BINUHATAN 28

1Sang didto na kami sa takas nga naluwas sa katalagman, nasapwan namon nga ang isla ginatawag Malta. 2Maabiabihon ang mga pumoluyo didto. Tungod kay nagsugod sa pag-ulan kag ginatugnawan kami, nagdabok sila sing kalayo kag ginbaton nila kami sing maayo. 3Nagtipon si Pablo sing isa ka bugkos nga kahoy nga inuggatong kag gingatong niya ini sa kalayo. Tungod sang kainit may man-og nga naggwa kag iya gin-ukoban ang kamot ni Pablo. 4Sang makita sang mga pumoluyo ang man-og nga nagakabit sa kamot ni Pablo, nagsinilingay sila, “Siguro manugpatay ini nga tawo, kag bisan naluwas sia sa kamatayon sa dagat, pero wala gid sia sing suwerte nga mabuhi.” 5Pero ginwaslik ni Pablo ang man-og sa kalayo kag wala man sia maano. 6Nagpaabot sila nga magapalanghubag sia ukon matumba sing hinali kag mapatay. Pero sang madugay na ang ila paghulat kag wala man sila sing may nakita nga malain nga natabo sa iya, nagbaylo ang ila mga panghunahona kag nagsiling sila, “Isa sia ka dios!” 7Malapit sa amo nga duog may mga kadutaan nga ginapanag-iyahan ni Publio, ang pangulo sang isla. Ginbaton niya kami sing maabiabihon kag nanginbisita kami niya sa sulod sang tatlo ka adlaw. 8Ang amay ni Publio nagamasakit nga may hilanat kag balaod. Nagsulod si Pablo sa iya kuwarto, nagpangamuyo, nagtungtong sang iya mga kamot sa iya, kag nag-ayo sa iya. 9Sang nahanabo ini, ang tanan nga mga masakiton sa amo nga isla nagkari kag ginpang-ayo sila. 10Madamo ang ila ginhatag sa amon, kag sang manugtulak kami, gindalhan nila kami sa sakayan sang amon kinahanglanon para sa amon pagpanakayon. 11Sa tapos ang tatlo ka bulan nagsakay kami sa isa ka sakayan nga naghalin sa Alejandria nga ginatawag, “Ang Kapid nga Dios.” Ini nga sakayan nagtener sa isla sang pag-abot sang tigtulognaw. 12Nagdungka kami sa siyudad sang Siracusa kag didto kami nagtener sing tatlo ka adlaw. 13Halin didto nagtulak kami kag nagdungka sa siyudad sang Regio. Sang madason nga adlaw naghuyop ang habagat, kag sa sulod sang duha ka adlaw, nakalambot kami sa banwa sang Puteoli. 14May nakita kami didto nga mga tumoluo nga nagpangabay sa amon nga magtener kami upod sa ila sing isa ka simana. Kag nakalambot kami sa Roma. 15Sang mabatian sang mga kautoran sa Roma nga nag-abot kami ginsugat nila kami sa Foro ni Appio kag sa Tres Tavernas. Sang makita sila ni Pablo, nagpasalamat sia sa Dios kag nagpakaisog. 16Sang pag-abot namon sa Roma, gintugotan si Pablo sa pagpuyo kon diin ang luyag niya nga may isa ka soldado lang nga nagabantay sa iya. 17Sang makaligad ang tatlo ka adlaw, ginpatawag ni Pablo ang mga pangulo sang mga Judio sa Roma. Sang pagtipon nila nagsiling sia sa ila, “Mga utod ko! Bisan pa nga wala ako sing may nahimo batok sa aton banwa kag batok sa akon mga kinabatasan nga ginpaalinton sa aton sang aton mga katigulangan, ginbilanggo ako sa Jerusalem kag gintugyan sa mga Romanhon. 18Gin-usisa nila ako kag sang mahibaluan nila nga wala ako sing may nahimo nga malain agod takos pamatbatan sang kamatayon buy-an kuntani nila ako. 19Pero sang ginpamalabagan ini sang mga Judio, napilitan ako sa pagdangop sa Emperador, bisan pa nga wala ako sing panumbongon batok sa akon kaugalingon nga banwa. 20Amo ini ang kabangdanan nga ginpatawag ko kamo agod makahambal ako sa inyo, kay nakadenahan ako tungod sa iya nga amo ang paglaom sang mga tawo sang Israel.” 21Nagsiling sila sa iya, “Wala kami makabaton sing mga sulat halin sa Judea nahanungod sa imo, ukon may nag-abot diri nga mga utod naton nga may dala nga mga balita ukon malain nga inughambal batok sa imo. 22Pero luyag namon pamatian ang imo mga panghunahona, kay nakahibalo kami nga bisan diin ginamulay sang mga tawo ining bunghay nga ginatapuan mo.” 23Gani nagpat-od sila sang adlaw sang ila pagpamati kay Pablo kag madamo ang nagtipon sadto nga adlaw sa duog nga ginapuy-an ni Pablo. Halin sa aga tubtob sa gab-i ginsaysay niya kag ginwali ang Ginharian sang Dios. Ginhimulatan niya nga paathagan gid sila nahanungod kay Jesus, paagi sa iya paggamit sang Kasugoan ni Moises kag sang mga sinulatan sang mga propeta! 24Ang iban sa ila nagtuo tungod sang iya ginhambal, pero ang iban indi magtuo. 25Gani nagpauli sila nga nagabinaisay sa tapos makasiling si Pablo, “Wala gid magsala ang ginsiling sang Espiritu Santo sa aton mga katigulangan paagi kay Isaias nga propeta! 26Kay nagsiling sia: ‘Kadtoi kag singgani ini nga mga tawo, Magapamati lang kamo nga pamati, Pero indi kamo makahangop, Magatulok lang kamo nga tulok, Pero indi makakita. 27Kay ini nga mga tawo matig-a sing ulo. Gintakpan nila ang ila mga dulonggan, Kag ginpiyong nila ang ila mga mata. Kay kon indi nila paghimuon ini, Basi makakita ang ila mga mata, Makabati ang ila mga dulonggan, Makahangop ang ila mga hunahona, Kag magaliso sila sa akon, Siling sang Dios, Kag ako magaayo sa ila.’ ” 28Kag sa katapusan si Pablo nagsiling pa gid, “Gani ginapahibalo ko sa inyo nga ang pulong sang Dios nahanungod sang kaluwasan, ginpadala sa mga Gentil. Magapamati gid sila!” [ 29Sa tapos mahambal ni Pablo ini, nagpauli ang mga Judio nga nagabinaisay sing mainit.] 30Sa sulod sang duha ka tuig, nag-alkila si Pablo sing balay kag ginbaton niya sing malipayon ang tanan nga nagduaw sa iya. 31Nagwali sia nahanungod sang Ginharian sang Dios kag nagtudlo sia nga may kaisog nahanungod kay Ginoong Jesu-Cristo, kag wala sing may nag-upang sa iya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\