GALACIA 6

1Mga utod ko, kon may isa sa inyo nga madakpan nga nagahimo sing malain, kamo nga mga espirituhanon dapat magtadlong sa iya, pero himoa ninyo ini sa malulo nga paagi. Magbantay man kamo sa inyo kaugalingon, agod nga indi man kamo masulay. 2Magbinuligay kamo sa pagdala sang mga palas-anon sang tagsatagsa, kag sa sini nga paagi matuman ninyo ang sugo ni Cristo. 3Kon may nagahunahona nga daw si sin-o gid sia, bisan nga waaywaay gid sia, ginabuang lang niya ang iya kaugalingon. 4Ang tagsatagsa mag-usisa sang iya kaugalingon nga pagginawi. Kon maayo ini, ti sarang sia makapabugal sang iya nahimo nga wala na niya ginapaanggid ini sa ginahimo sang iban. 5Kay ang tagsatagsa dapat magdala sang iya kaugalingon nga palas-anon. 6Ang tawo nga ginatudloan sang Cristohanon nga pagtulon-an dapat man magpaambit sa iya manunodlo sang iya maayo nga mga pagkabutang. 7Indi pagbuanga ang inyo kaugalingon. Wala sing isa nga makabuang sa Dios. Kon ano ang ginasab-og sang tawo amo man ang iya pagaanihon. 8Kon nagasab-og sia sang iya tawuhanon nga mga kailigbon, gikan sa sina magaani sia sing kamatayon. Kon nagasab-og sia sang Espiritu, gikan sa Espiritu magaani sia sing kabuhi nga wala sing katapusan. 9Gani, indi kita magkataka sa paghimo sing maayo, kay kon magpadayon kita, magaabot ang tion nga magaani kita. 10Gani, sa tagsa ka tion nga may kahigayunan kita, maghimo kita sing maayo sa tanan nga mga tawo kag labi na gid sa aton mga kautoran sa pagtuo. 11Tan-awa ninyo kon daw ano ka dalagku ang mga litra nga ginasulat ko sa inyo karon paagi sa akon kaugalingon nga kamot! 12Ang mga nagapakitakita kag nagapahambog nahanungod sang mga butang nga makita, amo ang nagapilit sa inyo sa pagpatuli. Ginahimo nila ini, agod indi sila paghingabuton tungod sang krus ni Cristo. 13Kay bisan sila nga nagapatuli wala nagatuman sang Kasugoan. Luyag nila nga matuli kamo agod makapabugal sila nga kamo nagsunod sa sining lawasnon nga seremoniya. 14Pero para sa akon, ang akon lamang mapabugal amo ang krus sang aton Ginoong Jesu-Cristo, kay paagi sa iya krus ang kalibutan patay para sa akon kag ako patay man para sa kalibutan. 15Indi kinahanglanon ang pagkatinuli ukon ang pagkadi-tinuli, kundi ang kinahanglanon amo ang pagkabag-o nga tinuga. 16Nahanungod sa mga nagasunod sini nga pagsulondan sa ila pagkabuhi, kabay nga ang paghidait kag ang kaluoy manginyara sa ila, kag sa tanan nga mga pinili sang Dios. 17Sa katapusan: indi na ninyo ako paggamuha, kay ang mga pinalian nga yari sa akon lawas nagapakita nga ako ulipon ni Jesus. 18Mga kautoran ko, kabay nga ang grasya sang aton Ginoong Jesu-Cristo manginyara sa inyo. Kabay pa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\