BINUHATAN 23

40nga naghimbon. 40ka mga tawo nga nagahukmong kag nagahulat sa iya. Ini sila nagpanumpa nga indi sila magkaon ukon mag-inom tubtob nga mapatay nila si Pablo. Handa na sila kag nagahulat na lang sang imo pahanugot.”

1Gintulok ni Pablo ang mga katapo sang Konsilyo kag ginsingganan, “Mga utod ko! Kon nahanungod sa akon kabuhi, matinlo ang akon konsyensya sa atubangan sang Dios tubtob sa sini nga adlaw.” 2Ginsugo sang Pinakamataas nga Pari nga si Ananias ang mga nagatindog malapit kay Pablo nga dapalon sia. 3Nagsiling si Pablo sa iya, “Dapalon ka gid sang Dios, salimpapaw! Nagalingkod ka dira sa paghukom sa akon suno sa Kasugoan, pero ginalapas mo man ang Kasugoan sa imo pagsugo nga dapalon ako!” 4Ang mga tawo nga malapit kay Pablo nagsiling sa iya, “Ginainsultohan mo ang Pinakamataas nga Pari sang Dios!” 5Si Pablo nagsabat, “Wala ako makahibalo, mga utod, nga sia ang Pinakamataas nga Pari. Ang kasulatan nagasiling, ‘Indi ka maghambal sing malain batok sa nagagahom sang inyo mga tawo.’ ” 6Sang makita ni Pablo nga may mga Saduceo kag mga Fariseo nga nagatambong didto, nagsinggit sia sa mga katapo sang Konsilyo, “Mga utod! Isa ako ka Fariseo, anak sang mga Fariseo. Yari ako karon nga ginahukman kay nagalaom ako nga may pagkabanhaw!” 7Sang mahambal niya ini, nagkinagamo ang mga Fariseo kag ang mga Saduceo, kag may pagbinahin-bahin sa ila. 8(Kay ang mga Saduceo nagasiling nga wala sing pagkabanhaw, kag wala sing mga anghel ukon mga espiritu, pero ang mga Fariseo nagapati sini tanan.) 9Gani nag-amat-amat baskog ang pagsininggit. May mga Fariseo nga mga manunodlo sang Kasugoan nga nagtindog kag nagpamatok gid nga nagasiling, “Wala kami sing may makita nga sala sa sini nga tawo! Ayhan may nagpakighambal sa iya nga isa ka espiritu ukon isa ka anghel!” 10Nag-init pa gid ang pagbinaisay sa bagay nga hinadlukan ang komandante nga basi hulogniton nila si Pablo. Gani iya ginmanduan ang iya mga soldado sa pagpatunga sa ila, kag kuhaon si Pablo kag dalhon sa kuwartel. 11Sang madason nga gab-i nagtindog ang Ginoo sa luyo ni Pablo kag nagsiling, “Magpakaisog ka! Nagpanaksi ka sa akon diri sa Jerusalem, kag amo man ini ang himuon mo sa Roma.” 12Sang pagkaaga, nagtipon ang mga Judio kag nagplano sang ila pagahimuon. Nagpanumpa sila nga indi sila magkaon ukon mag-inom tubtob nga mapatay nila si Pablo. 13Sobra sila sa 40 nga naghimbon. 14Sa tapos sini nagkadto sila sa pangulo nga mga pari kag sa mga katigulangan sang mga Judio kag nagsiling, “Nagpanumpa kami nga indi kami magkaon tubtob mapatay namon si Pablo. 15Karon kamo kag ang Konsilyo magpadala sing sulat sa komandante nga Romanhon nga ipadala si Pablo diri sa inyo, kag magpakunokuno kamo nga ang inyo tuyo amo ang pag-usisa sing maid-id nahanungod sa iya. Pero patyon namon sia sa wala pa sia makaabot diri.” 16Ugaling nabatian ini sang hinablos ni Pablo nga lalaki, nga anak sang iya utod nga babayi. Gani nagkadto sia sa kuwartel kag ginsugiran niya sini si Pablo. 