COLOSAS 3

1Ginbanhaw kamo kaupod ni Cristo. Gani pangitaa ninyo ang mga butang nga yara sa langit, sa diin nagalingkod si Cristo sa iya trono sa tuo sang Dios. 2Ibug-os ang inyo mga panghunahona sa mga butang nga didto sa langit kag indi sa mga butang nga yari diri sa duta. 3Kay napatay kamo kag ang inyo kabuhi natago upod kay Cristo sa Dios. 4Ang inyo matuod nga kabuhi amo si Cristo, kag kon sia magpahayag, kamo man magapahayag upod sa iya kag magaambit sang iya himaya! 5Gani dapat ninyo patyon ang tawuhanon nga mga handom nga nagapanghikot sa inyo subong sang pagpakighilawas, malaw-ay nga pagginawi, kailigbon sang unod, malaut nga mga handom, kag ang pagkadalok (kay ang pagkadalok isa ka sahi sang pagsimba sa diosdios). 6Tungod sini nga mga butang ang kaakig sang Dios magaabot sa mga wala nagatuman sa iya. 7Kon sa bagay, kamo man sang una nagkabuhi suno sa sini nga mga kailigbon, sang gingamhan sini ang inyo kabuhi. 8Pero karon, dapat ninyo bayaan ini tanan: ang kaakig, ang lawasnon nga kailigbon kag ang aligutgot. Wala sing mga pagpasipala ukon mga pagdinupak nga magkawas sa inyo mga bibig. 9Indi kamo magbinutig sa isa kag isa, kay inyo na gin-uba ang daan ninyo nga kinaugali upod sa iya mga pagginawi, 10kag nagsuklob kamo sang bag-o nga kinaugali. Ini amo ang bag-o nga tawo, nga ginapabag-o sa gihapon sang Dios nga nagtuga sa iya agod nga mangin-iya kaangay, sa tuyo nga mapakilala niya sa inyo sing bug-os ang iya kaugalingon. 11Tungod sini wala sing mga Gentil, ukon mga Judio, mga tinuli kag indi tinuli, mga di-edukado, mapintas nga mga tribo, ulipon ukon hilway nga mga tawo, kay si Cristo amo ang tanan kag si Cristo yara sa tanan. 12Mga tawo kamo sang Dios. Ginhigugma niya kamo kag ginpili nga mangin-iya kaugalingon. Gani isuklob ninyo ang pagkamaluloy-on, ang pagkamaayo, ang pagkamapainuboson, ang pagkalulo kag ang pagkamapinasensyahon. 13Magbinuligay kamo, kag magpinatawaray kamo kon may aligutgot kamo sa isa kag isa. Magpinatawaray kamo subong nga ang Ginoo nagpatawad sa inyo. 14Kag sa sini tanan idugang ang gugma nga nagahugpong sang tanan sa himpit nga paghiusa. 15Kag ang paghidait nga ginahatag ni Cristo magahari sa inyo mga tagipusoon, kay sa sini nga paghidait gintawag kamo sang Dios sing tingob, agod mangin-isa ka lawas. Kag magmapinasalamaton kamo. 16Ang pulong ni Cristo sa iya kabuganaan dapat magpuyo sa inyo mga tagipusoon. Magtudloanay kag maglinaygayay kamo sa bug-os nga kaalam. Magkanta kamo sang mga salmo, mga ambahanon kag balaan nga mga kalantahon. Magkanta kamo sa Dios nga may pagpasalamat sa inyo mga tagipusoon. 17Gani, ang tanan nga inyo ginahimo kag ginahambal, himoa ninyo sa ngalan ni Ginoong Jesus kag magpasalamat kamo sa Dios nga Amay paagi sa iya. 18Mga asawa tumana ang inyo mga bana, kay amo ini ang dapat ninyo nga pagahimuon subong nga mga Cristohanon. 19Mga bana, higugmaa ang inyo mga asawa kag indi ninyo sila pagpintasan. 20Mga anak, tumana gid ang inyo mga ginikanan sa tanan nga butang, kay amo ini ang inyo Cristohanon nga katungdanan kag nahamut-an ini sang Dios. 21Mga ginikanan, indi pagpaakiga ang inyo mga kabataan, kay basi madulaan sila sing paglaom. 22Mga ulipon, tumana gid ang inyo dutan-on nga mga agalon sa tanan nga mga butang, kag indi lang kon nagatan-aw sila agod dayawon nila kamo, kundi tumana ninyo sila sing hugot sa tagipusoon tungod sang inyo pagtahod sa Ginoo. 23Bisan ano ang inyo ginahimo, himoa ninyo sa bug-os ninyo nga tagipusoon subong nga nagaalagad kamo sa Ginoo kag indi sa mga tawo. 24Dumdoma ninyo nga ang Ginoo magabalos gid sa inyo. Magabaton kamo sang gintigana sang Ginoo sa iya mga tawo. Kay si Cristo amo ang matuod nga Agalon nga inyo ginaalagad. 25Ang nagahimo sing malain, bisan sin-o man sia pagabalusan sang malain nga iya ginhimo kay ang Dios wala sing pinasulabi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\