GALACIA 1

1Pag-abiabi halin kay Pablo, nga ang pagtawag sa iya nga mangin-apostol wala nagikan sa tawo ukon paagi sa tawo, kundi kay Jesu-Cristo kag sa Dios nga Amay, nga nagbanhaw sa iya gikan sa mga minatay. 2Ang tanan nga mga kautoran nga kaupod ko diri nagabuylog sa akon sa pag-abiabi sa mga iglesia sa Galacia. 3Kabay nga ang Dios nga aton Amay kag ang Ginoong Jesu-Cristo maghatag sa inyo sing grasya kag paghidait. 4Sa pagtuman sang kabubot-on sang aton Dios kag Amay, ginhalad ni Cristo ang iya kaugalingon tungod sa aton mga sala, agod mahilway kita sa sining malaut nga panahon. 5Sa Dios ang himaya sa walay katapusan! Kabay pa. 6Natingala gid ako nga kadali sa inyo magbiya sa Dios nga nagtawag sa inyo paagi sa grasya ni Cristo, kag magsunod sa iban nga maayong balita. 7Kon sa bagay, wala na sing “iban pa nga maayong balita,” pero ginasiling ko ini sa inyo tungod kay may iban nga mga tawo nga nagatublag sa inyo kag luyag magpatiko sang Maayong Balita ni Cristo. 8Pero bisan kami, ukon ang isa ka anghel gikan sa langit, ang magwali sing isa ka maayong balita nga lain sang sa amon ginwali sa inyo, kabay nga kondenahon sia sa impiyerno! 9Ginsiling na namon ini sang una, kag karon akon ginasiling liwat: ang bisan sin-o nga nagawali sang isa ka maayong balita nga lain sang sa inyo nabaton, kabay nga kondenahon sia sa impiyerno! 10Nagakahulogan bala ini nga luyag ako mahamut-an sang mga tawo? Indi! Luyag ako nga mahamut-an sang Dios! Nagatinguha bala ako sa pagpaayon sa mga tawo? Kon amo pa ini ang ginahimo ko, kuntani indi ako alagad ni Cristo. 11Ginasugiran ko kamo, mga utod, nga ang Maayong Balita nga akon ginawali wala nagikan sa tawo. 12Wala ko ini nabaton sa bisan kay sin-o, ukon may nagtudlo sini sa akon, kundi si Jesu-Cristo mismo amo ang nagpahayag sini sa akon. 13Ginsugiran na kamo nahanungod sa akon pagkabuhi sang matutom pa ako sa pagtuloohan sang mga Judio, kon paano ang paghingabot ko sa iglesia sang Dios nga wala sing luoyluoy, kag sang akon pagtinguha sa paglaglag sini. 14Sa pagtuman ko sa pagtuloohan sang mga Judio nalabawan ko ang madamo nga katubotubo ko nga mga Judio, kay may kakugi ako sa pagsunod sang ginpaalinton nga mga pagsulondan sang aton mga katigulangan. 15Pero ang Dios, sa iya kaayo, nagpili sa akon sa wala pa ako matawo, kag gintawag niya ako sa pag-alagad sa iya. Kag sang ginpakamaayo niya 16nga ipahayag niya ang iya Anak sa akon, agod mawali ko ang Maayong Balita sa mga Gentil nahanungod sa iya, wala ako magpangayo sing laygay sa bisan kay sin-o nga tawo, 17ukon magkadto sa Jerusalem sa pagpakigkita sa mga apostoles nga una pa sa akon. Sa baylo, nagkadto ako gilayon sa Arabia, kag nagbalik sa Damasco. 18Sang makaligad ang tatlo ka tuig, nagkadto ako sa Jerusalem sa pagpakigkita kay Pedro, kag nagpabilin ako upod sa iya sing duha ka simana. 19Wala ako sing may nakita nga iban nga mga apostoles luas lamang kay Santiago, nga utod sang Ginoo. 20Ang akon ginasulat sa inyo matuod. Wala ako nagabutig sa atubangan sang Dios! 21Pagkatapos sini nagkadto ako sa Siria kag sa Cilicia. 22Sa sadto nga tion wala pa ako makilal-i sang mga katapo sang Cristohanon nga mga iglesia sa Judea. 23Ang nahibal-an lang nila amo ang ginsugid sa ila sang iban nga nagsiling, “Ang nagahingabot anay sa aton nagwali na karon sang pagtuo nga iya anay gintinguhaan nga laglagon!” 24Gani, gindayaw nila ang Dios tungod sa akon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\