EFESO 6

1Mga anak, inyo Cristohanon nga katungdanan ang pagtuman sa inyo mga ginikanan, kay amo ini ang nagakaigo. 2“Tahura ang imo amay kag iloy” amo ang nahauna nga sugo nga may dugang nga saad: 3“agod ang tanan manginmaayo sa imo, kag magakabuhi ka sing malawig sa duta.” 4Mga ginikanan, indi ninyo pagpaakiga ang inyo mga anak. Sa baylo, sagura sila sa Cristohanon nga pagtudlo kag pagdisiplina. 5Mga ulipon, tumana ninyo ang inyo dutan-on nga mga agalon nga may pagtahod kag pagkahadlok, kag himoa ninyo ini sa bunayag nga tagipusoon, subong nga daw nagaalagad kamo kay Cristo. 6Himoa ninyo ini indi lamang kon nagatan-aw sila sa paglipay sa ila, kundi sa bug-os ninyo nga tagipusoon himoa ninyo ang naluyagan sang Dios, subong mga ulipon ni Cristo. 7Gani, himoa ninyo ang inyo mga bulohaton nga may kalipay subong mga ulipon, nga daw nagaalagad kamo sa Ginoo, kag indi lamang sa mga tawo. 8Dumdoma ninyo nga ang Ginoo magabalos sa tagsa ka tawo, suno sa maayo nga buhat nga iya ginahimo, bisan ulipon sia ukon hilway. 9Mga agalon, amo man ini ang himuon ninyo sa inyo mga ulipon, kag indi ninyo sila pagpahuga. Dumdoma ninyo nga kamo kag ang inyo mga ulipon may isa lang ka Agalon sa langit, nga wala sing may ginapasulabi. 10Sa katapusan, magmalig-on kamo sa inyo paghiusa sa Ginoo, kag paagi sa iya gamhanan nga kusog. 11Isuklob ninyo ang bug-os nga panaming nga ginhatag sang Dios sa inyo, agod nga makabato kamo sa mga daya sang Yawa. 12Kay wala kita nagapakig-away batok sa mga tawo, kundi batok sa malaut kag espirituhanon nga mga kusog sa kalangitan, mga punoan, mga gumalahom, kag kalibutanon nga mga gahom sa sining madulom nga panahon. 13Gani karon gamita ninyo ang bug-os nga panaming kag hinganiban sang Dios, agod nga kon mag-abot ang malaut nga adlaw, sarang kamo makabato sa mga pagsalakay sang kaaway, kag sa tapos kamo makapakig-away tubtob sa katapusan, malig-on man gihapon kamo. 14Gani maghanda kamo: gamita ninyo ang kamatuoran subong nga inyo paha; itakod ang pagkamatarong subong panaming sa dughan, 15kag ang pagkahanda sa pagwali sang Maayong Balita sang paghidait subong inyo mga sapatos. 16Sa tanan nga tion gamita ninyo ang pagtuo subong taming. Paagi sini sarang ninyo mapatay ang nagadabdab nga mga baslay nga ginapana sang Yawa sa inyo. 17Dalha ang kaluwasan subong helmet, kag ang pulong sang Dios subong espada nga ginahatag sang Espiritu sa inyo. 18Himoa ini tanan sa pangamuyo, nga nagapangayo sang bulig sang Dios. Pangamuyo kamo sa tanan nga tion, suno sa pagtuytoy sang Espiritu. Sa sini nga kabangdanan magbantay kamo kag magpadayon, magpangamuyo kamo sa gihapon para sa tanan nga mga tumoluo. 19Kag magpangamuyo man kamo para sa akon, nga ang Dios maghatag sa akon sang mga pulong nga akon inughambal, agod nga mahambal ko ini nga may kaisog kag mapahayag ko ang sekrito sang Maayong Balita. 20Tungod sining Maayong Balita isa ako ka embahador, bisan nga karon yari ako sa bilangguan. Gani, magpangamuyo kamo agod nga may kaisog ako sa paghambal sang dapat ko ihambal. 21Si Tiquico, ang aton pinalangga nga utod kag matutom nga alagad sa hilikuton sang Ginoo, magasugid sa inyo sang tanan nga balita nahanungod sa akon, agod nga mahibaluan ninyo ang akon kahimtangan. 22Amo ina ang kabangdanan nga ginapadala ko sia sa inyo, agod masugid niya sa inyo ang amon kahimtangan, kag malipay man ang inyo mga tagipusoon. 23Kabay nga ang Dios nga Amay kag ang Ginoong Jesu-Cristo maghatag sing paghidait kag gugma sa tanan nga mga kautoran nga may pagtuo. 24Kabay nga ang grasya sang Dios manginyara sa tanan nga mga nagahigugma sa aton Ginoong Jesu-Cristo sa gugma nga wala sing katapusan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\