BINUHATAN 8

1Kag si Saulo nagsugot man sa pagpatay sa iya. Sa sadto gid nga adlaw, nagsugod ang mapintas nga paghingabot sa iglesia sa Jerusalem. Luas sa mga apostoles, ang tanan nga mga tumoluo nag-alaplaag sa probinsya sang Judea kag sang Samaria. 2Ginlubong si Esteban sang pila ka mga tawo nga diosnon kag naghinibi sila sing tudo gid. 3Gintinguhaan ni Saulo ang paglaglag sang iglesia. Nagpamalaybalay sia kag ginpangganoy niya ang mga tumoluo, mga lalaki kag mga babayi kag iya sila ginpabilanggo. 4Ang mga tumoluo nga nag-alaplaag nagkadto bisan diin nga duog nga nagawali sang Maayong Balita. 5Nagkadto si Felipe sa siyudad sang Samaria kag didto nagwali sia sa mga tawo nahanungod kay Cristo. 6Ginpamatian sing maayo sang mga tawo ang ginhambal ni Felipe. Nagpamati sila sa iya kag nakita nila ang mga milagro nga ginhimo niya. 7Nagasinggit sing mabaskog ang malaut nga mga espiritu sa ila paggwa sa madamo nga mga tawo. Madamo man nga mga paralitiko kag mga piang ang nag-alayo. 8Gani may daku nga pagkinalipay sa Samaria. 9May isa ka tawo nga nagapuyo sa amo nga siyudad nga ginahingalanan kay Simon. Natingala gid sa iya ang mga taga-Samaria tungod sang iya abilidad sa madyik. Nagpakagamhanan sia, 10gani ang tanan nga mga tawo sa siyudad, imol kag manggaranon, nagpamati sa iya sing maayo. Nagsiling sila, “Ini sia amo ang gahom sang Dios nga ginatawag ‘Ang Daku nga Gahom.’ ” 11Madugay na nga ang mga tawo natingala sang iya abilidad sa madyik, sa bagay nga ila gid sia ginapamatian. 12Pero sang magtuo sila sa mensahi ni Felipe nahanungod sa Maayong Balita sang Ginharian sang Dios kag nahanungod sa ngalan ni Jesu-Cristo, nagpabautiso sila, mga lalaki kag mga babayi. 13Si Simon nagtuo man kag sang mabautisohan sia nag-upod sia kay Felipe kag natingala sia sang makita niya ang katingalahan nga mga buhat kag mga milagro nga nahimo ni Felipe. 14Sang pagkabati sang mga apostoles sa Jerusalem nga ang mga taga-Samaria nagbaton sang pulong sang Dios, ginpadala nila si Pedro kag si Juan sa ila. 15Sang pag-abot nila nagpangamuyo sila para sa mga tumoluo agod mabaton nila ang Espiritu Santo. 16Kay bisan nabautisohan na sila sa ngalan ni Jesus nga Ginoo, pero wala pa magkunsad ang Espiritu Santo sa bisan isa sa ila. 17Gani gintungtongan sila ni Pedro kag ni Juan sang ila mga kamot, kag nabaton nila ang Espiritu Santo. 18Nakita ni Simon nga sang pagtungtong sang mga apostoles sang ila mga kamot sa mga tumoluo, ang Espiritu ginhatag sa ila. Gani gintanyagan niya si Pedro kag si Juan sing kuwarta 19kag nagsiling, “Ihatag man ini nga gahom sa akon, agod nga ang bisan sin-o nga tungtongan ko sang akon mga kamot magabaton man sang Espiritu Santo.” 20Pero nagsabat si Pedro sa iya, “Kabay nga malaglag ka upod sa imo kuwarta, tungod kay nagahunahona ka nga mabakal mo ang bugay sang Dios! 21Wala ka sing labot ukon bahin sa amon hilikuton, kay indi matarong ang imo tagipusoon sa atubangan sang Dios. 22Gani, hinulsoli ang malain mo nga tuyo, kag magpangamuyo ka sa Ginoo nga patawaron ka sining imo panghunahona. 