Hebreo 10

1Ang Kasugoan sang mga Judio indi amo ang bug-os kag sibo nga larawan sang matuodtuod nga mga butang, kundi landong lamang sang maayo nga mga butang nga palaabuton. Amo man gihapon nga mga halad ang padayon nga ginahalad tuigtuig. Karon paano bala ang paghimpit sang Kasugoan sang mga tawo nga nagapalapit sa Dios paagi sini nga mga halad? 2Kon ang mga tawo nga nagasimba sa Dios natinluan sa ila mga sala, kuntani wala na sila sing salabton sa ila mga sala, kag magauntat ang tanan nga mga paghalad. 3Pero sa baylo sini, ang mga halad nagapahanumdom tuigtuig sa mga tawo sang ila mga sala. 4Kay ang dugo sang toro nga mga baka kag mga kanding indi gid makakuha sang mga sala. 5Tungod sini, sang manugkari si Cristo sa kalibutan, nagsiling sia sa Dios: “Indi ka luyag Sang mga halad kag mga dulot Kundi nag-aman ka Sing isa ka lawas para sa akon. 6Wala ka malipay Sa mga dulot nga mga sapat Nga ginasunog sing bug-os sa altar, Ukon sang mga halad Sa pagkuha sang mga sala. 7Gani nagsiling ako, ‘Yari ako, O Dios, Sa pagtuman sang imo kabubot-on, Suno sa nasulat nahanungod sa akon Sa libro sang kasugoan.’ ” 8Sa nahauna, nagsiling si Cristo, “Wala ka luyag ukon nalipay sang mga halad kag sang mga dulot, ukon sang halad nga mga sapat nga ginasunog sa altar, kag sang mga halad sa pagkuha sang mga sala.” Ginsiling niya ini bisan pa ini tanan nga mga halad ginadulot suno sa Kasugoan. 9Dayon nagsiling sia, “Yari ako, O Dios, sa pagtuman sang imo kabubot-on.” Gani gindula sang Dios ang tanan nga una nga mga halad, kag gin-ilisan ini sang paghalad ni Cristo sang iya kaugalingon. 10Tungod kay si Jesu-Cristo nagtuman sang bug-os nga kabubot-on sang Dios, kita tanan natinluan sa sala paagi sa paghalad niya sang iya kaugalingon nga lawas sing makaisa gid lang. 11Ang tagsa ka pari nga Judio nagatindog kag nagahimo sang iya hilikuton adlaw-adlaw kag nagadulot sang amo man gihapon nga mga halad sing makapila ka beses. Pero ini nga mga halad indi gid makakuha sang mga sala. 12Pero si Cristo nagdulot sang isa ka halad tungod sa mga sala, isa ka halad nga maayo kag wala sing katapusan, kag dayon naglingkod sia sa tuo sang Dios. 13Karon didto sia nagahulat tubtob nga himuon sang Dios ang iya mga kaaway nga tulongtongan sang iya mga tiil. 14Gani paagi sa isa ka halad, ginhimpit niya sing dayon ang mga natinluan sa sala. 15Kag ang Espiritu Santo nagasaksi man sa aton. Sa nahauna nagasiling sia: 16“Amo ini ang kasugtanan Nga akon himuon sa ila Sa palaabuton nga mga inadlaw, Siling sang Ginoo: Itanom ko ang akon mga kasugoan Sa ila mga tagipusoon, Kag isulat ko ini Sa ila mga panghunahona.” 17Kag nagasiling pa gid sia, “Indi ko na gid pagdumdomon ang ila mga sala kag ang ila malaut nga mga binuhatan.” 18Gani kon ini tanan napatawad na, indi na kinahanglan ang isa ka halad sa pagkuha sang mga sala. 19Gani, mga kautoran, may bug-os kita nga kahilwayan sa pagsulod sa Labing Balaan nga Duog paagi sa kamatayon ni Jesus. 20Ginbuksan niya para sa aton ang isa ka bag-o kag buhi nga dalan, paagi sa kurtina, nga amo ang iya kaugalingon nga lawas. 21May gamhanan kita nga pari nga nagadumala sa balay sang Dios. 22Gani magpalapit kita sa Dios, nga may sinsero nga tagipusoon kag malig-on nga pagtuo, nga may konsyensya nga natinluan sa malaut nga panghunahona, kag mga lawas nga nahugasan sang tubig nga matinlo. 23Magmalig-on kita sa paglaom nga aton ginahuptan, kay masaligan naton ang Dios sa pagtuman sang iya saad. 24Magkabalaka kita sa isa kag isa, nga nagabinuligay sa pagpakita sang gugma kag sa paghimo sing maayo. 25Indi naton pagbayaan ang aton kinabatasan nga pagtililipon, subong sang ginahimo sang iban. Sa baylo, maglinaygayay ang isa kag isa, kapin pa kay nahibaluan ninyo nga malapit na ang Adlaw sang Ginoo. 26Kay wala na sing halad nga makakuha sang mga sala, kon magpadayon kita sing hungod sa pagpakasala sa tapos mapakilala sa aton ang kamatuoran. 27Sa baylo, ang nabilin amo lamang ang pagkahadlok sang palaabuton nga Paghukom kag masingkal nga kalayo nga magalaglag sang mga nagasumpong sa Dios! 28Ang nagalapas sang Kasugoan ni Moises ginapapatay nga wala sing luoyluoy, sa tapos sia mahukman nga nakasala sa pagpamatuod sang duha ukon tatlo ka mga saksi. 29Ti, daw ano pa gid ang silot sa tawo nga nagatamay sang Anak sang Dios—sia nga nagahikay sang dugo sang kasugtanan sang Dios nga amo ang nagtinlo sa iya, kag nagapakahuya sang Espiritu nga nagahatag sing grasya. Hunahonaa lang bala ninyo kon daw ano pa gid ang silot nga bagay sa iya! 30Kay kilala naton ang nagsiling, “Magatimalos ako, ako ang magabalos,” kag ang nagsiling man, “Ang Ginoo magahukom sang iya mga tawo.” 31Isa ka makahaladlok nga butang ang pagkahulog sa kamot sang Dios nga buhi! 32Dumdoma ang inyo nagligad nga mga panahon. Sa sadto nga mga inadlaw, sa tapos kamo maiwagan sang Dios, nag-antos kamo sing madamo, pero wala kamo madaog sang mga pag-antos. 33Kon kaisa ginapakahuy-an kag ginasakit kamo sa atubangan sang mga tawo, kag kon kaisa handa kamo sa pagpakig-unong sa mga ginatratar sing subong sini. 34Nag-ambit kamo sang mga pag-antos sang mga binilanggo, kag sang agawon sa inyo ang tanan ninyo nga mga pagkabutang ginbatas ninyo ini sing malipayon, kay nahibaluan ninyo nga may mga pagkabutang pa kamo nga labi pa kaayo kag nagapadayon sa walay katapusan. 35Gani indi ninyo pagdulaa ang inyo pagsalig, kay may daku ini nga balos. 36Kinahanglan magpailob kamo, agod nga matuman ninyo ang kabubot-on sang Dios kag mabaton ninyo ang iya ginasaad. 37Kay ang kasulatan nagasiling: “Sa indi na lang madugay, Ang manugkari magaabot na, Indi sia magpadugay. 38Pero ang akon matarong nga mga tawo Magatuo kag magakabuhi, Pero kon may yara sa ila Nga magbiya, Indi ako malipay sa iya.” 39Indi kita mga tawo nga nagabiya kag nagakawala, kundi nagatuo kita kag nagakaluwas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\