BINUHATAN 22

1“Mga utod kag mga ginikanan, pamatii ninyo anay ang akon mga rason sa pag-apin sang akon kaugalingon!” 2Sang mabatian nila sia nga nagahambal sa Hebreo, naghilipos pa gid sila kag nagpadayon si Pablo sa paghambal: 3“Isa ako ka Judio nga natawo sa Tarso sang Cilicia, pero diri ako nagdaku sa Jerusalem kag nagtuon ako sa idalom sang pagtudlo ni Gamaliel. Natun-an ko sing maid-id ang Kasugoan sang aton mga katigulangan, kag kaangay sa inyo karon nagmaukod ako sa mga bulohaton sang Dios. 4Ginhingabot ko kag ginpamatay ang nagasunod sa sini nga Dalan. Ginpangdakop ko ang mga lalaki kag mga babayi kag ginpabilanggo sila. 5Sarang makapamatuod ang Pinakamataas nga Pari kag ang tanan nga katapo sang Konsilyo nga nagahambal ako sing matuod. Ginhatagan nila ako sing mga sulat nga akon gindala sa mga utod nga Judio sa Damasco agod nga makapangdakop ako sini nga mga tawo kag madala ko sila pabalik sa Jerusalem nga nagapos sang kadena agod silutan.” 6“Nagahingudto gid ang adlaw sang nagapanglakaton ako kag nagahilapit na sa Damasco, kag sa hinali may masilaw nga silak halin sa langit nga naglikop sa akon. 7Natumba ako sa duta kag may nabatian ako nga tingog nga nagasiling sa akon, ‘Saulo, Saulo! Ngaa ginahingabot mo ako?’ 8Nagpamangkot ako, ‘Sin-o ka bala, Ginoo?’ Nagsiling sia sa akon, ‘Ako amo si Jesus nga taga-Nazaret, nga imo ginahingabot.’ 9Nakita sang akon mga kaupdanan ang silak, pero wala sila makabati sang tingog nga nagahambal sa akon. 10Nagpamangkot ako, ‘Ano ang himuon ko, Ginoo?’ kag ang Ginoo nagsabat sa akon, ‘Bangon ka kag magkadto sa Damasco, kag pagasugiran ka didto sang tanan nga ginpat-od sang Dios nga ipahimo sa imo.’ 11Nabulag ako tungod sang kasilaw, gani gintuytoyan ako sang akon mga kaupdanan pakadto sa Damasco. 12“May isa didto ka tawo nga ginahingalanan kay Ananias. Isa sia ka tawo nga matinumanon sa aton Kasugoan. Ini sia ginatahod gid sang tanan nga mga Judio nga nagapuyo sa Damasco. 13Nagkadto sia sa akon kag nagtindog sa luyo ko kag nagsiling sia, ‘Utod Saulo, makakita ka na liwat!’ Kag sadto gid nga tion nakakita ako kag gintulok ko sia. 14Nagsiling sia, ‘Ang Dios sang aton mga katigulangan nagpili sa imo agod mahibaluan mo ang iya kabubot-on, kag makita mo ang iya matarong nga Alagad, kag makabati ka sang iya kaugalingon nga tingog. 15Kay manginsaksi ka niya sa pagsugid sa tanan nga mga tawo sang imo nakita kag nabatian. 16Kag karon, ano pa ang ginahulat mo? Tindog ka kag magpabautiso, kag hugasi ang imo mga sala paagi sa pagpanawag sa iya ngalan.’ ” 17“Nagbalik ako sa Jerusalem kag sang nagapangamuyo ako sa templo, may nakita ako nga palanan-awon, 18sa diin nakita ko ang Ginoo nga nagsiling sa akon, ‘Dalidali ka kag bayai gilayon ang Jerusalem, tungod kay ang mga tawo diri indi magbaton sang imo panaksihon nahanungod sa akon.’ 19Nagsabat ako, ‘Ginoo, ila gid nahibaluan nga nagkadto ako sa mga sinagoga, nagpangdakop kag nagpangbunal sa mga nagtuloo sa imo. 20Didto man ako sang pagpatay sang imo saksi nga si Esteban kag sugot man ako sa pagpatay sa iya kag ako ang nagbantay sang mga kunop sang mga nagpatay sa iya.’ 21Ang Ginoo nagsiling sa akon, ‘Lakat ka, kay ipadala ko ikaw sa malayo nga duog sa mga Gentil.’ ” 22Ginpamatian sang mga tawo si Pablo tubtob sang pagsiling niya sini. Pero sa tapos sini nagsugod sila sa pagsinggit sing mabaskog, “Dakpa ninyo sia kag patyon! Indi sia dapat magkabuhi!” 23Nagsinggit sila, nagkumpas sang ila mga bayu kag nagsabwag sang mga yab-ok paibabaw. 24Ginmanduan sang komandante nga Romanhon ang iya mga tinawo nga pasudlon si Pablo sa kuwartel. Ginmanduan man niya sila nga bunalon si Pablo, agod nga mahibaluan kon ngaa nagasininggit ang mga Judio sing subong sini batok sa iya. 25Pero sang ginahigtan nila sia agod nga bunalon, nagsiling si Pablo sa opisyal nga nagatindog didto, “Tugot bala sa kasugoan nga bunalon ninyo ang isa ka banwahanon sang Roma nga wala pa gani mahukmi kon may sala sia?” 26Sang pagkabati sini sang opisyal, nagkadto sia sa komandante kag nagsiling, “Ano ining ginahimo mo? Ina nga tawo isa ka banwahanon sang Roma!” 27Gani, ginkadtuan sang komandante si Pablo kag ginpamangkot sia, “Sugiri ako, isa ka bala ka banwahanon sang Roma?” “Huo,” ang sabat ni Pablo. 28Ang komandante nagsiling, “Nanginbanwahanon ako sang Roma paagi sa pagbayad sang daku nga kantidad.” Si Pablo nagsabat, “Ako iya banwahanon sang Roma halin sang akon pagkatawo.” 29Sa gilayon nagpalayo ang mga tawo nga magausisa kuntani sa iya kag hinadlukan ang komandante sang mahibaluan niya nga si Pablo isa ka banwahanon sang Roma kag ginpakadenahan niya sia. 30Luyag mahibaluan sang komandante kon ano gid ang ginasumbong sang mga Judio batok kay Pablo. Gani sang madason nga adlaw ginpahubaran niya si Pablo sang iya mga kadena kag nagpatawag sia sang sinapol sang pangulo nga mga pari kag sang bug-os nga Konsilyo. Dayon gindala niya si Pablo kag ginpaatubang sa ila.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\