GALACIA 2

1Sang makaligad ang 14 ka tuig, nagbalik ako sa Jerusalem upod kay Bernabe. Gindala ko man si Tito upod sa akon. 2Nagkadto ako didto kay ang Dios nagpahayag sa akon nga kinahanglan magkadto ako. Nagpakigsapol ako sa mga pangulo lang sang iglesia, kag ginsaysay ko sa ila ang Maayong Balita nga ginawali ko sa mga Gentil. Indi ako luyag nga ang pagpangabudlay ko sang una ukon karon, manginwalay pulos. 3Si Tito nga upod ko, bisan sia Griego, wala ko ginpilit nga magpatuli, 4bisan pa may mga tawo nga nagpakunokuno nga mga utod kag nagbuylog sa grupo nga nagpamilit nga tulion sia. Ini nga mga tawo nagbuylog sa grupo sa pagpanilag lang. Luyag nila mahibal-an ang aton kahilwayan sa aton paghiusa kay Cristo Jesus. Luyag nila kami uliponon. 5Wala gid kami magpasugot sa ila bisan kaisa lang, agod lamang nga matipigan namon ang kamatuoran sang Maayong Balita para sa inyo. 6Pero ang daw mga pangulo sang iglesia—nagasiling ako sini kay wala man sing deperensya sa akon kon sin-o sila, kay ang Dios wala nagahukom suno sa makita sa gwa—ini nga mga pangulo wala man sing bag-o nga gintudlo sa akon. 7Sa baylo, nakita nila nga ang Dios naghatag sa akon sing bulohaton sa pagwali sang Maayong Balita sa mga Gentil, subong sang paghatag niya kay Pedro sing bulohaton sa pagwali sang Maayong Balita sa mga Judio. 8Kay sa gahom sang Dios ginhimo ako nga isa ka apostol sa nga Gentil subong nga si Pedro ginhimo nga apostol sa nga Judio. 9Si Santiago, si Pedro, kag si Juan, nga daw amo ang mga pangulo, nagkilala nga ang Dios naghatag sa akon sining pinasahi nga bulohaton. Gani ginbaton nila ako kag si Bernabe. Kag naghilisugot kamo tanan nga kami nga duha ni Bernabe magapangabudlay sa mga Gentil kag sila ila sa mga Judio. 10Ang ila lamang ginapangayo amo nga dumdomon namon ang mga imol sa ila grupo, nga amo gid man ang ginatinguhaan ko nga himuon. 11Sang pag-abot ni Pedro sa Antioquia, nagpamatok ako sa iya sa atubangan sang madamo nga mga tawo kay maathag gid nga sayop sia. 12Kay sang wala pa makaabot ang mga ginpadala ni Santiago, nagkaon si Pedro upod sa Gentil nga mga kautoran. Pero sang nakaabot na sila, naghalin sia kag indi na gid sia magkaon upod sa ila kay nahadlok sia sa mga nagasiling nga kinahanglan ang mga Gentil tulion. 13Ang iban nga mga kautoran nga Judio nahadlok man subong kay Pedro, kag bisan pa gani si Bernabe nadala man sa ila katalaw. 14Sang makita ko nga wala sila nagaginawi sing matadlong suno sa kamatuoran sang Maayong Balita, ginsilingan ko si Pedro sa atubangan nila tanan, “Ikaw isa ka Judio, pero nagakabuhi ka subong isa ka Gentil, kag indi subong isa ka Judio. Paano karon ang pagpilit mo sa mga Gentil sa pagkabuhi subong mga Judio?” 15Matuod gid nga natawo kita nga mga Judio, kag indi Gentil nga mga makasasala. 16Pero nakahibalo kita nga ang tawo ginapakamatarong sa atubangan sang Dios paagi sa pagtuo kay Jesu-Cristo, kag indi paagi sa pagtuman sang ginasiling sang Kasugoan. Kita man nagtuo kay Cristo Jesus, agod nga mapakamatarong kita sa atubangan sang Dios paagi sa pagtuo kay Cristo, kag indi paagi sa pagtuman sang ginasiling sang Kasugoan. Kay wala sing tawo nga ginapakamatarong sa atubangan sang Dios paagi sa iya pagtuman sang Kasugoan. 17Karon, kon kita nagahimulat nga pakamatarungon sa atubangan sang Dios paagi sa aton paghiusa kay Cristo, masapwan kita nga mga makasasala subong sa mga Gentil, nagakahulogan bala ini nga si Cristo amo ang nagapaluntad sang sala? Indi ina mahimo! 18Kon akon liwat patindugon ang akon anay ginguba, ina magapamatuod nga ginalapas ko ang Kasugoan. 19Pero kon nahanungod sa Kasugoan, patay ako—ginpatay ako sang Kasugoan mismo—agod magkabuhi ako para sa Dios. Ginlansang ako sa krus upod kay Cristo, 20gani nga indi na ako ang nagakabuhi, kundi si Cristo amo ang nagakabuhi sa akon. Ini nga kabuhi nga akon ginakabuhi karon, ginakabuhi ko paagi sa pagtuo sa Anak sang Dios, nga naghigugma sa akon kag naghatag sang iya kabuhi para sa akon. 21Wala ko ginasikway ang grasya sang Dios. Kon may isa ka tawo nga ginapakamatarong sa atubangan sang Dios paagi sa Kasugoan, nagakahulogan ini nga ang pagkapatay ni Cristo wala sing pulos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\