BINUHATAN 9

1Si Saulo nga nagasilabo pa sa iya paghingabot kag pagpamatay sang mga sumolunod sang Ginoo, nagkadto sa Pinakamataas nga Pari. 2Nagpangayo sia sing mga sulat nga magapakilala sa iya sa mga sinagoga sang mga Judio sa Damasco, agod nga kon may makita sia didto nga mga sumolunod sang Dalan sang Ginoo, lalaki kag babayi, iya sila dakpon kag dalhon pabalik sa Jerusalem. 3Sang nagahinampot sia sa siyudad sang Damasco, sa hinali lang nagkirab sa palibot niya ang kapawa halin sa langit. 4Natumba sia sa duta kag nakabati sia sang tingog nga nagasiling sa iya, “Saulo, Saulo! Ngaa bala ginahingabot mo ako?” 5Nagpamangkot si Saulo, “Sin-o ka bala, Ginoo?” Ang tingog nagsabat, “Ako amo si Jesus nga imo ginahingabot. 6Tindog ka kag magkadto sa siyudad sa diin pagasugiran ka sang dapat mo pagahimuon.” 7Karon ang mga kaupdanan ni Saulo nagdulog nga naurongan. Nakabati sila sang tingog, pero wala sila sing may nakita. 8Nagtindog si Saulo kag ginmuklat niya ang iya mga mata, pero indi sia makakita. Gani gin-uyatan nila sia sa kamot kag gintuytoyan pakadto sa Damasco. 9Sa sulod sang tatlo ka adlaw indi sia makakita kag wala sia magkaon ukon mag-inom. 10May isa ka gintuton-an sa Damasco nga ginahingalanan kay Ananias. Nagpakita sa iya ang Ginoo sa palanan-awon kag nagsiling, “Ananias!” Nagsabat si Ananias, “Yari ako, Ginoo.” 11Nagsiling ang Ginoo sa iya, “Maghanda ka kag magkadto sa dalan nga ginatawag Matadlong, kag didto sa balay ni Judas pangitaa ang isa ka tawo nga taga-Tarso nga ginahingalanan kay Saulo. Nagapangamuyo sia, 12kag sa palanan-awon nakita niya ang isa ka tawo nga ginahingalanan kay Ananias nga nagsulod kag nagtungtong sang iya mga kamot sa iya, agod nga makakita sia liwat.” 13Nagsabat si Ananias, “Ginoo, madamo ang nagsugid sa akon nahanungod sini nga tawo kag sang makakulogmat nga mga butang nga ginhimo niya sa imo mga tumoluo sa Jerusalem. 14Nagkari sia sa Damasco nga may pahanugot halin sa pangulo nga mga pari sa pagdakop sang tanan nga nagapanawag sa imo ngalan.” 15Ang Ginoo nagsiling sa iya, “Lakat ka, kay ginpili ko sia sa pag-alagad sa akon, kag sa pagpakilala sang akon ngalan sa mga Gentil, sa mga hari kag sa mga taga-Israel. 16Kag akon man ipakita sa iya ang tanan nga mga pag-antos nga dapat niya pagaagihan tungod sa akon.” 17Gani, naglakat si Ananias kag nagsulod sa balay kag gintungtong niya ang iya mga kamot kay Saulo nga nagasiling, “Utod Saulo, ginpadala ako diri ni Ginoong Jesus nga nagpakita sa imo sa dalanon sang nagapakadto ka diri. Ginpadala niya ako agod nga makakita ka liwat kag mapun-an sang Espiritu Santo.” 18Sa gilayon nahulog halin sa mga mata ni Saulo ang daw sa mga himbis sang isda kag nakakita sia liwat. Nagtindog sia kag ginbautisohan. 19Sang nakakaon sia nagbalik ang iya kusog. Nagtener si Saulo sing mga pila ka adlaw sa Damasco upod sa mga gintuton-an. 20Nagkadto sia sa mga sinagoga kag nagwali nahanungod kay Jesus nga nagasiling, “Anak sia sang Dios.” 21Natingala gid ang tanan nga nakabati sa iya kag nagpamangkot sila, “Indi bala ini ang nagapamatay sang mga nagapanawag sa sini nga ngalan sa Jerusalem? Indi bala nga nagkadto sia diri sa pagdakop sa ila kag sa pagdala sa ila pabalik sa pangulo nga mga pari?” 22Pero nangingamhanan pa gid gani ang pagwali ni Saulo, kag ang iya pagpamatuod nga si Jesus amo ang Cristo indi mahimutig, sa bagay nga ang mga Judio sa Damasco indi makasabat sa iya. 23Sang makaligad ang madamo nga mga inadlaw nagtipon ang mga Judio kag nagplano sa pagpatay kay Saulo, 24ugaling may nanugid sini kay Saulo. Adlaw kag gab-i ginbantayan nila ang mga puwerta sang siyudad agod mapatay nila sia. 25Pero isa sadto ka gab-i ginsulod si Saulo sang iya mga sumolunod sa isa ka tabig, kag ila ini gintunton pa gwa paagi sa guhab sang pader. 