BINUHATAN 4

40ka tuig.

1Sang nagahambal pa si Pedro kag si Juan sa mga tawo, ginpalapitan sila sang mga pari kag sang mga Saduceo kag sang pangulo sang mga gwardya sa templo. 2Natublag sila tungod kay ang duha ka apostoles nagatudlo nga si Jesus ginbanhaw, kag ini nagapamatuod nga ang mga patay pagabanhawon. 3Tungod sini ila gindakop si Pedro kag si Juan, kag ginbilanggo nila sila tubtob sa madason nga adlaw, kay hapon na. 4Pero madamo sang mga nakabati sa ila mensahi ang nagtuo, kag ang kadamuon nila mga 5,000. 5Sang madason nga adlaw nagtipon sa Jerusalem ang mga pangulo nga Judio, ang mga katigulangan sang mga Judio kag ang mga manunodlo sang Kasugoan. 6Nagpakigsapol sila sa Pinakamataas nga Pari nga si Anas, kay Caifas, kay Juan, kay Alejandro kag sa iban pa nga mga katapo sang panimalay sang Pinakamataas nga Pari. 7Ila ginpaatubang ang mga apostoles sa ila kag ginpamangkot, “Sa ano bala nga gahom kag sa kay sin-o ngalan ginahimo ninyo ini?” 8Si Pedro nga puno sang Espiritu Santo nagsabat sa ila, “Mga pangulo sang banwa kag mga katigulangan sang mga Judio, 9kon ginausisa ninyo kami nahanungod sang pag-ayo sining piang nga tawo, 10dapat mahibaluan ninyo tanan kag sang bug-os nga Israel, nga ini nga tawo nga nagatindog sa inyo atubangan, nag-ayo sa gahom sang ngalan ni Jesu-Cristo nga taga-Nazaret, nga inyo ginlansang sa krus kag ginbanhaw sang Dios. 11Si Jesus amo ang ginsiling sang kasulatan: ‘Ang bato nga ginsikway ninyo Nga mga manunokod Nanginpamakod nga bato.’ 12Ang kaluwasan maagom paagi sa iya lamang, kay wala na sing iban nga ngalan sa bilog nga kalibutan nga ginhatag sang Dios sa mga tawo nga makaluwas sa aton.” 13Natingala ang mga katapo sang Konsilyo sang kaisog ni Pedro kag ni Juan kay nahibaluan nila nga ini sila ordinaryo nga mga tawo kag wala sing alam. Dayon natalupangdan nila nga ini sila mga kaupdanan anay ni Jesus. 14Pero sang makita nila ang tawo nga gin-ayo nga nagatindog sa tupad ni Pedro kag ni Juan, wala na sila sing may mahambal pa. 15Gani ginpagwa nila sila sa ginatipunan sang Konsilyo kag gilayon naghinun-anon sila. 16Nagpamangkot sila, “Ano bala ang himuon naton sa sini nga mga tawo? Ang tanan nga pumoluyo diri sa Jerusalem nakahibalo nga ini sila nakahimo sang tumalagsahon nga milagro kag indi naton ini mahimutig. 17Pero aton sila paandaman nga indi na sila maghambal sa bisan kay sin-o sa ngalan ni Jesus, agod nga indi na ini maglapnag sa iban nga mga tawo.” 18Gani ginpatawag nila sila liwat kag ginhambalan nga indi na gid sila maghambal ukon magpanudlo sa ngalan ni Jesus. 19Pero si Pedro kag si Juan nagsabat sa ila, “Binagbinaga ninyo kon diin sini ang matarong sa atubangan sang Dios: ang pagtuman sa inyo ukon ang pagtuman sa Dios. 20Kay indi kami makapugong sang amon kaugalingon sa pagsugid sang amon nakita kag nabatian.” 21Gani ginpaandaman pa gid sila sang Konsilyo kag ginbuy-an dayon sila, kay wala sila sing nakita nga kabangdanan agod silutan sila. Ang tanan nga mga tawo nagdayaw sa Dios tungod sang nahanabo. 22Ang edad sang tawo nga gin-ayo paagi sa sini nga milagro sobra sa 40 ka tuig. 23Sang mabuy-an si Pedro kag si Juan, nagbalik sila sa ila mga kaupdanan kag ginsugiran nila sila kon ano ang ginsiling sang pangulo nga mga pari kag sang mga katigulangan sang mga Judio. 24Sang pagkabati nila sini nagpangamuyo sila sing tingob sa Dios nga nagasiling, “Ginoo, ikaw ang nagtuga sang langit, sang duta, sang dagat kag sang tanan nga yara sa ila! 25Paagi sa Espiritu Santo naghambal ikaw sa imo alagad nga si David nga amon amay sa iya pagsiling: ‘Ngaa bala nagabalingaso Ang kaakig sang mga Gentil, Ngaa bala nagapahito ang mga tawo Sang mga butang nga wala sing pulos? 26Ang mga hari sang kalibutan Nagapangaman, Kag ang mga pangulo nagatingob Sa pagsumpong sa Ginoo Kag sa iya Cristo.’ 27Kay matuod gid, sa sini nga siyudad naghimbon si Herodes, si Poncio Pilato, ang mga Gentil kag ang mga taga-Israel batok kay Jesus nga imo balaan nga Alagad kag imo Cristo. 28Naghiliugyon sila sa paghimo sang tanan nga mga butang nga imo nga daan ginpat-od nga matabo suno sa imo gahom kag kabubot-on. 29Kag karon, O Ginoo, tan-awa bala ang ila pamahog. Hatagi kami nga imo mga alagad sing kaisog sa pagsugid sang imo mensahi. 30Untaya ang imo kamot sa pagpang-ayo, kag itugot nga madamo nga makatilingala nga mga buhat kag mga milagro ang mahimo paagi sa ngalan ni Jesus nga imo balaan nga Alagad.” 31Sa tapos sila makapangamuyo, nag-uyog ang duog nga ila ginatipunan. Napun-an sila sang Espiritu Santo kag naghambal sila nga may kaisog sang mensahi sang Dios. 32Ang mga tumoluo isa lang sa panghunahona kag balatyagon. Gintingob nila ang tanan nila nga mga pagkabutang, kag wala sing isa sa ila nga nagkabig sang iya pagkabutang nga iya gid kaugalingon. 33Sa daku nga gahom ang mga apostoles nagpanaksi nahanungod sang pagkabanhaw ni Ginoong Jesus, kag ginbugayan sila sang Dios sing bugana. 34Wala gid sing isa sa ila nga nawad-an. Kay ang may mga duta kag mga balay nagbaligya sini, kag ang bili sang ila ginbaligya gindala nila kag 35gintugyan sa mga apostoles. Ginpanagtag sang mga apostoles ang kuwarta sa tagsatagsa suno sa iya kinahanglanon. 36Gani si Jose nga isa ka Levita nga natawo sa Cipre, nga ginatawag sang mga apostoles nga si Bernabe nga kon sayuron, “Ang Manugpabakod,” 37nagbaligya sang iya kaugalingon nga uma, gindala niya ang kuwarta kag gintugyan ini sa mga apostoles.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\