GALACIA 3

1Buangboang nga mga taga-Galacia! Sin-o bala ang nagganyat sa inyo? Sa atubangan ninyo ginpaathag ang pagkapatay ni Jesu-Cristo sa krus! 2Sugiri ninyo ako sining isa lang ka butang: nabaton bala ninyo ang Espiritu sang Dios paagi sa pagtuman sang Kasugoan, ukon paagi sa pagpamati kag pagtuo sang Maayong Balita? 3Daw ano ka buangboang sa inyo! Nagsugod kamo paagi sa Espiritu sang Dios, karon luyag bala ninyo nga tapuson ini paagi sa inyo kaugalingon nga gahom? 4Nanginwalay pulos bala ang tanan ninyo nga inagihan? Matuod gid nga may pulos ini! 5Ginahatagan bala kamo sang Dios sang Espiritu kag nagahimo bala kamo sang mga milagro tungod kay nagatuman kamo sang Kasugoan, ukon tungod sang inyo pagpamati kag pagtuo sa Maayong Balita? 6Suno gid ini sa ginasiling sang kasulatan nahanungod kay Abraham, “Nagtuo sia sa Dios, kag tungod sang iya pagtuo ginbaton sia sang Dios subong isa ka matarong nga tawo.” 7Gani dapat ninyo talupangdon nga ang mga tawo nga may pagtuo amo ang matuod nga mga kaliwat ni Abraham. 8Nakita na nga daan sang kasulatan nga ang Dios magapakamatarong sa mga Gentil paagi sa pagtuo. Gani ang kasulatan nagwali nga daan sang Maayong Balita kay Abraham nga nagasiling, “Paagi sa imo pagabendisyunan sang Dios ang tanan nga mga tawo sa kalibutan.” 9Nagtuo si Abraham kag ginbendisyunan sia sang Dios. Gani ang tanan nga nagatuo ginabendisyunan man subong kay Abraham. 10Ang nagasalig sa pagtuman sang Kasugoan ginapakamalaut. Kay ang kasulatan nagasiling, “Ang wala nagapadayon sa pagtuman sang tanan nga nasulat sa libro sang Kasugoan ginpakamalaut!” 11Karon, maathag gid nga wala sing tawo nga ginapakamatarong sa atubangan sang Dios paagi sa pagtuman sang Kasugoan, kay ang kasulatan nagasiling, “Ang ginapakamatarong sa atubangan sang Dios paagi sa pagtuo magakabuhi.” 12Pero ang Kasugoan wala nasandig sa pagtuo, kundi ang kasulatan nagasiling, “Ang nagatuman sang tanan nga ginasiling sang Kasugoan magakabuhi paagi sa Kasugoan.” 13Pero si Cristo nga ginpakamalaut tungod sa aton nagtubos sa aton sa pagpakamalaut sang Kasugoan, kay ang kasulatan nagasiling, “Ginapakamalaut ang bisan sin-o nga ginapakabit sa kahoy.” 14Ginhimo ini ni Cristo agod nga ang bendisyon nga ginsaad sang Dios kay Abraham mahatag man sa mga Gentil paagi kay Cristo Jesus, agod nga kita man paagi sa pagtuo, makabaton sang Espiritu nga ginsaad sang Dios. 15Mga kautoran, hatagan ko kamo sing halimbawa nga makita ninyo adlaw-adlaw: kon ang duha ka tawo maghisugot sa isa ka butang kag magpirma sing isa ka kasugtanan, wala sing may makapanghiwala ukon makadugang sa sina nga kasugtanan. 16Karon, ang Dios nagsaad kay Abraham kag sa iya kaliwat. Ang kasulatan wala nagasiling, “kag sa iya mga kaliwat,” nga kon sayuron, madamo nga mga tawo, kundi nagasiling ini, “kag sa imo kaliwat,” nga kon sayuron isa lamang ka tawo nga amo si Cristo. 17Amo ini ang luyag ko isiling: ang Dios naghimo sing kasugtanan kag nagsaad sa pagtuman sina nga kasugtanan. Ang Kasugoan nga nag-abot sa tapos ang 430 ka tuig, indi makapanghiwala sina nga kasugtanan kag indi makadula sang saad sang Dios. 18Kay kon ang ginahatag sang Dios nasandig sa Kasugoan, ti wala na ini nasandig sa iya saad. Ugaling, ginhatag ini sang Dios kay Abraham, tungod kay iya ini ginsaad sa iya. 19Karon, ano bala ang tinutoyo sang Kasugoan? Gindugang ini sa pagpakita kon ano bala ang paglapas, kag magapadayon ini tubtob lamang sa pagkari sang kaliwat ni Abraham, nga ginsaaran sini. Ang Kasugoan ginpaalinton sang mga anghel kag may isa ka tawo nga manugpatunga. 20Pero ang manugpatunga indi kinahanglan kon may isa lamang ka persona, kag ang Dios isa lamang. 21Nagakahulogan bala ini nga ang Kasugoan batok sa mga saad sang Dios? Wala gid! Kay kon ang isa ka kasugoan ginhatag sa paghatag sing kabuhi sa mga tawo, ti ang tawo mapakamatarong sa atubangan sang Dios paagi sa kasugoan. 22Pero ang kasulatan nagasiling nga ang bug-os nga kalibutan yara sa idalom sang gahom sang sala, agod nga mabaton sang mga nagatuo ang ginsaad sang Dios paagi sa pagtuo kay Jesu-Cristo. 23Pero sang wala pa mag-abot ini nga pagtuo, ginhigtan kita sang Kasugoan subong mga binilanggo tubtob nga mapahayag ining palaabuton nga pagtuo. 24Gani ang Kasugoan amo ang manunodlo naton tubtob sa pag-abot ni Cristo, agod mapakamatarong kita sa atubangan sang Dios paagi sa pagtuo. 25Karon kay yari na kita sa panahon sang pagtuo, wala na kita sa idalom sang Kasugoan. 26Kay paagi sa pagtuo kamo tanan nangin-anak sang Dios paagi sa paghiusa kay Cristo Jesus. 27Kay ginbautisohan kamo sa paghiusa kay Cristo, gani ginsuklob ninyo ang kinaugali ni Cristo. 28Gani wala na sing kinatuhay ang mga Judio kag ang mga Gentil, ang mga ulipon kag ang mga hilway, ang mga lalaki kag ang mga babayi. Tanan kamo nangin-isa sa inyo paghiusa kay Cristo Jesus. 29Kon iya kamo ni Cristo, ti mga kaliwat kamo ni Abraham, kag magabaton kamo sang ginsaad sang Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\