COLOSAS 1

1Pag-abiabi halin kay Pablo nga nangin-isa ka apostol ni Cristo Jesus suno sa kabubot-on sang Dios, kag halin kay Timoteo nga aton utod— 2Sa mga tumoluo sa Colosas nga matutom nga mga utod naton kay Cristo. Kabay nga ang Dios nga aton Amay maghatag sa inyo sing grasya kag paghidait. 3Sa tagsa namon ka pagpangamuyo para sa inyo, nagapasalamat kami sa gihapon sa Dios, ang Amay sang aton Ginoong Jesu-Cristo. 4Kay nakabati kami nahanungod sang inyo pagtuo kay Cristo Jesus, kag sang inyo paghigugma sa tanan nga mga tumoluo. 5Sang nahauna nga pag-abot sa inyo sang matuod nga mensahi, ang Maayong Balita, nabatian ninyo ang paglaom nga iya sini ginatanyag. Gani ang inyo pagtuo kag gugma napasad sa inyo ginalauman nga natigana para sa inyo sa langit. 6Ang Maayong Balita nagalapnag sa bug-os nga kalibutan kag nagadala sang mga kaayuhan subong sang gindala sini sa inyo halin sa nahauna ninyo nga pagkabati nahanungod sang grasya sang Dios kag paghibalo sang kamatuoran sini. 7Gintudloan kamo sini ni Epafras, ang aton hinigugma kag pareho nga alagad nga nanginmatutom nga manugpangabudlay ni Cristo tungod sa amon. 8Ginsugid niya sa amon ang gugma nga ginhatag sang Espiritu sa inyo. 9Tungod sini, pirme lang kami nagapangamuyo para sa inyo halin sa pagkabati namon nahanungod sa inyo. Ginapangayo namon sa Dios nga mahibal-an ninyo sing bug-os ang iya kabubot-on nga may kaalam kag paghangop nga ginahatag sang iya Espiritu 10agod nga sarang kamo makakabuhi suno sa kabubot-on sang Ginoo, kag makahimo sa gihapon sang iya nahamut-an. Ang inyo mga kabuhi manginmabinungahon gid sa tanan nga sahi sang maayo nga mga buhat kag magatubo kamo sa inyo pagkilala sa Dios. 11Kabay nga mapabakod kamo sa bug-os nga kusog nga nagagikan sa iya mahimayaon nga gahom, agod nga mabatas ninyo ang tanan nga may pagpailob. 12Kag magpasalamat kamo nga may kalipay sa Amay, nga naghimo sa inyo nga mangintakos sa pag-ambit sang gintigana sang Dios sa iya mga tumoluo sa ginharian sang kapawa. 13Kay ginluwas niya kita gikan sa gahom sang kadudolman kag gindala sa ginharian sang iya hinigugma nga Anak, 14nga nagtubos sa aton, nga kon sayuron, nagpatawad sang aton mga sala. 15Si Cristo amo ang makita nga laragway sang indi makita nga Dios, ang panganay nga Anak nga labaw sa tanan nga mga tinuga. 16Kay paagi sa iya gintuga sang Dios ang tanan nga mga butang sa langit kag sa duta, ang makita kag ang indi makita lakip ang espirituhanon nga mga gahom, mga hari, mga punoan kag mga gumalahom. Paagi sa iya kag para sa iya gintuga sang Dios ang tanan. 17Sa wala pa matuga ang tanan nga mga butang yara na sia, kag sa ila paghiusa sa iya, ang tagsa ka butang may iya nga naiguan nga lugar. 18Sia ang ulo sang lawas nga amo ang iglesia. Sia amo ang ginahalinan sang kabuhi sini nga lawas. Sia amo ang panganay nga Anak nga ginbanhaw gikan sa minatay, agod nga sia lamang ang manginnahauna sa tanan nga mga butang. 19Kay suno gid sa pagbuot sang Dios nga manginyara sa Anak ang bug-os nga kinaugali sang Dios. 20Gani, paagi sa Anak ginbuot sang Dios nga ipasag-uli sa iya kaugalingon ang bug-os nga kalibutan. Paagi sa pagkamatay sang iya Anak sa krus, gintigayon sang Dios ang paghidait, kag sa sini nga paagi ginpabalik niya sa iya kaugalingon ang tanan nga mga butang sa langit kag sa duta. 21Sang una anay malayo kamo sa Dios, kag nanginkaaway kamo niya tungod sang malaut nga mga butang nga inyo ginhimo kag ginpanghunahona. 22Pero karon, tungod sang lawasnon nga pagkamatay sang iya Anak, ginhimo kamo sang Dios nga mga abyan niya, agod madala niya kamo sa iya atubangan nga balaan, putli kag wala sing dagta. 23Kinahanglan gid man nga magpadayon kamo nga matutom sa malig-on kag masaligan nga sadsaran kag indi kamo magkalingkang sa paglaom nga inyo nabaton, sang mabatian ninyo ang Maayong Balita. Tungod sining Maayong Balita nga ginawali sa tanan sa bug-os nga kalibutan, ako, si Pablo, nangin-isa ka alagad. 24Karon ginakalipay ko ining akon mga pag-antos tungod sa inyo. Kay paagi sa akon lawasnon nga mga pag-antos nagabulig ako sa paghingapos sang nabilin nga mga alantuson ni Cristo para sa iya lawas nga amo ang iglesia. 25Kag ginhimo ako sang Dios nga isa ka alagad sang iglesia kag ginhatag niya sa akon ining bulohaton para sa inyo kaayuhan. Ini nga bulohaton amo ang pagbantala sing bug-os sang pulong sang Dios, 26nga amo ang sekrito nga ginlipdan niya halin sang una nga mga panahon sa tanan nga mga katawuhan, pero karon ginpahayag niya ini sa iya mga tumoluo. 27Amo ini ang plano sang Dios: nga mapahayag niya sa iya mga tumoluo ining bugana kag mahimayaon nga sekrito, nga iya gintigana para sa tanan nga mga katawuhan. Amo ini ang sekrito: si Cristo yara sa inyo, nga kon sayuron, magaambit kamo sang himaya sang Dios. 28Gani ginawali namon si Cristo sa tanan nga mga tawo. Nagapaandam kag nagatudlo kami sa tanan sa bug-os nga kaalam, agod nga madala ang tagsatagsa sa inyo sa atubangan sang Dios subong hamtong nga tawo nga nahiusa kay Cristo. 29Sa pagtuman sini nagahimud-os kag nagapangabudlay ako nga nagagamit sang gamhanan nga kusog nga ginhatag sa akon ni Cristo nga amo ang nagapanghikot sa sulod nakon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\