo ninyo ako? Handa ako indi lamang sa pagpagapos sa Jerusalem, kundi bisan pa sa pagpanginmatay tungod kay Ginoong Jesus.” 14Indi gid sia magpamati sa amon. Gani wala kami magpamilit sa iya, kundi nagsiling na lang kami, “Kabay nga matuman ang kabubot-on sang Ginoo.” 15Sang makatener kami didto sing pila ka adlaw, ginhimos namon ang amon mga dala kag naglakat kami sa Jerusalem. 16May mga gintuton-an halin sa Cesarea nga nag-upod sa amon kag gindala nila kami sa balay ni Mnason nga taga-Cipre sa diin kami madayon. Ini sia tumoluo halin pa sang una. 17Sang pag-abot namon sa Jerusalem, ginbaton kami sing malipayon sang mga kautoran. 18Sang madason nga adlaw, si Pablo nag-upod sa amon sa pagpakigkita kay Santiago, kag ang tanan nga mga katigulangan sang iglesia yadto didto. 19Gin-abiabi sila ni Pablo kag ginsugiran niya sila sang tanan nga ginhimo sang Dios sa mga Gentil paagi sa iya. 20Kag sang makabati sila sa iya, nagdayaw sila tanan sa Dios. Dayon nagsiling sila kay Pablo, “Kita mo, utod Pablo, linibo ka mga Judio ang nagtuloo kag sila tanan masinulondon gid sa Kasugoan. 21May nagpanugid sa ila nga nagapanudlo ka nga ang tanan nga mga Judio nga nagapuyo sa mga pungsod sang mga Gentil magsikway sang Kasugoan ni Moises kag nagasiling pa kuno ikaw nga indi sila magpatuli sang ila mga kabataan ukon magsunod sang mga pagsulondan sang mga Judio. 22Mahibal-an gid nila nga nag-abot ka diri. Gani ano ang himuon naton? 23Sunda ang amon ginasiling sa imo. May apat diri ka mga tawo nga may ginsumpaan. 24Mag-upod ka sa ila kag magbuylog sa ila seremoniya sang pagpaninlo kag bayari ang ila balayran agod sarang na sila makapabulog. Sa sini nga paagi ang tanan makahibalo nga indi matuod ang ginpanugid sa ila nahanungod sa imo kay makita nila nga ikaw nagatuman sang Kasugoan ni Moises. 25Kon nahanungod sa mga Gentil nga nagtuloo, nakapadala kami sang sulat sa ila nahanungod sang ginkaisahan namon nga indi gid sila magkaon sang nahalad sa mga diosdios ukon sang dugo ukon sang mga sapat nga napatay paagi sa pagkuga, kag indi sila magpakighilawas.” 26Gani nag-upod si Pablo sa sini nga mga tawo kag sang madason nga adlaw nagbuylog sia upod sa ila sa seremoniya sa pagpaninlo. Sa tapos sini nagkadto sia sa templo sa pagpahibalo sa ila kon san-o matapos ang ila pagpaninlo, kag kon san-o hiwaton ang halad nga sinunog para sa tagsa sa ila. 27Sang madali na lang matapos ang ikapito ka adlaw sang pagpaninlo, may mga Judio gikan sa probinsya sang Asia nga nakakita kay Pablo sa templo. Ginsudyot nila ang tanan nga mga tawo kag gindakop nila si Pablo. 28Nagsinggit sila, “Mga taga-Israel, bulig kamo! Amo ini ang tawo nga nagapanudlo bisan diin sia magkadto batok sa mga tawo sang Israel, batok sa Kasugoan ni Moises kag sa sini nga templo. Kag karon nagdala pa sia sa templo sang mga Gentil kag gindagtaan niya ining balaan nga duog!” 29(Nagsiling sila sini kay nakit-an nila si Trofimo nga taga-Efeso nga nag-upod kay Pablo sa siyudad, kag naghunahona sila nga gindala sia ni Pablo sa templo.) 30Nagkinagula ang bilog nga siyudad kag ang mga tawo nagdinaguso sa pagdakop kay Pablo kag ginsagnoy sia nila pa gwa sa templo. Sa gilayon gintakpan ang mga puwertahan sang templo. 31Sang buot na kuntani patyon sang mga tawo si Pablo, may nagpahibalo sa komandante sang mga soldado nga Romanhon nga ang bug-os nga Jerusalem nagkinagamo. 32Sa gilayon ang komandante nagdala sing mga soldado upod sa ila mga opisyales kag nagdalidali sa pagkadto sa nagatipon nga mga tawo. Sang makita sang mga tawo ang komandante kag ang mga soldado gin-untatan nila ang pagbakol kay Pablo. 33Kinadtuan sang komandante si Pablo kag gindakop kag ginpahigtan sia sing duha ka kadena. Dayon nagpamangkot ang komandante, “Sin-o bala ini nga tawo kag ano ang iya nahimo?” 34Lainlain nga mga sabat ang iya nabatian. Tungod sang tama gid nga pagkinagula indi na napat-od sang komandante kon ano gid ang natabo. Gani, ginmanduan niya ang iya mga tinawo nga dalhon si Pablo sa kuwartel. 35Nadala gid man nila sia sa hagdanan, kag dason napilitan sila sa pagpas-an sa iya tungod kay indi gid nila masagang ang mga tawo nga 36nagalagas kay Pablo kag nagasinggit, “Patya sia!” 37Sang dalhon na nila kuntani si Pablo sa sulod sang kuwartel, nagsiling sia sa komandante, “May ihambal kuntani ako sa imo.” Nagpamangkot ang komandante, “Makahambal ka man gali sang Griego? 38Kon amo, indi ikaw ang Egiptohanon nga sang wala lang madugay nagsugod sang rebulosyon kag nagpangulo sang mga 4,000 ka mga armado nga mga rebelde nga iya gindala sa desierto?” 39Nagsabat si Pablo, “Ako isa ka Judio nga natawo sa Tarso sang Cilicia, isa ka banwahanon sang isa ka daku nga siyudad. Kon mahimo, tugoti ako sa paghambal sa mga tawo.” 40Ginpahanugotan sia sang komandante, gani nagtindog si Pablo sa hagdanan kag nagbayaw sang iya kamot sa mga tawo. Sang naghipos sila, naghambal si Pablo sa ila sa Hebreo nga nagasiling:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\