Hebreo 1

1Sang una nga panahon ang Dios naghambal sa aton mga katigulangan paagi sa mga propeta sa madamo nga mga beses kag sa sarisari nga mga paagi. 2Pero sa sining ulihi nga mga inadlaw naghambal sia sa aton paagi sa iya Anak. Paagi sa iya gintuga sang Dios ang bug-os nga kalibutan, kag sia man ang ginpili sang Dios nga manginmanunobli sang tanan nga mga butang sa katapusan. 3Sia nagasilak sa kasanag sang himaya sang Dios, kag sia ang matuod nga laragway sang kinaugali sang Dios. Ginapadayon niya ang tanan nga mga butang sa sining kalibutan paagi sa iya gamhanan nga pulong. Sang matinluan niya ang mga tawo sang ila mga sala, naglingkod sia sa tuo sang Dios nga Labing Gamhanan didto sa langit. 4Ang Anak nanginlabaw pa sa mga anghel, subong nga ang ngalan nga ginhatag sang Dios sa iya labaw sa ila mga ngalan. 5Kay ang Dios wala gid magsiling sa bisan isa sang iya mga anghel: “Ikaw ang akon anak Karon nga adlaw Ako nangin-imo Amay.” Kag wala man sing anghel nga ginsingganan sang Dios: “Ako mangin-iya Amay, Kag sia mangin-akon Anak.” 6Sang buot na ipadala sang Dios ang iya panganay nga Anak sa kalibutan, nagsiling man sia: “Ang tanan nga mga anghel sang Dios Dapat magsimba sa iya.” 7Amo ini ang ginsiling sang Dios nahanungod sa mga anghel: “Ginahimo sang Dios Ang iya mga anghel nga mga hangin, Kag ginahimo niya Ang iya mga alagad Nga mga dabdab sang kalayo.” 8Pero ang Dios nagsiling nahanungod sa Anak: “Ang imo trono, O Dios, Wala sing katapusan! Nagagahom ka sing matarong Sa imo ginharian. 9Ginahigugma mo ang katarungan Kag ginadumtan ang kalautan, Gani nga ang Dios, ang imo Dios, Nagpili sa imo kag naghatag sa imo Sing kalipay sang kadungganan Nga labaw sang sa ginhatag niya Sa imo mga kaupdanan.” 10Nagsiling man sia: “Ikaw, O Ginoo, Ang nagtuga sang duta sa ginsugoran, Kag ang imo mga kamot Amo gid ang naghimo Sang mga kalangitan. 11Sila tanan mawala, Pero ikaw magapadayon. Magadaan sila subong sang mga bayu. 12Pagapiuron mo sila Subong sang kunop, Kag pagailisan sila Subong sang mga bayu. Pero ikaw amo man sa gihapon, Kag wala sing katapusan.” 13Ang Dios wala gid magsiling sa bisan isa sang iya mga anghel: “Lingkod ka sa akon tuo, Tubtob mahimo ko Ang imo mga kaaway Nga tulongtongan sang imo mga tiil.” 14Gani, ano gid bala ang mga anghel? Sila mga espiritu nga nagaalagad sa Dios, kag ginapadala niya sa pagbulig sa mga magabaton sang kaluwasan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\