Hebreo 11

1Ang pagtuo amo ang pagsalig sang mga butang nga aton ginalauman, ang kasigurohan sang mga butang nga indi naton makita. 2Tungod sang ila pagtuo, ang mga tawo sadtong una nga mga panahon ginpakamaayo sang Dios. 3Tungod sa pagtuo, mahangpan naton nga ang kalibutan gintuga paagi sa pulong sang Dios, gani nga ang mga butang nga sarang makita nahimo gikan sa mga butang nga indi makita. 4Tungod sa pagtuo, si Abel nagdulot sa Dios sang halad nga maayo pa sang sa kay Cain. Paagi sa iya pagtuo, ginkilala sia sang Dios subong nga matarong nga tawo, kay ang Dios gid amo ang nagbaton sang iya mga dulot. Paagi sa iya pagtuo, si Abel bisan nga patay na, nagahambal pa gihapon. 5Tungod sa pagtuo, si Enoc wala mapatay kundi gindala sia sa Dios, kag wala na sing may nakakita sa iya, kay ang Dios nagdala sa iya pa ibabaw. Ang kasulatan nagasiling nga sang wala pa si Enoc gindala pa ibabaw, nakapahamuot sia sa Dios. 6Wala sing tawo nga makapahamuot sa Dios kon wala sia sing pagtuo. Kay ang nagapalapit sa Dios dapat magtuo nga may Dios, kag nagahatag sia sing balos sa mga nagapangita sa iya. 7Tungod sa pagtuo, si Noe nakabati sang mga paandam sang Dios nahanungod sang palaabuton nga mga butang nga indi niya makita. Gintuman niya ang Dios, kag naghimo sia sang arka nga paagi sini, sia kag ang iya panimalay naluwas. Sa sini nga paagi, ginkondenar ni Noe ang kalibutan, kag ginpakamatarong sia sang Dios paagi sa pagtuo. 8Tungod sa pagtuo, si Abraham nagtuman sang pagtawag sang Dios, kag nagkadto sia sa duta nga ginsaad sang Dios nga ihatag sa iya. Ginbayaan niya ang iya kaugalingon nga duta nga wala makahibalo kon diin sia makadto. 9Paagi sa pagtuo nagpuyo sia sa duta nga ginsaad sang Dios sa iya, nga daw isa ka dumoluong. Nagpuyo sia sa mga tolda upod kay Isaac kag kay Jacob nga nagbaton sang amo man nga saad gikan sa Dios. 10Kay si Abraham nagpaabot sang isa ka siyudad nga ginplano kag ginpatindog sang Dios, ang siyudad nga ang iya mga sadsaran malig-on. 11Tungod sa pagtuo, si Abraham nangin-amay, bisan pa nga tigulang na gid sia kag si Sara indi naman makapamata. Nagsalig sia nga ang Dios magatuman sang iya ginsaad. 12Bisan nga makabig sia nga daw patay na, sa sini nga tawo nagikan ang mga kaliwat nga subong kadamo sang mga bituon sa langit, kag subong man kadamo sang mga balas nga indi maisip sa baybayon. 13Ini tanan nga mga tawo nagkalamatay sa pagtuo. Wala nila mabaton ang mga ginsaad sang Dios sa ila, pero gikan sa malayo ila nakita kag ginpaabot ini, kag ginkilala nila nga mga dumoluong sila kag mga umalagi dira sa duta. 14Ang mga nagahambal sini nagapahayag sing maathag nga ginapangita nila ang banwa nga ila gid kaugalingon. 15Wala na nila pagdumdoma ang banwa nga ila ginbayaan, kay kon amo ini ang ila ginhimo, kuntani may kahigayunan pa sila sa pagbalik. 16Sa baylo, naghandom sila sang labi pa kaayo nga banwa, ang langitnon nga banwa. Gani ang Dios wala mahuya nga tawgon nila sia nga ila Dios, kay nakaaman sia para sa ila sang isa ka siyudad. 17Tungod sa pagtuo, si Abraham naghalad sang iya anak nga si Isaac, sang gintilawan sia sang Dios. Bisan sia ang ginsaaran sang Dios, si Abraham handa sa paghalad sang iya bugtong nga anak. 18Ang Dios nagsiling sa iya, “Paagi kay Isaac magagikan ang imo mga kaliwat.” 19Nagpati si Abraham nga ang Dios makasarang sa pagbanhaw kay Isaac—gani, kon hambalon gid man si Abraham nagbaton liwat kay Isaac gikan sa kamatayon. 