BINUHATAN 7

40ka tuig nagpakita ang isa ka anghel kay Moises sa isa ka nagadabdab nga kahuykahoy sa desierto, malapit sa bukid sang Sinai. 40ka tuig. 40Gani nagsiling sila kay Aaron, ‘Himoi kami sing mga dios nga magapangulo sa amon. Wala kami makahibalo kon ano ang natabo sa kay Moises nga nagpagwa sa amon gikan sa Egipto.’ 40ka tuig sa desierto. 75ang ila kadamuon.

1Nagpamangkot ang Pinakamataas nga Pari kay Esteban, “Matuod bala ining mga ginasiling nila?” 2Nagsabat si Esteban, “Mga utod kag mga ginikanan, pamatii ninyo ako! Ang mahimayaon nga Dios nagpakita sa aton amay nga si Abraham sang didto sia nagapuyo sa Mesopotamia, sa wala pa sia makasaylo sa Haran. 3Nagsiling ang Dios sa iya, ‘Bayai ang imo panimalay kag banwa kag magkadto ka sa duog nga akon itudlo sa imo.’ 4Gani ginbayaan niya ang Caldea kag nagpuyo sa Haran. Sang mapatay ang amay ni Abraham, ginpasaylo sia sang Dios sa sini nga duta nga inyo karon ginapuy-an. 5Ang Dios wala sadto maghatag kay Abraham sang bahin nga para gid sa iya, bisan diutay lang nga puna sang duta; pero ang Dios nagsaad sa iya nga ihatag niya ini sa iya, kag sa iya kaliwatan. Sang pagsaad sini sang Dios, si Abraham wala pa sing anak. 6Amo ini ang ginsiling sang Dios sa iya, ‘Ang imo mga kaliwatan magapuyo sa iban nga pungsod, sa diin paga-uliponon sila kag pagapaantuson sa sulod sang 400 ka tuig.’ 7Nagsiling pa gid ang Dios, ‘Pero pagasilutan ko ang banwa nga ila pagaalagaran, kag sa ulihi magagwa sila sa amo nga banwa kag magasimba sa akon sa sini nga duog.’ 8Dayon ginhatag sang Dios kay Abraham ang tulomanon sang pagtuli subong tanda sang kasugtanan. Gani, gintuli ni Abraham si Isaac sang isa pa lang ka simana ang iya edad. Gintuli ni Isaac si Jacob kag gintuli ni Jacob ang dose ka mga patriarka. 9“Nahisa ang mga patriarka kay Jose kag ginbaligya nila sia sa Egipto subong isa ka ulipon. Pero ang Dios nag-upod sa iya, 10kag ginluwas sia sa tanan niya nga mga pag-antos. Ginhatagan sang Dios si Jose sing maayo nga panimuot kag kaalam sa atubangan ni Faraon nga hari sang Egipto. Gani ginhimo sia ni Faraon nga gobernador sang bug-os nga pungsod kag sang iya bug-os nga harianon nga panimalay. 11Sang ulihi may daku nga gutom sa bug-os nga Egipto kag Canaan nga nanginkabangdanan sang tama nga pag-antos. Ang aton mga ginikanan wala sing kuhaan sang kalan-on. 12Sang pagkabati ni Jacob nga may madamo nga trigo didto sa Egipto, ginpadala niya sing una ang aton mga katigulangan didto. Amo ini ang nahauna nila nga pagkadto didto. 13Sa ila ikaduha nga pagkadto, ginpakilala ni Jose ang iya kaugalingon sa iya mga utod kag nakilala ni Faraon ang panimalay ni Jose. 14Gani gintugon ni Jose nga magkadto sa Egipto si Jacob nga iya amay kag ang iya bug-os nga panimalay, nga mga 75 ang ila kadamuon. 15Kag nagkadto si Jacob kag ang aton mga katigulangan sa Egipto, kag didto sila nagkalamatay. 16Ang ila mga tul-an ginsaylo sa Siquem, sa diin ginlubong sila sa lulobngan nga ginbakal ni Abraham sa nagakaigo nga bili sa mga anak ni Hamor. 17“Sang malapit na ang tion nga ang Dios magatuman sang iya saad sa kay Abraham, nagdamo na gid ang aton mga kasimanwa sa Egipto. 