EFESO 5

1Tungod kay pinalangga kamo nga mga anak sang Dios, magmanginkaangay kamo sa iya. 2Magkabuhi kamo nga ginagamhan sang gugma, subong nga si Cristo naghigugma sa aton kag naghatag sang iya kaugalingon nga kabuhi para sa aton, subong isa ka mahamot nga dulot kag halad nga nahamut-an sang Dios. 3Tungod kay mga tumoluo kamo, indi nagakabagay nga hambalon kamo sang mga tawo nga may pagpakighilawas, kahigkuan, ukon kahakog sa tunga ninyo. 4Kag indi man angay nga maggamit kamo sing mga dinupak, binuang kag mahigko nga mga pulong. Sa baylo, magpasalamat kamo sa Dios. 5Dapat ninyo mahibal-an nga wala sing makihilawason, mahigko, kag mahakog nga tawo (kay ang pagkahakog isa ka sahi sang pagsimba sa mga diosdios) nga makasulod sa Ginharian ni Cristo kag sang Dios. 6Indi kamo magpainto sa bisan kay sin-o paagi sa ila binuang nga mga pulong; kay tungod sini nga mga butang ang kaakig sang Dios magaabot sa mga tawo nga wala nagatuman sa iya. 7Gani indi kamo magpahilabot sa ila. 8Kamo anay yara man sa kadudolman, pero karon kay iya na kamo sang Ginoo yara na kamo sa kapawa. Gani magkabuhi kamo subong nga mga anak sang kapawa. 9Kay ang kapawa nagapatubas sing bugana sang tanan nga sahi sang kaayo, pagkamatarong, kag kamatuoran. 10Tinguhai ninyo ang paghibalo kon ano ang naluyagan sang Ginoo. 11Indi kamo magpakigbahin sa mga wala sing pulos nga mga butang nga ginahimo sang mga tawo nga iya sang kadudolman, kundi ipakilala nga malain ini. 12Makahuloya gid bisan hambalon lang ang mga likom nga mga butang nga ginahimo nila. 13Kon ang tanan nga mga butang madala sa kapawa, ang matuod nila nga kinaugali mapahayag. 14Kay ang bisan ano nga ginapahayag manginkapawa. Gani ginsiling: “Magmata ka, palatulog, Kag bangon gikan sa mga minatay! Kag si Cristo magasilak sa imo.” 15Gani magkabuhi kamo sing mainandamon. Indi kamo magkabuhi subong mga buangboang, kundi magkabuhi kamo subong mga maalam. 16Himusli ninyo ang tanan nga kahigayunan, kay malaut ini nga mga inadlaw. 17Gani indi kamo magpakabuang, kundi tinguhai ninyo ang paghibalo kon ano ang kabubot-on sang Ginoo. 18Indi kamo magpahuboghubog sa bino nga magalaglag lamang sa inyo. Sa baylo, pun-a ninyo ang inyo kaugalingon sang Espiritu. 19Sa inyo paghambalanay gamita ninyo ang mga pulong sang mga salmo, mga ambahanon, kag balaan nga mga kalantahon. Mag-amba kamo sang mga kalantahon kag mga salmo sa Ginoo nga may pagdayaw sa inyo mga tagipusoon. 20Sa tanan nga butang magpasalamat gid kamo sa Dios nga Amay, sa ngalan sang aton Ginoong Jesu-Cristo. 21Magpasakop kamo sa isa kag isa, tungod sang inyo pagtahod kay Cristo. 22Mga asawa, magpasakop kamo sa inyo mga bana, subong nga sa Ginoo. 23Kay ang bana may gahom sa iya asawa, subong nga si Cristo may gahom sa iglesia, kag si Cristo gid ang Manlulowas sang iglesia nga iya lawas. 24Gani ang mga asawa dapat gid magpasakop sa ila mga bana, subong nga ang iglesia nagapasakop kay Cristo. 25Mga bana, higugmaa ninyo ang inyo mga asawa, subong nga si Cristo naghigugma sang iglesia kag naghatag sang iya kabuhi tungod sa iya. 26Ginhimo niya ini sa paghalad sang iglesia sa Dios paagi sa iya pulong, sa tapos matinluan ini paagi sa tubig, 27agod nga iya mapaatubang sa iya kaugalingon ang iglesia nga mahimayaon, putli kag wala sing kasawayan, wala sing dagta ukon ukot, ukon iban pa nga kakulangan. 28Ang mga bana dapat gid maghigugma sang ila mga asawa, subong sang ila paghigugma sang ila kaugalingon nga lawas. Ang nagahigugma sang iya asawa nagahigugma sang iya kaugalingon. 29Wala sing tawo nga nagadumot sang iya kaugalingon nga lawas, kundi iya ini ginasagod kag ginaatipan, subong sang ginahimo ni Cristo sa iglesia, 30kay kita mga bahin sang iya lawas. 31Ang kasulatan nagasiling, “Sa sini nga kabangdanan, ang lalaki magabiya sang iya amay kag iloy, kag magahiusa sa iya asawa, kag sila nga duha mangin-isa.” 32May isa ka daku nga kamatuoran nga napahayag sa sini nga kasulatan, kag sa akon paghangop nahanungod ini kay Cristo kag sa iglesia. 33Pero ini para man sa inyo: ang tagsa ka bana dapat maghigugma sang iya asawa subong sang iya kaugalingon, kag ang tagsa ka asawa dapat magtahod sa iya bana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\