20Tungod sa pagtuo, si Isaac nagsaad sing palaabuton nga mga kaayuhan kay Jacob kag kay Esau. 21Tungod sa pagtuo, sa wala pa mapatay si Jacob ginbendisyunan niya ang tagsa ka anak ni Jose, kag nagsimba sia sa Dios nga nagapanukod sa iya baston. 22Tungod sa pagtuo, sang madali na lang mapatay si Jose naghambal sia nahanungod sang paghalin sang mga taga-Israel sa Egipto, kag nagpamilinbilin sia nahanungod sang ila pagahimuon sa iya mga tul-an. 23Tungod sa pagtuo, ang mga ginikanan ni Moises nagtago sa iya sa sulod sang tatlo ka bulan sa tapos sia matawo. Nakita nila nga guwapo sia nga bata, kag wala sila mahadlok sa paglapas sang sugo sang hari. 24Tungod sa pagtuo, sang daku na si Moises, wala sia magpasugot nga tawgon sia nga bata sang anak nga babayi ni Faraon. 25Ginpasulabi niya ang pag-antos upod sa mga tawo sang Dios sang sa magpangalipay sa sala sa malip-ot lamang nga tion. 26Ginkabig niya nga ang pag-antos tungod si Cristo mas maayo pa sang sa tanan nga mga manggad sa Egipto, kay ginapanan-aw niya ang palaabuton nga balos. 27Tungod sa pagtuo, ginbayaan ni Moises ang Egipto nga wala magkahadlok sa kaakig sang hari. Indi na gid sia magbalik, subong nga daw nakita niya ang indi makita nga Dios. 28Tungod sa pagtuo nagsugod sia sa paghiwat sang Pascua kag nagsugo sa pagwisik sang dugo sa mga puwertahan, agod nga ang Anghel sang Kamatayon indi magpatay sang panganay nga mga lalaki sang mga taga-Israel. 29Tungod sa pagtuo, nakatabok ang mga taga-Israel sa Mapula nga Dagat nga daw pareho lang sang mamala nga duta. Sang magpangahas ang mga Egiptohanon sa pagtabok, ginlapawan sila sang tubig, kag nagkalalumos. 30Tungod sa pagtuo, ang mga pader sang Jerico narumpag, sa tapos makamartsa ang mga taga-Israel sa palibot sini sa sulod sang pito ka adlaw. 31Tungod sa pagtuo, si Rahab, ang babayi nga nagbaligya sang iya dungog, wala mapatay kaupod sa mga wala magtuman sa Dios, kay ginbaton niya sing mainabyanon ang mga espiya. 32Padayunon ko pa bala ang pagsugid sini? Kulang ang akon tion sa pagsugid nahanungod kay Gideon, Barac, Samson, Jefte, David, Samuel kag sang mga propeta. 33Paagi sa pagtuo nagpakig-away sila batok sa tanan nga mga pungsod kag nagdaog sila. Naghimo sila sing matarong kag nabaton nila ang ginsaad sang Dios. Napakipot nila ang mga baba sang mga leon, 34napalong nila ang nagadabadaba nga kalayo, kag nalikawan ang kamatayon sa espada. Mga maluya sila pero nanginmabakod. Indi sila masarangan sa inaway, kag ginpangdaog nila ang mga hangaway sang mga dumoluong. 35Paagi sa pagtuo, ang mga babayi nagbaton liwat sang ila mga patay nga ginbanhaw. Ang iban nagkalamatay sa daku nga mga pag-antos nga wala magbaton sang kahilwayan, agod mabanhaw sila sa isa ka maayo pa nga kabuhi. 36Ang iban ginpanguligyat kag ginpangbunal, kag ang iban ginpanggapos kag ginpangbilanggo. 37Ginpangbato sila, ginpang-utod sang lagari, ginpamatay sa espada. Nagdalangdalang sila nga nagabayu sang panit sang mga karnero kag mga kanding, mga imol sila, ginhingabot, kag ginpintasan. 38Ang kalibutan indi bagay para sa ila! Nag-alaplaag sila sa mga desierto kag sa mga kabukiran, nga nagapuyo sa mga kuweba, kag sa mga gikab sang duta. 39Daw ano kaayo ang binuhatan sining mga tawo paagi sa ila pagtuo! Pero wala pa nila mabaton ang ginsaad sang Dios, 40kay ang Dios may plano nga labing maayo pa para sa aton. Ang tuyo sang Dios amo nga manginhimpit lamang sila kaupod sa aton.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\