18Kag karon may lain na man nga hari nga naggahom sa Egipto. Ini sia wala makakilala kay Jose. 19Ginlimbungan niya ang aton mga kasimanwa kag ginpintasan ang aton mga katigulangan, gani nga napilitan sila sa pagtapok sang ila mga lapsag sa gwa sang ila mga balay agod magkalamatay sila. 20Sa sadto gid nga tion natawo si Moises, isa ka guwapo nga lapsag. Sa sulod sang tatlo ka bulan gintatap sia sang iya mga ginikanan sa ila balay, 21kag sang gintapok sia sa gwa sang iya balay, gin-ayop sia sang anak nga babayi ni Faraon nga amo ang nagpadaku sa iya subong nga iya gid kaugalingon nga anak. 22Gintudloan sia sang tanan nga kaalam sang mga taga-Egipto kag nangingamhanan sia sa mga pulong kag sa mga buhat. 23“Sang 40 na ka tuig ang edad ni Moises nagpamat-od sia sa pagduaw sang iya mga kasimanwa nga mga Israelinhon. 24Nakita niya nga ang isa sa ila ginapintasan sang isa ka Egiptohanon, gani gintabangan niya sia, kag sa pagtimalos ginpatay niya ang Egiptohanon. 25Naghunahona sia nga ang iya mga kasimanwa makahangop nga gamiton sia sang Dios sa paghilway sa ila, pero wala nila ini mahangpi. 26Sang madason nga adlaw nakita niya ang duha ka Israelinhon nga nagaaway kag gintambagan niya sila. Nagsiling sia sa ila, ‘Pamatii ninyo ako. Mag-ulotod man lang kamo, ngaa nagaaway kamo?’ 27Pero tinikwang sia sang isa nga nagapanglupig nga nagsiling, ‘Sin-o bala ang naghimo sa imo nga pangulo kag hukom namon? 28Patyon mo bala ako subong sang pagpatay mo sadtong Egiptohanon kahapon?’ 29Sang pagkabati sini ni Moises, nagpalagyo sia halin sa Egipto kag didto sia nagpuyo sa Madian. Didto nangin-amay sia sang duha ka anak nga lalaki. 30“Sang makaligad ang 40 ka tuig nagpakita ang isa ka anghel kay Moises sa isa ka nagadabdab nga kahuykahoy sa desierto, malapit sa bukid sang Sinai. 31Natingala gid si Moises sang iya nakita, kag ginpalapitan niya ang kahuykahoy sa paghimutad sini sing maayo. Pero nabatian niya ang tingog sang Ginoo nga nagasiling, 32‘Ako amo ang Dios sang imo mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, kag ni Jacob.’ Nagkurog si Moises sa kahadlok kag wala sia sing kaisog sa pagtulok. 33Kag nagsiling ang Ginoo sa iya, ‘Ubaha ang imo mga sandalyas, kay ini nga duog nga imo ginatindugan balaan. 34Gintan-aw ko kag akon nakita ang pag-antos sang akon mga tawo sa Egipto. Nabatian ko ang ila mga pag-ugayong kag nagpanaog ako sa pagtabang sa ila. Karon, dali ka, ipadala ko ikaw sa Egipto.’ 35“Amo ini ang Moises nga ginsikway sang mga Israelinhon. Ginpamangkot nila sia, ‘Sin-o bala ang naghimo sa imo nga pangulo kag hukom namon?’ Amo ini sia ang ginpadala sang Dios nga manginpangulo kag manughilway paagi sa bulig sang anghel nga iya nakita sa nagadabdab nga kahuykahoy. 36Ginpangulohan niya ang paggwa sang mga Israelinhon sa Egipto. Naghimo sia sing mga milagro kag katingalahan nga mga buhat sa Egipto, sa Mapula nga Dagat kag sa desierto sa diin nagdugay sila sing 40 ka tuig. 37Amo ini sia nga Moises ang nagsiling sa mga Israelinhon, ‘Subong nga ginpadala ako sang Dios sa inyo, magapadala man sia sang isa ka propeta nga inyo gid kasimanwa.’ 38Amo ini sia ang nag-upod sa mga Israelinhon nga nagtipon sa desierto. Kaupod sia sang aton mga katigulangan kag sang anghel nga nagpakighambal sa iya sa bukid sang Sinai. Ginbaton niya ang buhi nga mga mensahi sang Dios kag ginpaalinton niya ini sa aton. 39“Ugaling wala magtuman ang aton mga katigulangan sa iya. Ginsikway nila sia kag naghandom sila sa pagbalik sa Egipto. 