BINUHATAN 24

1Sang makaligad ang lima ka adlaw, nagkadto ang Pinakamataas nga Pari nga si Ananias sa Cesarea kaupod ang pila ka mga katigulangan sang mga Judio kag ang isa ka abugado nga ginahingalanan kay Tertulo. Nag-atubang sila kay Gobernador Felix kag ila ginpahayag ang ila panumbongon batok kay Pablo. 2Gintawag si Tertulo kag nagsugod sia sa pagsumbong kay Pablo sang masunod: “Halangdon nga Gobernador! Tungod sang imo maayo nga pagdumala nagluntad ang malawig nga kalinong sa amon pungsod kag madamo nga mga katikuan ang imo gintadlong para sa kaayuhan sang amon pungsod. 3Sa tanan nga duog kag sa tanan nga tion ginabaton namon ini, kag daku gid ang amon pagpasalamat sa imo. 4Indi ako magpalawig sang akon inughambal, kundi nagapangabay lamang ako nga hatagan mo ako sing kahigayunan kag pamatian mo ang amon malip-ot nga panaysayon. 5Nasapwan namon nga makatalagam ini nga tawo tungod sang kinagamo nga iya ginhimo. Sia amo ang nagasugod sang kinagamo sa mga Judio sa bug-os nga kalibutan kag sia amo ang pangulo sang partido sang mga Nazareno. 6Iya man kuntani dagtaan ang templo, gani gindakop namon sia. [Ginplano namon nga hukman sia suno sa amon Kasugoan, 7pero nag-abot ang komandante nga si Lisias kag sa pakusog ginkuha niya si Pablo sa amon. 8Dayon nagsiling si Lisias nga kon sin-o ang may panumbongon kay Pablo, kinahanglan magkadto sa imo.] Kon imo usisaon ini nga tawo mahibaluan gid nimo ang tanan nga mga butang nga ginasumbong namon batok sa iya.” 9Gin-ugyonan sang mga Judio ini nga mga panumbongon kag nagsiling sila nga ini tanan matuod. 10Dayon ginsinyasan sang Gobernador si Pablo sa paghambal, kag si Pablo nagsiling: “Nakahibalo ako nga madugay na ikaw nga nanginhukom diri sini nga pungsod, gani ginakalipay ko ang pagpangapin sang akon kaugalingon sa imo atubangan. 11Kon usisaon mo, imo masapwan nga mga dose pa lang ka adlaw nga nag-abot ako sa Jerusalem sa pagsimba. 12Wala ako makita sang mga Judio nga nagapakigsuay sa kay bisan sin-o sa templo, kag wala man nila ako makita nga nagasudyot sa mga tawo sa ila mga sinagoga ukon sa iban nga mga duog sa siyudad. 13Indi man nila mapamatud-an ang panumbongon nga ila karon ginapasaka batok sa akon. 14Pero akon ini ginaako sa atubangan mo: Ginasimba ko ang Dios sang amon mga katigulangan paagi sa akon pagsunod sa Dalan nga suno sini nga mga tawo, indi matuod. Pero nagatuo man ako sa tanan nga nasulat sa Kasugoan ni Moises kag sang mga propeta. 15Naglaom man ako sa Dios subong sa ila paglaom nga ang tanan nga mga tawo, maayo ukon malain, mabanhaw gikan sa mga minatay. 16Gani ginahimulatan ko nga magmatinlo ang akon konsyensya sa atubangan sang Dios kag sang mga tawo. 17“Sa tapos ang pila ka mga tinuig nga wala ako makapalapit sa Jerusalem, nagkadto ako didto sa pagdala sang kuwarta nga ibulig sa akon mga kasimanwa, kag sa paghalad sing mga dulot sa templo. 18Bag-o ko lang matapos ang seremoniya sa pagpaninlo kag nagahalad gid ako sa templo sang masapwan nila ako didto. Wala sing madamo nga mga tawo didto; kag wala man sing kinagamo. 19Pero may mga Judio didto nga halin sa probinsya sang Asia. Sila kuntani ang mag-atubang sa imo kon may inugsumbong gid man sila batok sa akon. 20Ukon pasugira ang mga tawo nga yari diri karon kon ano nga sala ang nahimo ko, sang ginausisa ako sa atubangan sang Konsilyo, 21luas sang isa ka butang nga akon ginhambal sang nagtindog ako sa atubangan nila. Nagsiling ako, ‘Ginahukman ninyo ako karon, kay nagatuo ako nga pagabanhawon ang mga minatay.’ ” 22Dayon si Felix nga may madamo na nga daan nga nahibal-an nahanungod sang Dalan, nag-untat sang ila bista. Nagsiling sia, “Pamatbatan ko ini nga kaso kon mag-abot na si Lisias nga komandante.” 23Ginmanduan niya ang opisyal nga nagabantay kay Pablo nga pabantayan gid sia, pero hatagan man sia sing diutay nga kahilwayan kag tugotan ang iya mga abyan sa paghatag sa iya sang iya mga kinahanglanon. 24Sa tapos ang pila ka adlaw, nag-abot si Felix kag ang iya asawa nga Judia nga si Drusila. Ginpatawag niya si Pablo kag nagpamati sia, sa iya pagsaysay nahanungod sang pagtuo kay Cristo Jesus. 25Pero sang nagapadayon si Pablo sa pagsaysay nahanungod sang kaayo, pagpugong sang kaugalingon, kag sang palaabuton nga Adlaw sang Paghukom, hinadlukan si Felix kag nagsiling sia, “Lakat na! Tawgon ko ugaling ikaw kon may kahigayunan ako.” 26Sang pagsiling niya sini nagapaabot sia nga hamhaman sia ni Pablo sing kuwarta, gani, masunson niya sia ginapatawag kag magpakighambal sa iya. 27Sa tapos ang duha ka tuig ginbuslan ni Porcio Festo si Felix nga gobernador. Tungod kay luyag ni Felix nga kabigon sia nga maayo sang mga Judio ginbilin niya ang pagpabilanggo kay Pablo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\