COLOSAS 4

1Mga agalon, himoa ang matarong kag ang nagakabagay sa inyo mga ulipon. Dumdoma nga may Agalon man kamo sa langit. 2Magpadayon kamo sa pagpangamuyo nga may pagpasalamat sa Dios, kag magbantay kamo samtang nagapangamuyo. 3Subong man magpangamuyo kamo para sa amon, agod nga ang Dios maghatag sa amon sing maayo nga kahigayunan sa pagwali sang iya pulong kag sa pagsugid sang sekrito ni Cristo. Kay amo ini ang kabangdanan nga karon nabilanggo ako. 4Gani, magpangamuyo kamo nga mawali ko ini sing maathag suno sa dapat ko himuon. 5Maghalong kamo sa inyo pagsinalayo upod sa mga di-tumoluo, kag gamita sing maayo ang tanan nga kahigayunan nga yara sa inyo. 6Ang inyo panghambal kinahanglan makapahamuot kag makawiwili sa gihapon, kag dapat nga makahibalo kamo magsabat sing nagakaigo sa tanan nga mga tawo. 7Ang aton hinigugma nga utod nga si Tiquico, nga isa ka matutom nga manugpangabudlay kag masigkaalagad sa hilikuton sang Ginoo, amo ang magasugid sa inyo sang tanan nahanungod sang akon kahimtangan. 8Amo ini ang kabangdanan nga ginpadala ko sia sa inyo, agod nga malipay kamo kon masugiran niya kamo kon ano ang amon kahimtangan. 9Kaupod niya si Onesimo, ang aton hinigugma kag matutom nga utod, nga katapo sang inyo grupo. Sugiran nila kamo sang tanan nga nagakatabo diri. 10Ginaabiabi kamo ni Aristarco nga kaupod ko diri sa bilangguan kag ginaabiabi man kamo ni Marcos nga pakaisa ni Bernabe. (Ginsingganan na kamo nga batunon ninyo sia kon mag-abot sia dira sa inyo.) 11Si Josue nga ginahingalanan Justo nagaabiabi man sa inyo. Ini sila nga tatlo amo lamang ang mga nakonbertir nga mga Judio nga nagapangabudlay upod sa akon para sa Ginharian sang Dios, kag daku gid ang ila nabulig sa akon. 12Nagaabiabi sa inyo si Epafras, isa man ka katapo ninyo kag alagad ni Cristo Jesus. Sa gihapon nagapangamuyo sia sa Dios sing hugot para sa inyo, nga magmalig-on kamo, maghamtong kag napasalig sing bug-os kag nagatuman sing himpit sang iya kabubot-on. 13Ako gid makasaksi kon daw ano ang iya pagpangabudlay para sa inyo kag sa mga taga-Laodicea kag sa mga taga-Hierapolis. 14Si Lucas, ang aton pinalangga nga doktor, kag si Demas nagaabiabi man sa inyo. 15Ihatag ang amon pagpanginbulahan sa mga kautoran sa Laodicea, kay Ninfa kag sa iglesia nga nagatipon sa iya balay. 16Sa tapos ninyo mabasa ini nga sulat, ipabasa man ninyo ini sa iglesia sa Laodicea. Kag subong man basaha ninyo ang sulat halin sa Laodicea. 17Kag singgana si Arquipo nga tapuson niya ang bulohaton nga ginhatag sa iya sang Ginoo. 18Ako, si Pablo, amo gid ang nagasulat sini nga mga pag-abiabi. Indi ninyo pagkalimti nga may gapos ako nga mga kadena! Kabay nga ang grasya sang Dios manginyara sa inyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\