BINUHATAN 26

1Nagsiling si Agripa kay Pablo, “Sarang na ikaw makahambal sa pagpangapin sang imo kaugalingon.” Ginbayaw ni Pablo ang iya kamot, kag sa pagpangapin sang iya kaugalingon nagsiling sia: 2“Haring Agripa! Mapalaron gid ako kay karon nga adlaw magapangapin ako sang akon kaugalingon sa atubangan mo, sa sining mga panumbongon sang mga Judio batok sa akon, 3labi na gid kay nahibal-an mo ang tanan nga mga pamatasan kag mga kasuayon sang mga Judio. Gani, nagapangabay ako nga pamatian mo ako nga may pagpailob. 4“Nahibaluan sang tanan nga mga Judio ang akon kabuhi halin sang diutay pa ako. Nahibaluan nila halin pa sang una kon paano ang pagkabuhi ko sa akon kaugalingon nga banwa kag sa Jerusalem. 5Kon magsugid lang sila sing matuod, makasiling gid sila nga halin sang una katapo ako sang mga Fariseo, ining tama ka estrikto nga grupo sang amon pagtuloohan. 6Kag karon nagatindog ako diri nga ginahukman tungod kay nagasalig ako sa ginsaad sang Dios sa amon mga katigulangan, 7ang saad nga ginapaabot sang dose ka mga tribo sang amon banwa nga ila pagabatunon sa ila pagsimba sa Dios sa adlaw kag gab-i. Kag tungod sini nga paglaom, Mahal nga Hari, ginasumbong ako sang mga Judio! 8Ngaa bala nga kamo nga mga Judio indi makapati nga ang Dios makabanhaw sang mga minatay? 9“Ako akon naghunahona nga dapat ko himuon ang akon masarangan sa pagpamatok sa ngalan ni Jesus nga taga-Nazaret. 10Amo ini ang akon ginhimo sa Jerusalem. Ginhatagan ako sang awtoridad sang pangulo nga mga pari, kag akon ginpabilanggo ang madamo nga mga tawo sang Dios. Kag sang pamatbatan sila sang kamatayon, akon gin-ugyonan ini nga pamatbat. 11Ginpasilutan ko sila sa madamo nga mga beses sa tanan nga mga sinagoga kag ginhimud-osan ko nga masikway nila ang ila pagtuo. Tama gid ang akon kaakig sa ila sa bagay nga nagpakalambot ako sa mga siyudad sa luwas sa paghingabot sa ila.” 12“Sa sini nga katuyoan nagkadto ako sa Damasco nga may awtoridad kag mga mando halin sa pangulo nga mga pari. 13Nagahingudto gid ang adlaw sadto, Mahal nga Hari, kag sang nagalakat ako, may nakita ako nga silak nga masilaw pa sa adlaw gikan sa langit nga naglikop sa akon kag sa mga tawo nga nag-upod sa akon. 14Natumba kami tanan sa duta kag may nabatian ako nga tingog nga naghambal sa Hebreo, ‘Saulo, Saulo! Ngaa bala ginahingabot mo ako? Ginasilutan mo ang imo kaugalingon kag pareho lang nga ginasipa mo ang suyak.’ 15Nagpamangkot ako, ‘Sin-o ka bala, Ginoo?’ Nagsabat ang Ginoo, ‘Ako si Jesus, nga imo ginahingabot. 16Pero bangon ka kag magtindog. Nagpakita ako sa imo kay ginpili ko ikaw nga mangin-akon alagad. Sugiran mo ang iban sang imo nakita karon nga adlaw nahanungod sa akon, kag sang mga butang nga ipahayag ko sa imo sa palaabuton. 17Pagaluwason ko ikaw sa mga taga-Israel kag sa mga Gentil sa diin ipadala ko ikaw. 18Ikaw ang magapamuklat sang ila mga mata kag magaliso sa ila gikan sa kadudolman pakadto sa kapawa, kag gikan sa gahom ni Satanas pakadto sa Dios, agod nga paagi sa ila pagtuo sa akon, pagapatawaron sila sang ila mga sala kag maangkon nila ang ila duog upod sa pinili nga mga tawo sang Dios.’ ” 19“Gani, Haring Agripa, wala ko ginlalis ang palanan-awon nga nabaton ko halin sa langit. 20Nagwali ako sing una sa Damasco kag sa Jerusalem kag sa bug-os nga kadutaan sang Judea kag sa mga Gentil. Nagwali ako nga dapat sila maghinulsol sa ila mga sala kag magbalik sa Dios kag maghimo sang mga butang nga makapamatuod nga naghinulsol sila. 21Amo ini ang kabangdanan nga gindakop ako sang mga Judio sang didto ako sa templo kag gintinguhaan nila ako nga patyon. 22Pero ginbuligan ako sang Dios tubtob karon nga adlaw, gani yari ako diri sa pagpanaksi sa tanan, sa mga kubos kag sa mga dungganon. Ang akon ginasiling amo man ang ginsiling sang mga propeta kag ni Moises nga mahanabo, 23nga ang Cristo dapat mag-antos kag manginnahauna nga mabanhaw gikan sa mga minatay sa pagbantala sang kapawa sang kaluwasan sa mga Judio kag sa mga Gentil.” 24Sang nagapangapin si Pablo sa iya kaugalingon, nagsinggit si Festo sa iya, “Nagbuang ka, Pablo! Ang imo sobra nga tinun-an nagpabuang sa imo!” 25Nagsabat si Pablo, “Indi ako buang, Halangdon nga Festo! Matuod ang akon mga ginahambal kag sa husto nga kaisipan. 26Haring Agripa! Wala ako mahadlok maghambal sa imo kay imo nahibaluan ini nga mga butang. Siguro gid ako nga imo nahibaluan ini tanan nga mga butang kay ginhimo ini sing hayag. 27Nagapati ka bala, Haring Agripa, sa mga propeta? Nahibaluan ko nga nagapati ikaw!” 28Nagsiling si Agripa kay Pablo, “Nagahunahona ka bala nga madali mo ako mahimo nga Cristiano?” 29Nagsabat si Pablo, “Sa madali ukon sa madugay, nagapangamuyo ako sa Dios nga ikaw kag ang tanan nga nagapamati sa akon karon nga adlaw, manginsubong kuntani sa akon, luas lamang sa sini nga mga kadena!” 30Dayon nagtindog ang Hari, ang Gobernador, si Bernice kag ang tanan, 31kag sang makagwa na sila nagsinilingay sila, “Wala sing may nahimo ini nga tawo nga takos pamatbatan sing kamatayon ukon bilangguon.” 32Nagsiling si Agripa kay Festo, “Kuntani mabuy-an ini nga tawo kon wala sia magdangop sa Emperador.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\