BINUHATAN 6

1Sang ulihi, samtang nagadamo ang mga gintuton-an, ang mga Judio nga ang ila hambal Griego nagreklamo batok sa tumandok nga mga Judio kay ang ila mga balo nga babayi wala matatapi sa adlaw-adlaw nga pagpanagtag sang rasyon. 2Gani, ginpatawag sang dose ka mga apostoles ang tanan nga mga gintuton-an kag nagsiling, “Indi bagay sa amon nga patumbayaan ang pagwali sang pulong sang Dios agod nga mag-atipan sang mga kagastuhanan. 3Gani, mga utod, magpili kamo sang pito ka mga tawo nga nahibaluan ninyo nga napun-an sang Espiritu Santo kag kaalam, kag sila ang aton padumalahon sini nga mga butang. 4Kag kami amon magagamit sang bug-os namon nga tion sa pagpangamuyo kag sa pagwali.” 5Naluyagan nila tanan ang ginsiling sang mga apostoles, gani ginpili nila si Esteban, isa ka tawo nga puno sing pagtuo kag sang Espiritu Santo, kag sanday Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas kag si Nicolas nga taga-Antioquia, isa ka Gentil nga nakonbertir sa pagka-Judio. 6Gindala sila sa atubangan sang mga apostoles nga nagpangamuyo kag nagtungtong sang ila mga kamot sa ila. 7Gani nagpadayon ang paglapnag sang pulong sang Dios. Ang mga gintuton-an sa Jerusalem nagdamo nga nagdamo kag madamo nga mga pari ang nagbaton sini nga pagtuo. 8Si Esteban, isa ka tawo nga puno sang bugay sang Dios kag gahom, naghimo sing mga milagro kag katingalahan nga mga buhat sa mga tawo. 9Pero may mga katapo sang sinagoga nga ginatawag Hilway nga mga Tawo nga nagpamatok sa iya. Ini sila mga Judio halin sa Cirene kag Alejandria. Sila kag ang iban nga mga Judio halin sa Cilicia kag Asia nakigsuay sa kay Esteban. 10Pero indi nila madaog si Esteban kay ang Espiritu naghatag sa iya sing kaalam sa paghambal. 11Gani ginsuholan nila ang pila ka mga tawo sa pagsiling, “Nabatian namon sia nga nagahambal batok sa kay Moises kag batok sa Dios!” 12Sa sini nga paagi ginsudyot nila ang mga tawo, ang mga katigulangan sang mga Judio kag ang mga manunodlo sang Kasugoan. Ginkadtuan nila si Esteban kag gindakop kag gindala sa Konsilyo. 13Dayon may ginpasulod sila nga pila ka mga tawo sa pagsaksi sing butig batok sa iya. Nagsiling sila, “Ini nga tawo pirme lang nagahambal batok sa aton balaan nga templo kag sa Kasugoan ni Moises. 14Kay nabatian namon sia nga nagsiling nga ini gid nga Jesus nga taga-Nazaret magarumpag sang templo kag maga-ilis sang tanan nga mga kinabatasan nga ginpaalinton sa aton halin kay Moises!” 15Ang tanan nga katapo sang Konsilyo nagtulok kay Esteban kag nakita nila nga ang iya guya daw iya sang anghel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\