BINUHATAN 3

1Isa sadto ka adlaw nagkadto si Pedro kag si Juan sa templo sang mga alas tres ang takna sa hapon, nga amo ang tion sa pagpangamuyo. 2Didto sa ginatawag “Matahom nga Puwerta,” may isa ka tawo nga piang halin sa iya pagkatawo. Ginayayungan sia adlaw-adlaw kag ginabilin sa sini nga puwerta sa pagpakilimos sa mga tawo nga nagasulod sa templo. 3Sang pagkakita niya nga nagapasulod si Pedro kag si Juan, nagpangayo sia sing limos. 4Gintulok nila sia kag nagsiling si Pedro sa iya, “Tulok ka sa amon!” 5Kag gintulok niya sila nga nagapaabot nga may pagabatunon sia. 6Nagsiling si Pedro sa iya, “Wala gid ako sing kuwarta, pero ihatag ko sa imo ang yari sa akon: sa ngalan ni Jesu-Cristo nga taga-Nazaret, tindog ka kag maglakat!” 7Kag gin-uyatan niya sia sa tuo nga kamot kag ginpatindog. Sa gilayon nagbakod ang iya mga tiil kag bukobuko 8kag nagtumbo sia. Nagtindog sia kag naglakatlakat. Dayon nag-upod sia sa ila sa pagsulod sa templo nga nagalakat kag nagatumbo kag nagadayaw sa Dios. 9Nakita sang tanan nga mga tawo nga nagalakat sia kag nagadayaw sa Dios, 10kag sang namulalongan nila nga ini sia amo ang nagapakilimos anay sa “Matahom nga Puwerta” sang templo, natingala sila kag naurongan sang natabo sa iya. 11Samtang nagauyat ang tawo kay Pedro kag kay Juan, natingala ang tanan nga mga tawo kag nagdinaguso sila sa duog nga ginatawag “Portico ni Salomon.” 12Sang makita ni Pedro ang mga tawo, nagsiling sia sa ila, “Mga taga-Israel, ngaa bala natingala kamo sini? Ngaa nga ginatulok gid ninyo kami? Nagahunahona bala kamo nga napalakat namon ini nga tawo paagi sa amon gahom ukon pagkadiosnon? 13Ang Dios ni Abraham, ni Isaac kag ni Jacob, ang Dios sang aton mga katigulangan naghimaya sa iya Alagad nga si Jesus. Inyo sia gintugyan sa mga awtoridad sang banwa kag inyo sia ginsikway sa atubangan ni Pilato bisan pa nga buy-an kuntani sia ni Pilato. 14Balaan kag maayo sia nga tawo, pero ginsikway ninyo sia kag ginpangabay gid ninyo si Pilato nga sa baylo kay Jesus, buy-an niya ang isa ka tawo nga manugpatay. 15Gani inyo ginpatay ang nagatuytoy sang mga tawo pa kabuhi, pero ginbanhaw sia sang Dios, kag kami tanan mga saksi sini. 16Ang gahom sang iya ngalan amo ang nag-ayo sini nga tawo. Ining inyo nakita kag nahibal-an nahimo tungod sa pagtuo sa iya ngalan, kag ini nga pagtuo sa kay Jesus amo ang nag-ayo sa iya sing bug-os nga inyo karon nakita. 17“Kag karon, mga utod, nakahibalo ako nga kamo kag ang inyo mga pangulo naghimo sini kay Jesus, tungod kay wala kamo makahibalo. 18Madugay na nga ginpahayag sang Dios paagi sa tanan nga mga propeta nga ang Cristo kinahanglan mag-antos, kag ini iya gintuman. 19Gani maghinulsol kamo kag magbalik sa Dios agod mapanas niya ang inyo mga sala, 20agod mag-abot ang panahon sang espirituhanon nga kabakod halin sa atubangan sang Ginoo kag iya ipadala si Jesus nga amo ang Cristo nga iya na nga daan napilian para sa inyo. 21Kinahanglan magpabilin sia sa langit tubtob mag-abot ang tion nga pagabag-uhon ang tanan nga mga butang suno sa ginpabutyag sang Dios sang una pa paagi sa iya balaan nga mga propeta. 22Kay si Moises nagsiling, ‘Ang Ginoo nga inyo Dios magapadala sang isa ka propeta nga inyo kasimanwa, subong nga ginpadala niya ako. Dapat ninyo pamatian ang tanan nga ginasiling niya sa inyo. 23Ang indi magpamati sang ginasiling sang amo nga propeta pagapainon sa banwa sang Dios kag pagalaglagon.’ 24Kag ang mga propeta, lakip si Samuel kag ang mga naulihi pa sa iya, nga may mensahi, tanan sila nagtagna man sini nga panahon. 25Ang mga ginsaad sang Dios paagi sa iya mga propeta para gid sa inyo, kag may bahin kamo sa kasugtanan nga ginhimo sang Dios sa inyo mga katigulangan. Nagsiling sia kay Abraham, ‘Paagi sa imo mga kaliwat pagabendisyunan ko ang tanan nga tawo sa kalibutan.’ 26Gani ginpili sang Dios ang iya Alagad kag ginpadala sing una sa inyo, sa pagbendisyon sa inyo agod nga bayaan ninyo ang inyo malaut nga mga pagginawi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\