BINUHATAN 5

1Pero may isa ka tawo nga ginhingalanan kay Ananias nga ang iya asawa si Safira. May ginbaligya sia nga ila pagkabutang, 2pero gintago niya ang iban nga kuwarta para sa iya kaugalingon kag nahibaluan man ini sang iya asawa. Ang nabilin ginhatag niya sa mga apostoles. 3Nagsiling si Pedro sa iya, “Ananias, ngaa bala nagpadaog ka kay Satanas sa imo pagbutig sa Espiritu Santo paagi sa imo pagtago sang iban nga kuwarta nga bili sang imo pagkabutang? 4Sang wala mo pa mabaligya ang imo pagkabutang ikaw ang tag-iya sadto, kag sang nabaligya mo na, imo man gihapon ang kuwarta. Ngaa bala nakapanghunahona pa ikaw sa paghimo sini? Wala ka magbutig sa mga tawo, kundi sa Dios!” 5Sang pagkabati ni Ananias sini natumba sia kag napatay. Hinadlukan ang tanan nga nakabati sini nga hitabo. 6Ang pamatan-on nga mga lalaki nagsulod kag ila ginputos ang bangkay, ginyayungan pa gwa kag ginlubong. 7Sang makaligad ang tatlo ka oras, nag-abot ang iya asawa, pero wala sia makahibalo sang natabo. 8Nagsiling si Pedro sa iya, “Sugiri ako, amo gid bala ini ang kantidad nga nabaton ninyo sa inyo pagbaligya sang inyo pagkabutang?” Nagsabat si Safira, “Huo, amo ina tanan ang nabaton namon.” 9Gani si Pedro nagsiling sa iya, “Ngaa bala nga nag-ugyon kamo nga duha sa pagtilaw sa Espiritu sang Ginoo? Ang mga naglubong sang imo bana nakabalik na kag pagayayungan man nila ikaw pa gwa!” 10Sa gilayon natumba si Safira sa atubangan ni Pedro kag napatay. Ang pamatan-on nga mga lalaki nagsulod, kag sang nakita nila nga patay na sia, ila sia ginyayungan pa gwa kag ginlubong sa tupad sang iya bana. 11Hinadlukan gid ang bug-os nga iglesia kag ang tanan nga nakabati sang nahanabo. 12Madamo nga mga milagro kag katingalahan nga mga buhat ang ginhimo sang mga apostoles sa mga tawo. Nagtipon sing tingob ang mga tumoluo sa Portico ni Salomon. 13Wala sing may nangisog sa pagsimpon sa ila grupo, bisan pa nga ginatahod sila sang mga tawo. 14Pero nagadugang nga nagadugang ang mga nagtuo sa Ginoo, mga lalaki kag mga babayi. 15Tungod sang mga binuhatan sang mga apostoles, ang mga masakiton gindala sa dalan kag ginbutang sa higdaan kag mga banig agod nga kon mag-agi si Pedro maagyan sila bisan na lang sang iya landong. 16Madamo nga mga tawo ang nag-abot halin sa mga kabanwahanan sa palibot sang Jerusalem. Gindala nila ang ila mga masakiton kag ang may malaut nga mga espiritu kag ini sila tanan nag-alayo. 17Karon ang Pinakamataas nga Pari kag ang tanan niya nga mga kaupdanan nga mga katapo sang partido sang mga Saduceo nahisa gid sa mga apostoles. 18Gani gindakop nila ang mga apostoles kag ginpriso sila sa bilangguan sang banwa. 19Pero sa amo gid nga gab-i ginbuksan sang anghel sang Ginoo ang mga puwertahan sang bilangguan, kag ginpagwa sila. Dayon nagsiling ang anghel sa ila, 20“Lakat kamo kag magtindog sa templo, kag sugiri ang mga tawo nahanungod sining bag-o nga kabuhi.” 21Gintuman nila ang ginsiling sa ila sang anghel kag sang pagbutlak sang adlaw nagsulod sila sa templo kag nagsugod sa pagpanudlo. Ang Pinakamataas nga Pari kag ang iya kaupdanan nagpatawag sang tanan nga mga katigulangan sang mga Judio agod magsapol ang bug-os nga Konsilyo. Dayon nagsugo sila nga kuhaon ang mga apostoles sa bilangguan kag ipaatubang sa ila. 22Pero sang pag-abot sang mga pangulo sang mga gwardya didto, wala na sa bilangguan ang mga apostoles. Gani nagbalik sila sa Konsilyo kag nagsugid, 23“Sang pagsampot namon sa bilangguan, nasapwan namon nga nakandaduhan pa ini kag ang tanan nga mga gwardya nagabantay sa mga puwertahan, pero sang pag-abri namon sang puwertahan wala kami sing may nakita nga tawo didto!” 