BINUHATAN 27

14ka gab-i gin-anod kami sa Dagat sang Mediteraneo. Sang mga tungang gab-i ginbulobanta sang mga tripulante nga malapit na kami sa higad. 15ka dupa. 20ka dupa. Sang ulihi gintungkad nila liwat sa uloonhan ang tubig kag nasapwan nila nga may kadalumon ini nga

1Sang ginpat-od na nga magtulak kami pa Italia, gintugyan nila si Pablo kag ang iban pa gid nga mga binilanggo kay Julio, isa ka opisyal sa batalyon sang mga soldado nga Romanhon nga ginatawag, “Batalyon sang Emperador.” 2Nagsakay kami sa isa ka sakayan sa Adrumentina nga manugtulak pakadto sa mga puerto sang probinsya sang Asia. Sang pagtulak namon, nag-upod sa amon si Aristarco isa ka taga-Macedonia nga naghalin sa Tesalonica. 3Nagdungka kami sa Sidon sang madason nga adlaw. Maayo gid ang pagtatap ni Julio kay Pablo kag iya gintugotan si Pablo sa pagduaw sa iya mga abyan agod nga mahatagan sia nila sang iya mga kinahanglanon. 4Halin didto nagpadayon kami, ugaling tungod kay sumpong gid katama ang hangin didto kami nag-agi sa pihak sang isla sang Cipre nga lipod sa hangin. 5Gintabok namon ang dagat nga nagaatubang sa Cilicia kag Panfilia kag nagdungka kami sa Mira sa probinsya sang Licia. 6Didto may nakita si Julio nga sakayan nga halin sa Alejandria nga manugtulak pa Italia. Gani ginpasakay niya kami. 7Sa sulod sang pila ka adlaw mahinay ang amon pagpanakayon kag binudlayan gid kami tubtob nga nakalambot kami malapit sa banwa sang Gnido. Indi kami makapadayon sa amon ginapadulongan kay sumpong gid ang hangin. Gani nagpalayag kami sa pihak sang isla sang Creta nga lipod sa hangin kag nag-agi kami malapit sa Salmo. 8Nagpanghigaron kami kag binudlayan kami sa paglambot sa duog nga ginatawag “Maayo nga mga Dulongkaan” nga malapit sa banwa sang Lasea. 9Nagdugay kami didto tubtob nga nanginpeligruso ang pagpanakayon tungod kay mabagyuhon na ang panahon. Gani nagsiling si Pablo sa ila, 10“Ginapanan-aw ko nga halin karon ang aton pagpanakayon manginpeligruso. Daku gid ang mapiyerde sang mga kargamento kag sakayan, kag may katalagman pa nga may madula nga kabuhi.” 11Pero ang ginpati sang opisyal amo ang ginhambal sang kapitan kag tag-iya sang sakayan kag indi ang ginsiling ni Pablo. 12Indi maayo nga magpabilin sa sadto nga dulongkaan kon tigtulognaw, gani halos ang tanan nagpakamaayo nga magtulak kami kag magtinguha gid nga makalambot sa Fenice. Isa ini ka puerto sa Creta nga nagaatubang sa timog kag salatan, kag didto sarang sila makatener tubtob matapos ang tigtulognaw. 13Nagsugod sa pagdupoydupoy ang habagat kag nagpainuino sila nga matuman nila ang ila plano. Gani ginbatak nila ang angkla kag nagpalayag nga nagapanghigaron sa baybayon sang Creta. 14Pero sa wala madugay nagmadlos ang hangin nga Timog halin sa isla. 15Ginbunal sang hangin ang sakayan kag tungod kay indi kami makapanungsong sa hangin, nagpabaya na lang kami kag nagpaanod kon diin kami daldalon sang hangin. 16Nakapalipod kami sing madali sang pag-agi namon sa bagatnan nayon sang diutay nga isla sang Cauda. Bisan pa nga binudlayan kami didto, natigayon namon ang pagtabid sang bote agod nga indi maano. 17Sang napasaka nila ang bote gingaid ini sing hugot sang mga kalat sa sakayan. Nahadlok sila nga mabara sa mga pasil malapit sa baybayon sang Libya, gani ginpapanaog nila ang layag kag nagpaanod. 18Nagpadayon ang mabaskog nga bagyo, gani sang madason nga adlaw ginpangtagbong nila sa dagat ang mga kargamento sang sakayan. 19Sang madason pa gid nga adlaw ginpanghaboy nila ang kasangkapan sang sakayan. 20Sa sulod sang pila ka adlaw wala magpakita ang adlaw kag mga bituon, kag nagpadayon ang paghuyop sang mabaskog nga hangin. Sang ulihi nadulaan kami sang paglaom nga maluwas. 