COLOSAS 2

1Sugiran ko kamo kon daw ano ang akon pagpangabudlay para sa inyo kag sa mga taga-Laodicea kag sa tanan nga wala makakilala sa akon. 2Ginahimo ko ini, agod nga mapun-an ang ila mga tagipusoon sing kaisog kag maghiliusa sila sa gugma, kag maagom nila ang daku kag bug-os nga pagsalig nga ginadala sang matuod nga paghangop. Sa sini nga paagi mahibaluan nila ang sekrito sang Dios nga amo si Cristo. 3Sia amo ang yabi nga nagabukas sang tanan nga tinago nga manggad sang kaalam kag ihibalo sang Dios. 4Gani nagasiling ako sa inyo: indi kamo magpatunto bisan kay sin-o paagi sa ila nga mga pagpahaylo, wala sapayan nga daw makabuloyok ini. 5Kay bisan wala ako dira sa inyo, kaupod ako ninyo sa espiritu kag nagakalipay gid ako sa akon pagtan-aw sang inyo kalig-on sa inyo pagtuo kay Cristo. 6Tungod kay ginbaton ninyo si Cristo Jesus subong Ginoo, magkabuhi kamo nga nagahiusa sa iya. 7Magpanggamot kamo sa iya, magtubo sa iya, kag magpadayon kamo sa pagbakod sa inyo pagtuo subong sang gintudlo sa inyo. Kag magmapinasalamaton kamo. 8Gani mag-andam kamo nga indi kamo madala sang walay pulos nga kadaya sang tawuhanon nga kaalam nga nagagikan sa mga ginpaalinton nga pagtulon-an sang mga tawo, kag sa nagagahom nga mga espiritu sang kalibutan, kag wala nagagikan kay Cristo. 9Kay ang kabug-osan sang diosnon nga kinaugali yara kay Cristo sa iya tawuhanon nga kahimtangan, 10kag ginahatagan kamo sang bugana nga kabuhi sa inyo paghiusa sa iya. Labaw sia sa tanan nga espirituhanon nga mga punoan kag mga gumalahom. 11Sa inyo paghiusa kay Cristo, gintuli kamo indi sa pagtuli nga iya sang tawo, kundi sa pagtuli nga iya gid ni Cristo nga amo ang paghilway sa inyo gikan sa gahom sining makasasala nga lawas. 12Kay sang ginbautisohan kamo, ginlubong kamo upod kay Cristo, kag sa pagbautiso sa inyo ginbanhaw kamo upod kay Cristo paagi sa inyo pagtuo sa wala nagauntat nga gahom sang Dios nga amo ang nagbanhaw sa iya gikan sa kamatayon. 13Sang una, patay kamo sa espiritu tungod sang inyo mga sala kag tungod kay mga Gentil kamo nga wala masakop sa Kasugoan. Pero ginbuhi kamo sang Dios upod kay Cristo! Ginpatawad kita sang Dios sang tanan naton nga mga sala. 14Ginpanas niya ang lista sang tanan naton nga mga utang, lakip ang iya mga tulomanon nga indi naton matuman, kag ginwala niya ini paagi sa paglansang niya sini sa krus. 15Kag sa amo nga krus gindaog ni Cristo ang gahom sang espirituhanon nga mga punoan kag mga gumalahom. Ginpakahuy-an niya sila sa atubangan sang mga tawo paagi sa pagparada sa ila subong nga iya mga bihag sa pagsaulog sang iya pagdaog. 16Gani wala sing may maghatag sa inyo sing pagsulondan nahanungod sang inyo pagakaunon ukon pagaimnon, ukon nahanungod sang balaan nga mga adlaw, ukon sang piesta sang bag-o nga bulan, ukon sang Adlaw nga Inugpahuway. 17Ini nga mga butang laragway lamang sang palaabuton. Ang kamatuoran amo si Cristo. 18Indi kamo maghatag sing kahigayunan nga pakalainon kamo sang iban nga nagapakalabaw sa inyo tungod sang pinasahi nga mga palanan-awon, kag nagapamilit sa butig nga pagpaubos kag sa pagsimba sa mga anghel. Ini nga sahi sang tawo nagapahambog sang iya tawuhanon nga panghunahona sa wala sing kabangdanan, 19kag wala na nagakapyot kay Cristo nga amo ang ulo. Sa idalom sang paggahom ni Cristo ang bilog nga lawas ginasagod, kag naangot sa iya mga lutalotahan kag mga kaugatan kag nagatubo suno sa luyag sang Dios. 20Napatay kamo upod kay Cristo kag ginhilway gikan sa mga espiritu nga nagagahom sini nga kalibutan. Gani, ngaa man nga nagakabuhi kamo subong nga daw iya pa kamo sini nga kalibutan? Ngaa man nga ginatuman ninyo ang mga pagsulondan nga nagasiling, 21“Indi pag-uyati ini,” “Indi pagtilawi ina,” “Indi pagtanduga ang iban pa”? 22Ini tanan wala sing kapuslanan, kon magamit na ini. Ini nga mga pagsulondan kag mga pagtulon-an ginhimo lamang sang tawo. 23Matuod nga daw may kaalam sila sa ila pilit nga pagsimba sa mga anghel kag butig nga pagpaubos kag ang pagsakit sang ila lawas, pero wala ini sing pulos sa pagpugong sang lawasnon nga mga kailigbon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\