17Dayon gintawag ni Pablo ang isa sang mga opisyales kag nagsiling sia sa iya, “Dalha ini nga pamatan-on sa komandante, kay may inugsugid sia.” 18Gindala sang opisyal ang pamatan-on sa komandante kag nagsiling, “Gintawag ako sang binilanggo nga si Pablo kag nagpangabay sia nga dalhon ko ining pamatan-on sa imo, kay may inugsugid sia sa imo.” 19Gin-uyatan sang komandante ang kamot sang pamatan-on kag gindala sia nga isahanon lang kag ginpamangkot, “Ano bala ang inugsugid mo sa akon?” 20Nagsabat ang pamatan-on, “Ginkaisahan sang mga pangulo sang mga Judio nga buas pangabayon ikaw nga dalhon si Pablo sa Konsilyo. Magapakunokuno ang Konsilyo nga ang ila tuyo amo ang pag-usisa pa gid sing maid-id nahanungod kay Pablo. 21Pero indi sila pagpatiha kay may sobra sa 40 ka mga tawo nga nagahukmong kag nagahulat sa iya. Ini sila nagpanumpa nga indi sila magkaon ukon mag-inom tubtob nga mapatay nila si Pablo. Handa na sila kag nagahulat na lang sang imo pahanugot.” 22Nagsiling ang komandante, “Indi ka gid magpanugid kay bisan sin-o nga ginsugiran mo ako sini.” Kag ginpalakat niya ang pamatan-on. 23Sa gilayon ginpatawag sang komandante ang duha sang iya opisyales kag ginsingganan, “Ihanda ninyo ang 200 ka mga soldado sa pagkadto sa Cesarea. Dala man kamo sang 70 ka manugkabayo kag 200 ka mga soldado nga nagadala sing mga bangkaw, kag lakat kamo karon nga gab-i sa alas nuwebe. 24Dala man kamo sang mga kabayo nga pagasakyan ni Pablo kag bantayan gid ninyo sia, agod indi sia maano tubtob makalambot sia kay Gobernador Felix.” 25Sa gilayon nagsulat ang komandante sining masunod: 26“Mga pag-abiabi halin kay Claudio Lisias sa iya Halangdon nga Gobernador Felix. 27Gindakop sang mga Judio ini nga tawo kag kuntani patyon nila sia. Nausisaan ko nga isa sia ka banwahanon sang Roma, gani nagdala ako sang mga soldado kag gintabangan sia. 28Luyag ko mahibaluan kon ano ang ila panumbongon batok sa iya, gani gindala ko sia sa ila Konsilyo. 29Nausisaan ko man nga wala gid sia sing may nahimo nga malain agod patyon sia ukon bilangguon. Ang ila mga panumbongon batok sa iya may kaangtanan sa ila kaugalingon nga kasugoan. 30Kag sang ginsugiran ako nga naghimbon ang mga Judio sa pagpatay sa iya, ginpakamaayo ko nga ipadala sia sa imo. Ginsingganan ko ang mga nagsumbong sa iya nga dalhon nila sa imo ang ila panumbongon batok sa iya.” 31Gintuman sang mga soldado ang ginmando sa ila. Ginkuha kag gindala nila si Pablo sa sadto nga gab-i tubtob nakalambot sila sa Antipatris. 32Sang madason nga adlaw ang mga soldado nga nagalakat lang nagbalik sa kuwartel, kag ginbilin nila ang mga soldado nga nagasakay sa kabayo sa pagpadayon sa pag-upod kay Pablo. 33Gindala nila sia sa Cesarea kag ginhatag nila ang sulat sa Gobernador kag gintugyan si Pablo sa iya. 34Ginbasa sang Gobernador ang sulat kag ginpamangkot niya si Pablo kon taga-diin sia nga probinsya. Sang mahibaluan niya nga taga-Cilicia si Pablo, 35nagsiling sia, “Bistahon ko ang imo kaso kon mag-abot na ang mga nagsumbong sa imo.” Sa gilayon nagmando sia nga didto ibutang si Pablo sa palasyo ni Herodes kag pabantayan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\