GALACIA 4

1Karon sa pagpadayon: ang anak nga magabaton sang panublion halin sa iya amay ginakabig nga daw isa man lang ka ulipon samtang bata pa sia, bisan pa nga sia gid ang tag-iya sang tanan nga mga pagkabutang. 2Samtang bata pa sia, may nagatatap sa iya kag may nagadumala sang iya mga pagkabutang tubtob sa tion nga gintalana sang iya amay. 3Sa amo man nga bagay, sang indi pa kita hamtong sa espirituhanon nga pagkabuhi, kita man mga ulipon sang mga espiritu nga nagagahom sang kalibutan. 4Pero sang pag-abot sang nagakaigo nga tion, ginpadala sang Dios ang iya kaugalingon nga Anak. Natawo sia sa isa ka tawuhanon nga iloy, kag nagkabuhi sa idalom sang Kasugoan sang mga Judio, 5sa paghilway sang mga yara sa idalom sang Kasugoan, agod nga mangin-anak kita sang Dios. 6Sa pagpakita nga kamo mga anak niya, ang Dios nagpadala sang Espiritu sang iya Anak sa aton mga tagipusoon, ang Espiritu nga nagapanawag, “Amay, Amay ko.” 7Gani indi na kamo ulipon, kundi anak. Kag tungod kay anak niya kamo, ang Dios magahatag sa inyo sang tanan nga iya ginatigana sa iya mga anak. 8Sang una wala kamo makakilala sa Dios, gani gin-ulipon kamo sang mga tinuga nga indi mga dios. 9Pero karon kay nakakilala na kamo sa Dios, ukon sa isa ka bagay, ang Dios nakakilala sa inyo, ngaa bala luyag kamo magbalik sa pagpaulipon liwat sa sinang maluya kag talamayon nga manuggahom nga mga espiritu? 10May ginasaulog kamo nga pinasahi nga mga adlaw, mga bulan, mga panahon, kag mga tuig. 11Nagakahadlok ako kay basi nga ang akon pagpangabudlay sa inyo nanginwalay pulos. 12Nagapakiluoy ako sa inyo, mga utod, magmanginsubong kamo sa akon. Kon sa bagay, ako subong na sa inyo. Wala kamo sing may nahimo nga malain sa akon. 13Nadumdoman ninyo nga yadtong pagmasakit ko nanginkahigayunan sang nahauna ko nga pagwali sa inyo sang Maayong Balita. 14Pero wala ninyo ako pagtamaya ukon pagsikwaya, bisan pa nga ang akon kahimtangan daku nga pagtilaw sa inyo. Sa baylo, ginbaton ninyo ako subong nga anghel gikan sa Dios, kag subong kay Cristo Jesus! 15Malipayon gid kamo sadto! Ano bala karon ang natabo sa inyo? Makasiling pa gani ako nahanungod sa inyo sadto anay nga bisan ang inyo mga mata kon mahimo pa lang ninyo, lukaton ninyo ini kag ihatag sa akon! 16Nanginkaaway na bala ninyo ako karon kay nagasugid ako sing kamatuoran? 17May iban nga mga tawo nga nagapakita sang ila daku nga kabalaka sa inyo, pero indi maayo ang ila mga tinutoyo. Ang ila lamang luyag amo ang pagpalas-ay sa inyo sa akon, agod nga magkabalaka kamo sa ila subong nga sila nagakabalaka sa inyo. 18Karon, maayo gid man nga may daku nga kabalaka kon may maayo nga tinutoyo—matuod ini sa gihapon, kag indi lang kon kaupod ako ninyo. 19Hinigugma ko nga mga anak! Sa liwat, nagabatyag ako sing kasakit tungod sa inyo subong sang pagpasakit sang isa ka iloy nga manugbata, tubtob nga ang kinaugali ni Cristo manginyara sa inyo. 20Daku gid ang handom ko nga manginkaupod ninyo, agod maghaganhagan ang akon paghambal sa inyo, kay nagapalibog gid ako nahanungod sa inyo! 21Mamangkot ako sa inyo nga luyag magpasakop sa idalom sang Kasugoan: wala bala kamo makabati sang ginasiling sang Kasugoan? 22Ang Kasugoan nagasiling nga si Abraham may duha ka anak nga lalaki, ang isa sa iya ulipon nga babayi, kag ang isa sa hilway nga babayi. 23Ang iya anak sa ulipon nga babayi natawo sa kinaandan nga paagi, pero ang iya anak sa hilway nga babayi natawo suno sa saad sang Dios. 24Ini sarang mahimo nga isa ka halimbawa: ang duha ka babayi amo ang duha ka kasugtanan. Si Agar halimbawa sang kasugtanan nga nagikan sa bukid sang Sinai, nga ang iya mga anak natawo nga ulipon. 25Si Agar halimbawa sang bukid sang Sinai didto sa Arabia, kag isa sia ka halimbawa sang siyudad sang Jerusalem karon, nga ulipon pati tanan niya nga mga pumoluyo. 26Pero ang langitnon nga Jerusalem hilway kag sia amo ang aton iloy. 27Kay ang kasulatan nagasiling: “Magkalipay ka, babayi nga baw-as! Maghugyaw kag magsinggit ka Sa kalipay, Ikaw nga wala makaagi Sang pagpasakit sang manugbata! Kay ang babayi nga binayaan Magapamata pa sing madamo Sang sa babayi Nga nagakabuhi upod sa iya bana.” 28Karon, kamo, mga utod ko, mga anak sang Dios suno sa iya saad subong nga si Isaac amo man. 29Sadto nga tion, ang anak nga natawo sa kinaandan nga paagi naghingabot sang anak nga natawo tungod sa Espiritu sang Dios, kag amo man ini karon. 30Pero ano bala ang ginasiling sang kasulatan? Nagasiling ini, “Tabuga ang ulipon nga babayi upod sa iya anak nga lalaki, kay ang anak sang ulipon nga babayi indi makapanubli sang pagkabutang sang iya amay kaupod sa anak sang hilway nga babayi.” 31Gani, mga utod, indi kita mga anak sang ulipon nga babayi, kundi sang hilway nga babayi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\