26Nagkadto si Saulo sa Jerusalem kag nagtinguha sia sa pagpakig-impon sa mga gintuton-an. Ugaling indi sila magpati nga isa na sia ka gintuton-an kag nahadlok sila tanan sa iya. 27Pero ginbuligan sia ni Bernabe kag ginpakilala sia sa mga apostoles. Ginsaysay ni Bernabe kon paano ang pagkakita ni Saulo sang Ginoo sa dalan kag sang paghambal sang Ginoo sa iya. Ginsugid man ni Bernabe kon daw ano ang kaisog ni Saulo sa pagwali sa ngalan ni Jesus sa Damasco. 28Gani si Saulo nagpakig-upod sa ila kag ginlibot niya ang bug-os nga Jerusalem sa pagwali nga may kaisog sa ngalan sang Ginoo. 29Naghambal man sia kag nagpakigbais sa mga Judio nga nagahambal sing Griego, pero patyon kuntani nila sia. 30Sang mahibaluan ini sang mga kautoran, gindul-ong nila si Saulo sa Cesarea kag ginpakadto sia sa Tarso. 31Kag sadto nga tion may kalinong ang iglesia sa bug-os nga Judea, Galilea kag Samaria. Nagtubo ini kag nagdugang paagi sa pagbulig sang Espiritu Santo samtang nagapadayon ini sa pagtahod sa Ginoo. 32Madamo nga mga duog ang ginpangkadtuan ni Pedro, kag isa sadto ka tion nagkadto sia sa mga tumoluo nga nagapuyo sa Lida. 33Didto nakita ni Pedro ang isa ka tawo nga ginahingalanan kay Eneas. Ini sia isa ka paralitiko kag wala gid sia makabangon sa iya higdaan sa sulod sang walo ka tuig. 34Nagsiling si Pedro sa iya, “Eneas, ginaayo ikaw ni Jesu-Cristo. Bangon ka kag himusa ang imo higdaan.” Sa gilayon nagbangon si Eneas. 35Ang tanan nga mga pumoluyo sa Lida kag sa Sarona nakakita kay Eneas, kag nakonbertir sila sa Ginoo. 36Sa Joppe may isa ka tumoluo nga babayi nga ginahingalanan kay Tabita. (Ang iya ngalan sa Griego amo si Dorcas nga kon sayuron, usa.) Sa bug-os niya nga pagkabuhi naghimo sia sing maayo nga mga buhat kag nagmabinuligon sia sa mga imol. 37Sadto nga tion nagmasakit sia kag napatay. Ang bangkay niya ginsibinan kag ginhamyang sa isa ka kuwarto sa ibabaw. 38Ang Joppe indi gid man malayo sa Lida. Gani sang pagkabati sang mga gintuton-an nga didto si Pedro sa Lida, ginpakadto nila ang duha ka tawo didto sa pagpangabay sa iya nga magkari sia gilayon. 39Gani nanghimos si Pedro kag nag-upod sa ila. Sang pag-abot niya didto ginpasaka nila sia sa kuwarto sa ibabaw. Ginlibutan sia sang mga babayi nga balo nga nagahinibi kag nagapakita sa iya sang mga bayu kag mga kunop nga nahimo ni Dorcas sang buhi pa sia. 40Ginpagwa sila tanan ni Pedro kag nagluhod sia sa pagpangamuyo. Sa tapos sini nag-atubang sia sa bangkay kag nagsiling, “Bangon ka, Tabita!” Nagmuklat ang mga mata ni Tabita kag sang makita niya si Pedro nagpungko sia. 41Gin-uyatan sia ni Pedro sa kamot kag ginpatindog. Dayon gintawag niya ang mga tumoluo kag ang mga babayi nga balo kag gintugyan niya sa ila si Tabita nga nabuhi. 42Ini nga balita naglapnag sa bug-os nga Joppe kag madamo ang nagtuo sa Ginoo. 43Si Pedro nagtener sing mga pila ka adlaw sa Joppe sa puloy-an ni Simon nga isa ka manugbulad sang panit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\