EFESO 4

1Karon, ako nga binilanggo tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapakiluoy sa inyo: magkabuhi kamo suno sa talaksan nga ginhatag sang Dios, sang pagtawag niya sa inyo. 2Magmapainuboson kamo, magmalulo, kag magmapinasensyahon sa gihapon. Ipakita ang inyo gugma paagi sa inyo pagbinuligay. 3Tinguhai gid ninyo ang pagtipig sang paghiliusa nga ginahatag sa inyo sang Espiritu, paagi sa paghidait nga amo ang nagahiusa sa inyo. 4May isa ka lawas kag isa ka Espiritu, subong nga may isa ka paglaom nga tungod sini gintawag kamo sang Dios. 5May isa ka Ginoo, isa ka pagtuo, isa ka bautiso, 6may isa ka Dios kag Amay sang tanan nga mga tawo, nga amo ang Ginoo sang tanan, nga nagapanghikot sa tanan, kag yara sa tanan. 7Ang tagsatagsa sa aton ginhatagan sing pinasahi nga bugay, suno sa talaksan nga ginhatag ni Cristo. 8Ang kasulatan nagasiling: “Sang pagsaka niya sa kahitaasan Nagdala sia sing madamo Nga mga bihag upod sa iya. Naghatag sia sing mga bugay Sa mga tawo.” 9Karon, ano bala ang kahulogan sang “nagsaka sia”? Ini nagakahulogan nga nagpanaog anay sia sa kadadalman sang duta. 10Gani sia nga nagpanaog amo man ang nagsaka sa ibabaw pa sang mga langit, agod nga mapuno niya ang bug-os nga kalibutan sang iya presensya. 11Sia amo ang “naghatag sang mga bugay sa mga tawo,” ginpili niya ang iban nga mangin-apostoles, ang iban nga manginpropeta, ang iban nga manginmanugwali sang Maayong Balita, ang iban nga manginpastor kag manginmanunodlo. 12Ginhimo niya ini sa pag-aman sang tanan nga mga tumoluo para sa bulohaton sang pag-alagad sa Dios, sa pagpalig-on sang lawas ni Cristo. 13Kag madangat naton ang pag-isa sang aton pagtuo kag sang aton pagkilala sa Anak sang Dios, kag manginhamtong kita nga mga tawo nga nakalambot sang talaksan sang bug-os nga kataason ni Cristo. 14Kon amo indi na kita manginsubong sang mga kabataan, nga ginaanud-anod sang mga balod, kag ginapalidpalid sang tagsa ka hangin sang pagtulon-an sang malimbungon nga mga tawo, nga nagatuytoy sa iban sa sayop, paagi sa ila mga pagdaya. 15Sa baylo, paagi sa paghambal sang kamatuoran sa espiritu sang gugma, magtubo kita sa tagsa ka bagay sa kay Cristo, nga amo ang ulo. 16Sa idalom sang iya pagdumala ang nagakalainlain nga mga bahin sang lawas nagasibo gid, kag ang bug-os nga lawas naangot sing tingob sa tagsa ka lutalotahan nga amo ang nagapalig-on sini. Gani kon ang tagsa ka bahin sang lawas nagapanghikot sing nagakaigo, ang bug-os nga lawas nagatubo kag nagapabakod sang iya kaugalingon sa gugma. 17Gani, sa ngalan sang Ginoo nagasiling ako sini kag nagapaandam sa inyo: indi na kamo magkabuhi subong sang pagano, nga ang ila mga hunahona wala sing pulos, 18kag ang ila mga painuino nadulman. Wala sila sing bahin sa kabuhi nga ginahatag sang Dios, kay sila mga ignorante kag mga batinggilan. 19Wala na gid sila sing huya, nahuyog na sila sa mga bisyo, kag nagahimo sila sang malaw-ay nga mga buhat nga wala sing pugongpugong. 20Indi amo ina ang inyo natun-an nahanungod kay Cristo! 21Nakabati gid kamo nahanungod sa iya, kag subong nga mga sumolunod niya gintudloan kamo sang kamatuoran nga yara kay Jesus. 22Gani ubaha ninyo ang inyo daan nga kinaugali, nga amo anay ang inyo pagginawi, ining daan nga kinaugali nga nagakadunot tungod sang iya madaya nga mga kailigbon. 23Bag-uha ninyo sing bug-os ang inyo mga tagipusoon kag mga panghunahona. 24Isuklob ninyo ang bag-o nga kinaugali, nga gintuga sa larawan sang Dios, kag nagapakita sang iya kaugalingon sa matuod nga kabuhi nga matarong kag balaan. 25Karon, indi na kamo magbinutig! Ang tagsatagsa dapat magsugid sing matuod sa iya utod, kay kita tanan mga bahin sang lawas ni Cristo. 26Kon magpangakig kamo, indi kamo magpakasala tungod sang inyo pagpangakig, kag indi pagpadugaya ang inyo kaakig sa bug-os nga adlaw. 27Indi paghatagi sing kahigayunan ang Yawa. 28Ang nagapangawat anay indi na magpangawat, kundi mag-obra sia sing husto sa pagbuhi sang iya kaugalingon, kag makabulig sia sa mga imol. 29Indi kamo maghambal sang malain nga mga pulong kundi sang maayo nga mga pulong, nga makapabakod kag makabulig sa iban, agod nga ang inyo ginahambal makahatag sing kaayuhan sa mga nagapalamati sa inyo. 30Indi ninyo pagpasuboa ang Espiritu Santo sang Dios, kay ang Espiritu amo ang tanda nga iya kamo sang Dios, kag isa ka garantiya nga magaabot ang Adlaw nga ang Dios magaluwas sa inyo. 31Sikwaya ninyo ang tanan nga paghinakit, pagkamainiton kag pagkaakig, pagyawyawanay ukon pagpasipalahay, kag ang tanan nga sahi sang mga pagdinumtanay! 32Sa baylo, magmaayo kag magmalulo kamo sa isa kag isa, kag magpinatawaray kamo, subong nga ang Dios nagpatawad man sa inyo kay Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\