40Gani nagsiling sila kay Aaron, ‘Himoi kami sing mga dios nga magapangulo sa amon. Wala kami makahibalo kon ano ang natabo sa kay Moises nga nagpagwa sa amon gikan sa Egipto.’ 41Amo yadto nga naghimo sila sang diosdios nga tinday sang baka kag ila ini ginahalaran sang inihaw nga mga sapat, kag nagkinasadya sila sa kadungganan sang ginhimo nila nga diosdios. 42Pero gintalikdan sila sang Dios, kag ginpabay-an agod nga magsimba sila sa mga bituon sang langit subong sang nasulat sa libro sang mga propeta: ‘Mga tawo sang Israel! Indi tungod sa akon Nga gin-ihaw ninyo Kag ginhalad ang mga sapat Sa sulod sang 40 ka tuig sa desierto. 43Tolda ni Moloc nga diosdios Ang inyo gindala, Kag ang larawan sang bituon Sang inyo diosdios nga si Refan; Diosdios sila nga inyo ginhimo Agod pagsimbahon. Gani tabugon ko kamo Sa unhan pa sang Babilonia.’ 44“Ang aton mga katigulangan may tolda nga puloy-an sang Dios sang didto sila sa desierto. Ini nga tolda ginhimo suno sa ginsiling sang Dios kay Moises, suno sa plano nga ginpakita sa iya. 45Sang ulihi, gindala sang aton mga katigulangan ini nga tolda nga ila nabaton gikan sa ila mga ginikanan, sang pag-upod nila sa kay Josue sa pag-agaw sang mga duta sa mga kapungsoran nga gintabog sang Dios sa atubangan nila. Kag nagpabilin ini didto tubtob sang panahon ni David. 46Si David nahamut-an sang Dios kag nagpangayo sia sa Dios nga tugotan sia sa pagpatindog sing balay para sa Dios ni Jacob. 47Pero si Salomon amo ang nagpatindog sa iya sing balay. 48“Ugaling ang Dios nga Labing Makagagahom wala nagapuyo sa mga balay nga ginpatindog sang mga tawo, subong sang ginsiling sang propeta: 49‘Ang langit akon trono, Siling sang Ginoo, Kag ang duta Tulongtongan sang akon tiil. Ano nga sahi sang balay Ang patindugon ninyo para sa akon? Diin bala ang duog Nga pagapahuwayan ko? 50Indi bala nga ginhimo ko Ini nga mga butang?’ 51“Sa pagkabatinggilan gid sa inyo! Sa pagkadi-matinuohon sang inyo mga tagipusoon. Sa pagkabungol sa inyo sa mensahi sang Dios! Pareho gid kamo sang inyo mga katigulangan, kag inyo pirme ginasupokan ang Espiritu Santo! 52May yara bala nga propeta nga wala ginhingabot sang inyo mga katigulangan? Ginpatay nila ang mga mensahero sang Dios nga sang una nagtagna sang pagkari sang iya matarong nga Alagad. Kag karon inyo sia ginluiban kag ginpatay. 53Kamo ang nagbaton sang sugo sang Dios nga gindala sa inyo sang mga anghel, pero wala ninyo ini pagtumana!” 54Samtang nagapamati ang mga katapo sang Konsilyo sa kay Esteban naakig gid sila kag nagpabagrot sila sang ila mga ngipon sa kaakig. 55Pero si Esteban, nga puno sang Espiritu Santo, nagtangla sa langit kag nakita niya ang himaya sang Dios kag si Jesus nga nagatindog sa tuo sang Dios. 56Nagsiling sia, “Tan-awa ninyo! Nakita ko ang langit nga ginbuksan kag ang Anak sang Tawo nga nagatindog sa tuo sang Dios!” 57Nagsilinggit sila, dungan ang pagtabon sang ila mga dulonggan, kag nagdinaguso sila pakadto sa iya. 58Dayon ginpagwa nila sia sa siyudad kag didto ginbato. Ginbilin sang mga saksi ang ila mga kunop sa isa ka pamatan-on nga ginahingalanan kay Saulo. 59Kag sang ginabato nila si Esteban, nagpanawag sia sa Ginoo, “Ginoong Jesus, batuna ang akon espiritu!” 60Nagluhod sia kag nagsinggit sing mabaskog, “Ginoo! Indi pag-isipa ini nga sala batok sa ila!” Sang nahambal niya ini, napatay sia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\