EFESO 3

1Sa sini nga kabangdanan, ako, si Pablo, ang binilanggo tungod kay Cristo Jesus tungod sa inyo nga mga Gentil, nagapangamuyo sa Dios. 2Inyo gid nabatian nga ang Dios sa iya grasya, naghatag sa akon sining hilikuton para sa inyo kaayuhan. 3Ginpahayag sang Dios kag ginpakilala sa akon ang iya tinago nga plano. (Akon na ginsulat ini sa malip-ot nga mga pulong, 4kag kon inyo basahon ang akon ginsulat mahibal-an ninyo ang akon paghangop sang sekrito ni Cristo.) 5Sadto anay wala ini ginpahayag sa mga tawo, pero karon ginpahayag ini sang Dios paagi sa Espiritu sa iya balaan nga mga apostoles kag mga propeta. 6Amo ini ang sekrito: paagi sa Maayong Balita ang mga Gentil makaambit upod sa mga Judio sang mga saad sang Dios. Sila mga katapo sang amo man nga lawas, kag umalambit sang saad nga ginhimo sang Dios sa kay Cristo Jesus. 7Ginhimo ako nga alagad sang Maayong Balita paagi sa pinasahi nga grasya sang Dios, nga ginhatag niya sa akon paagi sa pagpanghikot sang iya gahom. 8Ako kubos pa sa labing kubos sang tanan nga mga tumoluo, wala sapayan ginhatagan ako sang Dios sining pinasahi nga prebilihiyo sa pagdala sa mga Gentil sang Maayong Balita sang indi matungkad nga mga manggad ni Cristo, 9kag sa pagpakita sa tanan nga mga tawo kon ano ang sekrito nga plano sang Dios. Ang Dios nga Nagtuga sang tanan nga mga butang, nagtago sang iya sekrito sa nagligad nga mga panahon, 10agod nga sa karon nga panahon, paagi sa iglesia, ang tanan nga mga punoan kag mga kagamhanan sa kalangitan makahibalo sang tanan nga mga sahi sang kaalam sang Dios. 11Ginhimo ini sang Dios suno sa iya tinutoyo halin pa sang una tubtob sa walay katapusan nga iya gintuman paagi kay Cristo Jesus nga aton Ginoo. 12Sa aton paghiusa sa iya kag paagi sa aton pagtuo sa iya, hilway na kita sa pagpalapit sa atubangan sang Dios sa bug-os nga pagsalig. 13Gani, ginapangabay ko nga indi kamo magpakaluya kay nagaantos ako tungod sa inyo. Ini tanan para sa inyo kaayuhan. 14Gani, sa sini nga kabangdanan, nagaluhod ako sa atubangan sang Amay, 15nga gikan sa iya ang tagsa ka panimalay sa langit kag sa duta nagakuha sang ila matuod nga ngalan. 16Nagapangayo ako sa Dios, nga gikan sa bugana nga manggad sang iya himaya, hatagan niya kamo sing gahom paagi sa iya Espiritu, agod magmalig-on ang inyo espirituhanon nga kinaugali, 17kag si Cristo magapuyo sa inyo tagipusoon paagi sa pagtuo. Nagapangamuyo ako nga makapanggamot kag mapasad kamo sa gugma, 18agod nga kamo, upod sa tanan nga mga tumoluo, makaangkon sang gahom sa paghangop kon daw ano ang kasangkaron kag ang kalabaon kag ang kataason kag ang kadalumon sang gugma ni Cristo. 19Kabay nga makilala ninyo ang iya gugma, bisan nga indi gid ini mahangpan sing bug-os, kag mapun-an kamo sang himpit nga kabug-osan sang Dios. 20Sa iya nga sarang makahimo sing labaw pa sang sa aton sarang mapangayo, ukon mapanghunahona, paagi sa gahom nga nagapanghikot sa aton: 21ihatag sa Dios ang himaya sa iglesia kag sa kay Cristo Jesus, sa tanan nga panahon, kag sa walay katubtoban! Kabay pa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\