GALACIA 5

1May kahilwayan na kita! Si Cristo amo ang naghilway sa aton! Gani, magpakalig-on kamo subong hilway nga mga tawo kag indi na kamo magpaulipon liwat. 2Pamatii ninyo! Ako, si Pablo, nagasiling sini sa inyo: kon magpatuli pa kamo, ini nagakahulogan nga si Cristo wala sing pulos sa inyo. 3Luyag ko ini ipaathag liwat sa bisan kay sin-o nga magpatuli: kinahanglan tumanon niya ang bug-os nga Kasugoan. 4Kamo nga nagapakamatarong sa atubangan sang Dios paagi sa pagtuman sang Kasugoan nagpahamulag sang inyo kaugalingon kay Cristo. Wala kamo masakop sa grasya sang Dios. 5Nahanungod sa aton, may paglaom kita nga ang Dios magpakamatarong sa aton, kag amo ini ang aton ginahulat paagi sa gahom sang Espiritu sang Dios nga nagapanghikot paagi sa aton pagtuo. 6Kay kon nagahiusa kita kay Cristo Jesus, wala sing kinatuhay ang pagkatinuli ukon ang di-pagkatinuli. Ang kinahanglanon amo ang pagtuo nga nagapanghikot paagi sa gugma. 7Maayo gid ang inyo ginhimo! Sin-o bala ang nagpauntat sa inyo sa pagtuman sang kamatuoran? Paano bala ang paghaylo niya sa inyo? 8Wala ini ginhimo sang Dios nga nagtawag sa inyo. 9Subong sang ila ginasiling, “Ang diutay lamang nga lebadora makapahabok sang bug-os nga minasa nga arina.” 10Pero may pagsalig pa ako gihapon sa inyo. Ang aton paghiusa sa Ginoo nagapasalig sa akon nga indi kamo magpanghunahona sing tuhay kag ang nagatublag sa inyo, bisan sin-o sia, pagasilutan sang Dios. 11Pero nahanungod sa akon, mga utod ko, ngaa bala ginahingabot gihapon ako kon magpadayon ako sa pagwali nga ang pagpatuli kinahanglanon gid? Kon matuod ina, ti ang akon pagwali nahanungod sang krus ni Cristo indi makatuga sing gamo. 12Luyag ko kuntani nga ang mga tawo nga nagatublag sa inyo indi lamang magpatuli kundi magpakapon man sang ila kaugalingon! 13Nahanungod sa inyo, mga kautoran ko, gintawag kamo agod manginhilway. Pero indi ninyo paggamita ang inyo kahilwayan nga balibad sa pagpatuyang sang inyo unodnon nga handom. Sa baylo, mag-alagaray kamo tungod sa gugma. 14Kay ang bug-os nga Kasugoan natingob sa isa ka sugo: “Higugmaa ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.” 15Pero kon magsinakitay kag mag-inupas kamo subong sang mga sapat, ti mag-andam kamo, kay basi kon maglaglaganay kamo. 16Amo ini ang ginasiling ko: magkabuhi kamo suno sa pagtuytoy sang Espiritu, kag indi ninyo pagpasugti ang mga handom sang tawuhanon nga kinaugali. 17Kay ang luyag sang aton tawuhanon nga kinaugali batok sa luyag sang Espiritu, kag ang luyag sang Espiritu batok sa luyag sang tawuhanon nga kinaugali. Ining duha nagasumponganay, kag nagakahulogan ini nga indi ninyo mahimo ang luyag ninyo himuon. 18Kon ang Espiritu nagatuytoy sa inyo, ti indi kamo sa idalom sang Kasugoan. 19Maathag kaayo ang ginahimo sang tawuhanon nga kinaugali nga amo ang pagpakighilawas, mahigko kag malaw-ay nga mga buhat; 20pagsimba sa mga diosdios, kag pagbabaylan. Ang mga tawo nagasumponganay, nagainaway, nagapangimon, nagapangakig kag nagahandom sing mataas. Nagabinahinbahin sila kag nagagrupogrupo; 21mahisa sila, palahubog, nagapatuyang sa pagkinalipay, kag nagabuhat sang iban pa gid nga mga butang kaangay sini. Karon, ginapaandaman ko kamo subong sang pagpaandam ko anay sa inyo: ang nagabuhat sini nga mga butang indi makapanubli sang Ginharian sang Dios. 22Pero ang Espiritu nagapatubas sang gugma, kalipay, paghidait, pagbatas, pagkalulo, pagkaayo, pagkamatutom, 23pagkamapainuboson, kag pagpugong sang kaugalingon. Wala sing kasugoan nga batok sini nga mga butang. 24Kag ang tanan nga iya ni Cristo Jesus nagpatay sang ila tawuhanon nga kinaugali upod sang ila lawasnon nga mga kailigbon kag mga handom. 25Ang Espiritu naghatag sa aton sing kabuhi, kag sia man amo ang dapat maggahom sang aton kabuhi. 26Indi kita magpabugal, ukon mag-inakigay, ukon maghinisaay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\