23Kay makita ko nga puno ikaw sang tama gid nga kahisa kag nabilanggo ka sang sala.” 24Nagsiling si Simon kay Pedro kag kay Juan, “Kon mahimo magpangamuyo man kamo sa Ginoo para sa akon, agod nga ini nga mga butang nga inyo ginsiling indi mahanabo sa akon.” 25Sa tapos makapanaksihon si Pedro kag si Juan kag makawali sang mensahi sang Ginoo, nagbalik sila sa Jerusalem. Sa madamo nga mga baryo nga ila gin-agyan sa Samaria ginwali nila ang Maayong Balita. 26Ang isa ka anghel sang Ginoo naghambal kay Felipe, “Mag-aman ka kag magkadto sa bagatnan nayon, sa dalan nga halin sa Jerusalem pakadto sa Gaza.” (Ini nga dalan wala na ginaagyi.) 27-28 Gani naghimos si Felipe kag naglakat. Karon may isa ka tawo nga kapon nga taga-Etiopia nga nagapauli sa iya banwa. Ini sia isa ka mataas nga opisyal nga amo ang ginatugyanan sang manggad sang Rayna ukon Candace sang Etiopia. Didto sia maghalin sa Jerusalem sa diin nagsimba sia sa Dios. Nagapauli sia nga nagasakay sa iya karuwahi kag nagabasa sang libro ni Isaias nga propeta. 29Ang Espiritu Santo nagsiling kay Felipe, “Kadtoi kag tupari ang karuwahi.” 30Nagdalagan si Felipe kag nalambot niya ang karuwahi, kag nabatian niya nga nagabasa sia sang libro ni Isaias nga propeta. Ginpamangkot sia ni Felipe, “Nahangpan mo bala ang imo ginabasa?” 31Nagsabat ang opisyal, “Ano ang pagkahangop ko kon wala sing may magsaysay sini sa akon?” Kag gin-agda niya si Felipe sa pagsakay upod sa iya. 32Amo ini ang bahin sang kasulatan nga ginabasa niya: “Kaangay sia sang karnero Nga ginadala sa ilihawan, Kaangay sia sang cordero Nga nagahipos lang Samtang ginaguntingan sia Sang iya mga bulbol. Wala sia magtikab sang iya baba. 33Ginpakahuy-an sia Kag wala paghatagi sing hustisya. Wala sing may makasugid Nahanungod sang iya kaliwatan, Kay natapos na ang iya kabuhi Sa sini nga duta.” 34Nagsiling ang opisyal kay Felipe, “Sugiri ako, sin-o bala ang ginapatungdan sini sang propeta? Ang iya kaugalingon ukon may iban pa?” 35Gani, halin sa sining dinalan sang kasulatan, ginsaysay ni Felipe sa iya ang Maayong Balita nahanungod kay Jesus. 36Sang nagapadayon sila sa ila dalanon, nakaabot sila sa isa ka duog nga may tubig. Nagsiling ang opisyal, “May tubig diri. May kabangdanan pa bala nga indi ako mabautisohan?” [ 37Nagsiling si Felipe sa iya, “Sarang ka na mabautisohan kon nagatuo ka sa bug-os mo nga tagipusoon.” Nagsabat ang opisyal, “Huo, nagatuo ako nga si Jesu-Cristo amo ang Anak sang Dios.”] 38Ginpadulog sang opisyal ang karuwahi kag naglusong sila nga duha sa tubig kag ginbautisohan sia ni Felipe. 39Sang pagtakas nila gindala si Felipe sang Espiritu sang Ginoo, kag wala na sia makita sang opisyal. Dayon nagpauli ang opisyal nga puno sang kalipay. 40Sang makamarasmas si Felipe didto na sia sa Asdod. Dayon nagwali sia sang Maayong Balita sa mga banwa nga iya gin-agihan tubtob nga nakaabot sia sa Cesarea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\