BINUHATAN 25

1Tatlo pa lang ka adlaw nga nakaabot si Festo sa probinsya, nagkadto sia sa Jerusalem halin sa Cesarea. 2Didto gindala sa iya sang pangulo nga mga pari kag sang pangulo nga mga Judio ang ila mga panumbongon batok kay Pablo. Ginpangabay nila si Festo 3nga iya pakadtuon si Pablo sa Jerusalem kay may plano sila nga patyon si Pablo samtang nagapakadto sia sa Jerusalem. 4Nagsabat si Festo, “Didto sa Cesarea nabilanggo si Pablo. Manugbalik ako didto sa indi madugay. 5Paupda ang inyo mga pangulo sa akon sa Cesarea kag isumbong sia kon may malain sia nga nahimo.” 6Nagtener pa didto si Festo sa Jerusalem sing mga walo ukon napulo ka adlaw kag ugaling magbalik sa Cesarea. Sang madason nga adlaw naglingkod sia sa hukmanan kag nagmando nga paatubangon si Pablo sa iya. 7Sang pag-abot ni Pablo, ginlibutan sia sang mga Judio nga halin sa Jerusalem kag ginsumbong nila sia sa madamo kag mabug-at nga mga panumbongon nga indi nila mapamatud-an. 8Pero ginpangapinan ni Pablo ang iya kaugalingon nga nagasiling, “Wala ako sing may nahimo nga malain batok sa Kasugoan sang mga Judio, sa templo, ukon sa Emperador sang Roma.” 9Sa tuyo nga makuha ni Festo ang maayo nga kabubot-on sang mga Judio nagpamangkot sia kay Pablo, “Luyag mo bala magkadto sa Jerusalem kag didto ko bistahon ang imo kaso?” 10Nagsabat si Pablo, “Yari ako sa atubangan sang hukmanan nga iya gid sang Emperador sa diin ako dapat pagahukman. Nakahibalo ikaw nga wala ako sing malain nga nahimo batok sa mga Judio. 11Kon nakalapas gid man ako sang kasugoan kag takos nga silutan sing kamatayon, pagabatunon ko ang silot. Pero kon wala sing kamatuoran ang mga panumbongon nila sa akon, wala sing may makatugyan sa akon sa ila. Madangop ako sa Emperador.” 12Sang nakasapol si Festo sa iya mga palamangkutan, nagsiling sia, “Tungod nagdangop ka sa Emperador, sa Emperador ka makadto.” 13Sang makaligad ang pila ka adlaw nagkadto ang hari nga si Agripa kag si Bernice sa Cesarea sa pagduaw kag sa pag-abiabi kay Festo. 14Sang makatener sila didto sing pila ka adlaw, ginsaysay ni Festo sa hari ang kaso ni Pablo nga nagasiling, “May isa diri ka binilanggo nga ginbilin ni Felix 15kag sang pagkadto ko sa Jerusalem, ginpasakaan sia sang panumbongon sang pangulo nga mga pari kag sang mga katigulangan sang mga Judio. Ila ginpangayo sa akon nga kondenahon sia. 16Pero nagsiling ako sa ila nga indi batasan sang mga Romanhon ang pagkondenar sang bisan sin-o nga ginsumbong nga wala pa niya maatubang ang mga nagsumbong sa iya, kag mahatagan sia sing kahigayunan sa pagpangapin sang iya kaugalingon batok sa mga panumbongon sa iya. 17Sang pagkari nila diri wala na ako mag-usik sang tion, kundi sang madason gid nga adlaw naglingkod ako sa hukmanan kag ginpatawag ko ini nga tawo. 18Ang iya mga kasumpong nagtindog sa paghambal, pero wala man sila sing may ginsumbong nga malain batok sa iya nga amo ang akon ginapaabot. 19Nagbinaisay man lang sila nahanungod sang ila kaugalingon nga pagtuloohan kag nahanungod sang isa ka tawo nga ginahingalanan kay Jesus nga napatay, pero suno kay Pablo buhi sia. 20Indi ako makahibalo kon ano ang akon himuon sa sini nga kaso, gani ginpamangkot ko si Pablo kon luyag niya nga magkadto sa Jerusalem kag didto bistahon ini nga kaso. 21Pero si Pablo nagpangayo nga bantayan sia kag hulaton ang pamatbat sang Emperador. Gani nagmando ako nga bantayan sia tubtob nga mapadala ko sia sa Emperador.” 22Nagsiling si Agripa kay Festo, “Luyag ko gid nga pamatian ini nga tawo.” Nagsabat si Festo, “Buas mabatian mo sia.” 23Sang madason nga adlaw nag-abot si Agripa kag si Bernice sa daku nga pagdayaw kag pagpadungog, kag nagsulod sa tilipunan upod ang mga opisyales sang mga soldado kag ang kinilala nga mga tawo sang siyudad. Nagmando si Festo nga pasudlon si Pablo. 24Nagsiling si Festo, “Haring Agripa, kag tanan kamo nga yari diri: Yari ang tawo nga ginasumbong sa akon sang tanan nga mga Judio diri kag sa Jerusalem. Nagsinggitan sila nga indi sia dapat mabuhi. 25Pero wala ako sing may nakita nga malain nga nahimo sini nga tawo nga dapat sia pamatbatan sing kamatayon. Kag tungod kay nagdangop sia sa Emperador, akon sia ipadala sa Emperador. 26Ugaling wala ako sing pat-od nga masulat sa Emperador nahanungod sa iya. Gani gindala ko sia diri sa atubangan ninyo, kag labi na gid sa atubangan mo, O Haring Agripa, agod nga sa tapos nga mausisa ang iya kaso, may isulat ako. 27Kay daw indi man nagakabagay nga ipadala ang isa ka binilanggo nga wala sing maathag nga panumbongon batok sa iya.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\