Hebreo 12

1Kon nahanungod sa aton, ginalibutan kita sang madamo nga mga saksi. Gani panghuklasan ta ang aton kaugalingon sang tanan nga mga nagasablag sa aton, kag ang sala nga nagahugakom sa aton, kag dalaganon ta nga may pagbatas ang palumba nga ginaatubang naton. 2Indi ta pag-ibulag ang aton panulok sa kay Jesus, nga sa iya nasandig ang aton pagtuo halin sa ginsugoran tubtob sa katapusan. Ginbatas niya ang mga pag-antos sa krus kag wala niya pagsapaka ang kahuloy-an sa pagpanginmatay paagi sini, tungod sang kalipay nga nagahulat sa iya, kag karon nagalingkod sia sa tuo sang trono sang Dios. 3Dumdoma ninyo kon daw ano ang inagihan niya, kon daw ano ang pagbatas niya sang mga pagdumot sang mga makasasala! Gani indi kamo magpakaluya kag magdula sang inyo paglaom. 4Kay sa inyo pagpakigsumpong sa sala, wala pa gani kamo makapakig-away tubtob sa bibi sang kamatayon. 5Nalimtan bala ninyo ang mga laygay nga ginhambal sang Dios sa inyo subong iya mga anak? “Anak ko, Magpamati ka Kon ang Ginoo magdisiplina sa imo, Kag indi ka magpakaluya Kon sia magsabdong sa imo. 6Kay ang Ginoo nagadisiplina Sang tagsatagsa nga iya ginahigugma, Kag nagasilot sang tagsatagsa Nga ginabaton niya subong anak.” 7Batasa ang inyo ginaantos subong isa ka pagdisiplina sang isa ka amay. Kay ang inyo pag-antos nagapakita nga ang Dios nagakabig sa inyo nga iya mga anak. May anak bala nga wala ginadisiplina sang iya amay? 8Kon wala kamo ginadisiplina subong sang iya pagdisiplina sang tanan niya nga mga anak, ti, indi kamo matuod nga mga anak, kundi mga onon. 9Kon sa bagay ang aton amay diri sa duta nagadisiplina sa aton, kag ginatahod naton sila. Ti, labi pa gid gani nga magpasakop kita sa aton espirituhanon nga Amay kag magakabuhi kita! 10Ang aton mga amay diri sa duta nagadisiplina sa aton sa malip-ot lang nga tion, suno sa ila ginahunahona nga nagakabagay. Pero ang Dios nagahimo sini para sa aton kaayuhan, agod makaambit kita sang iya pagkabalaan. 11Sa tion nga ginadisiplina kita, ang hunahona naton nga ginahatagan kita sing kalisod kag indi kalipay. Pero sa ulihi, ang mga gindisiplina paagi sa mga silot nagaagom sing mahidaiton nga bunga sang isa ka matarong nga kabuhi. 12Gani ibayaw ang inyo ginakapoy nga mga kamot, kag pabakura ang inyo maluya nga mga tuhod! 13Padayuna ang paglakat sa matadlong nga mga dalan, agod nga ang piang nga tiil indi magliw-as, kundi nga mag-ayo. 14Tinguhai ninyo ang pagpakighidait sa tanan nga mga tawo, kag ang pagkabuhi sing balaan, kay wala sing makakita sa Ginoo kon indi paagi sini. 15Mag-andam kamo nga wala sing isa nga magtalikod sa grasya sang Dios. Mag-andam kamo nga wala sing isa sa inyo nga manginkaangay sa mapait nga tanom nga nagagapa kag nagahalit sang madamo tungod sang iya hilo. 16Mag-andam kamo nga wala sing isa sa inyo nga manginmakihilawason ukon di-espirituhanon pareho kay Esau, nga tungod sa isa lamang ka pagkaon ginbaligya niya ang iya mga kinamatarong subong anak nga panganay. 17Sang ulihi, nahibal-an ninyo nga luyag sia magbaton sang bendisyon sang iya amay, pero ginsikway sia, kay wala na sia sing paagi sa pagbaylo sang iya ginhimo, bisan pa nga gintinguhaan gid niya ini nga nagahilibion. 18Wala kamo magkari sa sarang ninyo matandog, subong sang pagkadto sang mga taga-Israel sa bukid sang Sinai nga may nagadabdab nga kalayo, kadudolman kag mangitungito nga kadulom, bagyo, 19tunog sang isa ka trumpeta, kag sang isa ka tingog. Sang mabatian sang mga tawo ang tingog, nagpakiluoy sila nga indi na sila pagpabation bisan isa lang ka taga, 20kay indi sila makaagwanta sang mando nga nagsiling, “Bisan ang sapat nga magtandog sa bukid dapat batuhon tubtob mapatay.” 21Tama ini ka makahaladlok tan-awon sa bagay nga si Moises nakasiling, “Nagakurog ako kag nagakahadlok!” 22Sa baylo, nagpalapit kamo sa bukid sang Sion kag sa siyudad sang Dios nga buhi, ang langitnon nga Jerusalem, nga may linibo ka mga anghel. 23Nagpalapit kamo sa malipayon nga pagtilipon sang panganay nga mga anak sang Dios, nga ang ila mga ngalan nasulat sa langit. Nagpalapit kamo sa Dios, nga amo ang hukom sang tanan nga mga tawo, kag sa mga espiritu sang matarong nga mga tawo nga ginhimpit. 24Nagpalapit kamo kay Jesus, nga amo ang nagpatigayon sang bag-o nga kasugtanan, kag sa nawisik nga dugo nga nagapamatuod sang maayo pa nga mga butang sang sa dugo ni Abel. 25Gani mag-andam kamo, kag magpamati sa iya nga nagahambal. Ang mga indi magpamati sa iya nga naghatag sang diosnon nga mensahi diri sa duta wala makapalagyo. Gani paano kita makapalagyo, kon talikdan naton ang nagahambal sa aton gikan sa langit! 26Sadto nga tion ang iya tingog nagtay-og sang duta, pero karon nagsaad sia, “Tay-ugon ko sa liwat indi lamang ang duta, kundi ang langit man.” 27Ang mga pulong “sa liwat” nagapakita sing maathag nga ang mga butang nga gintuga pagatay-ugon kag pagadulaon, agod nga ang tanan nga indi matay-og amo ang magapabilin. 28Gani, magpasalamat kita, kay kita nakabaton sang ginharian nga indi matay-og. Magpasalamat kita kag magsimba sa Dios sa paagi nga nahamut-an niya, nga may pagtahod kag kahadlok. 29Kay matuod gid nga ang aton Dios isa ka kalayo nga nagalaglag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\