EFESO 2

1Sang una anay mga patay kamo sa espirituhanon nga kabuhi tungod sang inyo mga paglapas kag mga sala. 2Sadto nga panahon ginsunod ninyo ang malaut nga pagginawi sini nga kalibutan; gintuman ninyo ang punoan sang espirituhanon nga gumalahom sa kahawaan, ang espiritu nga karon nagagahom sa mga tawo nga wala nagatuman sa Dios. 3Kon sa bagay, kita tanan kaangay sa ila sadto anay, kag nagkabuhi kita suno sa aton tawuhanon nga mga kailigbon, kag ginhimo naton ang naluyagan sang aton kaugalingon nga lawas kag mga hunahona. Kita man dapat kuntani silutan sang Dios, subong sa ila tanan. 4Pero bugana kaayo ang kaluoy sang Dios, kag daku gid ang iya gugma sa aton, 5sa bagay nga bisan nga patay kita sa espirituhanon nga kabuhi tungod sang aton mga paglapas, iya kita ginbuhi upod kay Cristo. Paagi sa grasya sang Dios naluwas kamo. 6Sa aton paghiusa kay Cristo Jesus ginbanhaw niya kita upod sa iya sa paggahom upod man sa iya sa langitnon nga ginharian. 7Ginhimo niya ini agod mapakita sa tanan nga palaabuton nga panahon ang bugana nga mga manggad sang iya grasya, sa gugma nga iya ginpakita sa aton kay Cristo Jesus. 8Kay sa grasya sang Dios naluwas kamo paagi sa pagtuo. Indi ini paagi sa inyo nahimo, kundi bugay ini sang Dios. 9Wala kamo sing may ipabugal sini, kay indi ini bunga sang inyo kaugalingon nga mga pagpaninguha. 10Ang Dios amo ang aton Manunoga, kag sa aton paghiusa kay Cristo Jesus gintuga niya kita sa pagkabuhi agod maghimo sing maayo nga mga buhat, nga iya na nga daan gin-aman agod himuon naton. 11Kamo nga natawo nga mga Gentil—nga ginatawag sang mga Judio nga indi tinuli, kag ini nga mga Judio nagatawag sang ila kaugalingon nga mga tinuli (nga amo ang ginahimo sang mga tawo sa ila lawas)—dumdoma ninyo kon ano ang inyo anay kahimtangan. 12Sadto anay nahamulag kamo kay Cristo. Mga dumoluong kamo sadto, kag wala kamo masakop sa pinili nga mga tawo sang Dios. Wala kamo masakop sa mga kasugtanan, nga ginpasad sa mga saad sang Dios sa iya mga pinili. Nagkabuhi kamo sa sini nga kalibutan nga wala sing paglaom kag wala sing Dios. 13Pero karon, sa paghiusa kay Cristo Jesus, kamo nga sadto anay nahilayo ginpapalapit na paagi sa kamatayon ni Cristo. 14Kay si Cristo gid ang naghatag sa aton sing paghidait, paagi sa pag-isa niya sang mga Judio kag mga Gentil. Paagi sa iya kaugalingon nga lawas ginrumpag niya ang pader nga nagaseparar kag nagapaaway sa ila. 15Ginwala niya ang Kasugoan sang mga Judio, lakip ang mga sugo kag mga pagsulondan sini, agod nga matuga niya gikan sa mga Judio kag mga Gentil ang isa ka bag-o nga tawo nga nahiusa sa iya kaugalingon, kag sa sini nga paagi natigayon ang paghidait. 16Paagi sa pagkamatay ni Cristo sa krus ginkuha niya ang mga pagdinumtanay. Paagi sa krus gintingob niya sa isa lamang ka lawas ang mga Judio kag mga Gentil, kag gindala niya sila pabalik sa Dios. 17Gani si Cristo nagkari kag nagwali sang Maayong Balita sang paghidait sa tanan: sa inyo nga mga Gentil, nga sadto anay malayo sa Dios, kag sa mga Judio, nga malapit sa iya. 18Paagi kay Cristo kita tanan, mga Judio kag mga Gentil, sarang makapalapit sa atubangan sang Amay sa isa ka Espiritu. 19Gani karon, kamo nga mga Gentil indi na mga dumoluong ukon mga sumalayo lang, kundi mga kasimanwa sang mga tumoluo, kag mga katapo na kamo sang panimalay sang Dios. 20Kamo man ginpatindog sa sadsaran nga ginpasad sang mga apostoles kag mga propeta, kag si Cristo Jesus gid amo ang pamusod nga bato. 21Sia ang nagapaangot sang bug-os nga balay kag iya ini ginapatubo nga manginbalaan nga templo sa Ginoo. 22Sa inyo paghiusa sa iya, ginpatindog man kamo sing tingob upod sa iban nga mangin-isa ka balay sa diin ang Dios nagakabuhi paagi sa iya Espiritu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\