24Sang pagkabati sini sang pangulo sang mga gwardya sang templo kag sang pangulo nga mga pari, natingala sila kon ano ang natabo sa mga apostoles. 25Dayon may isa ka tawo nga nag-abot kag nagsiling sa ila, “Pamati kamo anay, ang mga tawo nga ginbilanggo ninyo, didto na sa templo kag nagapanudlo sa mga tawo!” 26Gani nagkadto didto sa gilayon ang pangulo sang mga gwardya upod sa iya mga tinawo kag nagbalik sila nga dala ang mga apostoles. Wala nila gindala sa pakusog ang mga apostoles kay nahadlok sila basi batuhon sila sang mga tawo. 27Ginpasulod nila ang mga apostoles kag ginpaatubang sa Konsilyo, kag ang Pinakamataas nga Pari nagpamangkot sa ila 28nga nagasiling, “Ginmanduan gid namon kamo nga indi kamo magpanudlo sa ngalan sini nga tawo, pero tan-awa ang inyo ginhimo! Ginpalapnag ninyo ang inyo pagtulon-an sa bug-os nga Jerusalem kag nagasiling pa kamo nga kami ang may salabton sa iya kamatayon!” 29Nagsabat si Pedro kag ang iya mga kaupdanan, “Ang Dios amo ang dapat namon tumanon kag indi ang mga tawo. 30Ang Dios sang aton mga ginikanan nagbanhaw kay Jesus nga inyo ginpatay paagi sa paglansang sa krus. 31Kag ginbayaw sia sa tuo sang Dios subong nga Pangulo kag Manlulowas, sa paghatag sa mga tawo sang Israel sang kahigayunan sa paghinulsol agod nga mapatawad ang ila mga sala. 32Kami mga saksi sini nga mga butang—kami kag ang Espiritu Santo nga ginahatag sang Dios sa mga nagatuman sa iya.” 33Sang pagkabati sini sang mga katapo sang Konsilyo, naakig gid sila, kag naghisugot sila nga ipapatay ang mga apostoles. 34Pero may isa ka Fariseo nga katapo sang Konsilyo nga ginahingalanan kay Gamaliel, isa ka manunodlo sang Kasugoan nga ginatahod sang tanan. Nagtindog sia kag nagmando nga pagwaon anay ang mga apostoles. 35Dayon naghambal sia sa Konsilyo, “Mga taga-Israel, mag-andam gid kamo kon ano ang inyo himuon sa sini nga mga tawo. 36Sang una anay may isa ka tawo nga si Teudas nga nagpakita nga daw si sin-o gid sia kag may nagsunod sa iya nga mga 400 ka mga tawo. Pero ginpatay sia, nag-alaplaag ang iya mga sumolunod kag wala na batia ang iya hublag. 37Sa tapos sini may isa na man ka tawo sa tion sang pagpangsenso, kag ini amo si Judas nga taga-Galilea. May madamo man sia nga sumolunod pero napatay man sia kag nag-alaplaag sila. 38Kag karon, nagasiling ako sa inyo, pabay-i lang ninyo ini nga mga tawo kag indi sila paghilabti, kay kon ang ila plano kag hublag iya man lang sang tawo, indi ini magpadayon. 39Pero kon iya ini sang Dios, wala gid kamo sing sarang mahimo, kag basi masapwan pa ninyo nga nagapakig-away kamo batok sa Dios!” Ginsunod sang Konsilyo ang laygay ni Gamaliel. 40Ginpatawag nila ang mga apostoles, ginpabunal kag ginpaandaman nga indi na gid sila maghambal sa ngalan ni Jesus, kag dayon ginbuy-an sila. 41Naghalin ang mga apostoles sa Konsilyo nga nagakalipay gid, kay ginkabig sila sang Dios nga takos sa pag-antos tungod sa ngalan ni Jesus. 42Kag adlaw-adlaw nagpadayon sila sa pagpanudlo kag sa pagwali sang Maayong Balita nahanungod kay Jesu-Cristo sa templo kag sa mga balay sang mga tawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\