21Sang dugay na nga wala makakaon ang mga tawo naghambal si Pablo sa ila, “Mga abyan, kuntani ginpamatian ninyo ako kag wala kita maghalin sa Creta. Kuntani nalikawan naton ining mga kasamaran kag kapiyerdihan. 22Pero karon, nagapangabay ako nga magpakaisog kamo! Wala sing isa sa aton nga mapatay, kundi ang sakayan lamang ang maguba. 23Kay kagab-i may nagkari sa akon nga isa ka anghel sang akon Dios nga nagapanag-iya sa akon kag akon ginasimba kag 24nagsiling sia, ‘Indi ka mahadlok, Pablo! Dapat ka magpangatubang sa Emperador kag ang Dios sa iya kaayo nagtugyan sa imo sang kabuhi sang tanan nga nagapanakayon upod sa imo.’ 25Gani, mga abyan, magpakaisog kamo! Kay nagasalig ako sa Dios nga matuman ang iya ginsiling sa akon. 26Ugaling mabara kita sa baybayon sang isa ka isla.” 27Sa ika-14 ka gab-i gin-anod kami sa Dagat sang Mediteraneo. Sang mga tungang gab-i ginbulobanta sang mga tripulante nga malapit na kami sa higad. 28Gani nagtunton sila sang lubid nga may pamato sa pagtungkad kag nasapwan nila nga ang tubig may kadalumon nga 20 ka dupa. Sang ulihi gintungkad nila liwat sa uloonhan ang tubig kag nasapwan nila nga may kadalumon ini nga 15 ka dupa. 29Nahadlok sila nga madaldal ang sakayan sa mga bato, gani gintunton nila ang apat ka angkla sa ulin sang sakayan kag nagpangamuyo sila nga mag-aga. 30Ang mga tripulante nagtinguha sa pagpalagyo halin sa sakayan. Gintunton nila ang bote sa tubig kag nagpakunokuno nga nagatunton sila sang angkla sa prowa. 31Pero nagsiling si Pablo sa opisyal kag sa mga soldado, “Kon indi magpabilin ang mga tripulante sa sakayan, indi kamo maluwas.” 32Gani gin-utod sang mga soldado ang kalat nga higot sang bote kag ginpabay-an nila ini nga maanod. 33Madali na lang mag-aga kag nagpangabay si Pablo sa ila tanan nga magkaon. Nagsiling sia, “Duha na ka simana ang inyo paghulat kag wala gid kamo makakaon. 34Gani, nagapangabay ako sa inyo nga magkaon kamo bisan diutay lang kay kinahanglan ninyo ini agod mabuhi kamo. Wala sing may madula sa inyo, bisan isa ka nahot sang inyo buhok.” 35Sang makahambal sini si Pablo, nagkuha sia sing tinapay, nagpasalamat sa Dios sa atubangan nila, ginpamihakpihak niya ini kag nagsugod sa pagkaon. 36Nabuhi ang ila paglaom kag tanan sila nagkaon. 37May 276 ka sumalakay ang sakayan. 38Sang nagkalabusog sila, ginpanghulog nila ang ila dala nga trigo sa dagat agod magmag-an ang sakayan. 39Sang pagkaaga, indi mahibal-an sang mga tripulante kon diin nga baybayon sila, pero may nakita sila nga tinagong dagat nga may baybayon kag ginkaisahan nila nga didto nila ipabara ang sakayan. 40Gani ginpang-utod nila ang mga kalat nga naangot sa mga angkla kag ginhulog ini sa dagat, kag dungan sini ginpanghubad nila ang kalat nga naangtan sang mga timon. Dayon gin-isa nila ang layag sa dulong agod huypon sila sang hangin padulong sa baybayon. 41Pero nakabunggo ang sakayan sa pasil kag nabara ini. Nag-ungot ang dulong sang sakayan kag indi gid ini makahalin samtang ang ulin nawasak bangod sang kabaskog sang mga balod. 42Pamatyon kuntani sang mga soldado ang tanan nga mga binilanggo agod nga indi sila makalangoy pa higad kag makapalagyo. 43Pero ginpunggan sila sang opisyal sang mga soldado kay luyag niya luwason si Pablo. Sa baylo sini nagmando sia nga maglumpat sa tubig ang tanan nga makahibalo maglangoy kag magpahigad. 44Ang mga nabilin nagsunod nga nagakapyot sa mga tapi ukon ano pa nga bahin sang sakayan nga nagalutaw. Sa sini nga paagi nakalambot kami tanan sa higad nga wala maano.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\