EFESO 1

1Pag-abiabi halin kay Pablo, isa ka apostol ni Cristo Jesus suno sa kabubot-on sang Dios— Sa mga tumoluo nga yara sa Efeso, nga mga matutom sa ila pagkabuhi kay Cristo Jesus. 2Kabay nga ang Dios nga aton Amay kag ang Ginoong Jesu-Cristo maghatag sa inyo sing grasya kag paghidait. 3Magpasalamat kita sa Dios kag Amay sang aton Ginoong Jesu-Cristo! Kay iya kita ginbugayan sa aton paghiusa kay Cristo, paagi sa paghatag sa aton sang tagsa ka espirituhanon nga mga bugay gikan sa kalangitan. 4Sa wala pa matuga ang kalibutan, ginpili na kita sang Dios nga mangin-iya sa kay Cristo, agod manginbalaan kita kag wala sing kasawayan sa iya atubangan. Tungod sang iya gugma, 5ang Dios nagpat-od na nga daan nga paagi kay Jesu-Cristo, kita mangin-iya mga anak. Amo ini ang iya nahamut-an kag kabubot-on. 6Dayawon ta ang Dios tungod sang iya mahimayaon nga grasya, nga iya ginhatag sa aton paagi sa iya hinigugma nga Anak! 7Kay paagi sa pagkamatay ni Cristo ginluwas kita, sa bagay nga ginpatawad ang aton mga sala. Daw ano kadaku ang grasya sang Dios, 8nga iya ginhatag sa aton sing bugana! Sa bug-os nga kaalam kag ihibalo sang Dios 9ginhimo niya ang iya tinutoyo, kag ginpahayag sa aton ang iya sekrito nga plano, nga iya na nga daan ginpat-od nga himpiton paagi kay Cristo. 10Ang plano sang Dios nga iya pagahimpiton sa nagakaigo nga panahon, amo ang pagtingob sang tanan nga mga gintuga, sa langit kag sa duta, sa idalom sang pagpangulo ni Cristo. 11Ang tanan nga mga butang natuman suno sa ginplano kag ginpat-od sang Dios. Ginpili kita sang Dios nga mangin-iya mga tawo sa paghiusa kay Cristo tungod sang iya kaugalingon nga tinutoyo, suno sa iya na nga daan ginpat-od halin sa ginsugoran. 12Gani, kita nga amo ang nahauna nga naglaom sa kay Cristo, magdayaw sang himaya sang Dios! 13Kag amo man ini sa inyo: sang nabatian ninyo ang matuod nga pulong sang kamatuoran, ang Maayong Balita nga nagdala sa inyo sing kaluwasan, nagtuo kamo kay Cristo, kag ginpat-inan kamo sang Dios nga mangin-iya paagi sa paghatag sa inyo sang Espiritu Santo nga iya ginsaad. 14Ang Espiritu amo ang kalig-unan nga mabaton naton ang ginsaad sang Dios sa iya mga tawo, kag nagapasalig sa aton nga ang Dios magahatag sang bug-os nga kahilwayan sa tanan nga nangin-iya. Dayawon ta ang iya himaya! 15Sa sini nga kabangdanan, halin sang pagkabati ko nahanungod sang inyo pagtuo kay Ginoong Jesus kag sang inyo gugma sa mga tumoluo, 16wala ako mag-untat sa pagpasalamat sa Dios tungod sa inyo. Ginadumdom ko kamo sa akon mga pangamuyo, 17kag nagapangayo ako sa Dios sang aton Ginoong Jesu-Cristo, ang mahimayaon nga Amay, nga iya ihatag sa inyo ang Espiritu, nga amo ang magahatag sa inyo sing kaalam kag magapahayag sa inyo sang Dios, agod nga makilala ninyo sia. 18Nagapangayo ako nga ang inyo mga hunahona mabuksan kag makita ninyo ang iya kapawa, agod inyo mahibaluan kon ano ang paglaom sang iya pagtawag sa inyo, kon daw ano ka bugana ang makatilingala nga mga panublion nga iya ginasaad sa iya mga tumoluo, 19kag kon daw ano ka daku ang gahom nga nagapanghikot sa aton nga nagatuo sa iya. Ini nga gahom nga yari sa aton amo man ang daku nga gahom, 20nga iya gingamit sang pagbanhaw niya kay Cristo gikan sa minatay, kag ginpapungko siya sa iya tuo sa langitnon nga ginharian. 21Didto si Cristo nagagahom sa tanan nga langitnon nga mga punoan, mga gumalahom, mga gahom kag mga ginoo. Sia labaw gid sa tanan nga mga ngalan nga gamhanan sa sini nga panahon kag bisan pa sa palaabuton. 22Ginbutang sang Dios ang tanan sa idalom sang mga tiil ni Cristo, kag ginhatag sia sa iglesia subong Pangulo sa tanan nga mga butang. 23Ang iglesia amo ang lawas ni Cristo, ang kabug-osan niya nga sia mismo ang nagahimpit sang tanan nga mga butang sa bisan diin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\