Hebreo 13

1Magpadayon kamo sa paghigugmaanay subong mga mag-ulotod sa kay Cristo. 2Indi kamo magkalipat sa pagbaton sang mga dumoluong sa inyo mga balay. May pila nga nakahimo sini kag sa wala nila mahibaloi nakabaton sila sang mga anghel. 3Dumdoma ninyo ang mga yara sa bilangguan, subong nga daw nabilanggo man kamo upod sa ila. Dumdoma ninyo ang mga nagaantos, nga daw nagaantos man kamo upod sa ila. 4Dapat padunggan sang tanan ang pag-asawahay, kag ang mga bana kag mga asawa indi magluib sa isa kag isa. Pagahukman sang Dios ang tanan nga mga makihilawason kag ang mga nagapanginbabayi ukon nagapanginlalaki. 5Likawi ninyo ang paghigugma sa kuwarta, kag manginkuntento kamo sang yara sa inyo. Kay ang Dios nagsiling, “Indi gid ako magbiya kag magpatumbaya sa inyo.” 6Gani magpakaisog kita kag magsiling: “Ang Ginoo amo ang akon manugbulig, Wala ako sing kahadlukan. Ano ang mahimo sang tawo sa akon?” 7Dumdoma ang inyo anay mga pangulo, nga nagwali sa inyo sang pulong sang Dios. Dumdoma ninyo kon paano sila nagkabuhi kag napatay, kag iluga ang ila pagtuo. 8Si Jesu-Cristo amo man kahapon, karon kag sa gihapon. 9Indi kamo magpadaladala sa mga nagakalainlain kag iban nga mga pagtulon-an nga nagapatalang sa inyo sa matuod nga dalan. Maayo para sa aton mga kalag nga mapalig-on paagi sa grasya sang Dios, indi sa pagtuman sang mga pagsulondan nahanungod sang mga kalan-on. Ang nagatuman sini wala gid man gani makabaton sing kaayuhan paagi sini. 10Ang mga pari nga nagaalagad sa tolda sang mga Judio wala sing kinamatarong sa pagkaon sang mga halad sa aton altar. 11Ang Pinakamataas nga Pari nga Judio nagadala sang dugo sang mga sapat sa Labing Balaan nga Duog sa pagdulot sini subong halad para sa mga sala, pero ang mga lawas sang mga sapat ginasunog sa gwa sang kampamento. 12Tungod sini si Jesus man napatay sa gwa sang puwerta sang siyudad, agod matinluan niya ang tanan nga mga tawo sang ila mga sala paagi sa iya kaugalingon nga dugo. 13Gani, magkadto kita sa iya sa gwa sang kampamento kag magpakigbahin sang iya kahuloy-an. 14Kay wala sing permanente nga siyudad para sa aton diri sa duta, kundi ginapangita ta ang isa ka siyudad nga palaabuton. 15Gani, ihalad ta sa gihapon ang pagdayaw sa Dios subong aton halad paagi kay Jesus, nga amo ang halad nga ginabungat sang mga bibig nga nagatuad sang iya ngalan. 16Indi kamo magkalipat sa paghimo sing maayo kag sa pagbinuligay, kay amo ini ang mga halad nga nagapahamuot sa Dios. 17Tumana ninyo ang inyo mga pangulo kag sunda ang ila ginasugo. Sila amo ang nagabantay nga wala sing pahuway sang inyo mga kalag, tungod kay dapat sila maghatag sing husay sang ila pag-alagad sa Dios. Kon nagatuman kamo sa ila, magaalagad sila nga may kalipay. Kon indi kamo magtuman sa ila, magaalagad sila nga may kasubo kag indi ini makabulig sa inyo. 18Padayuna ninyo ang pagpangamuyo para sa amon. Napat-od namon nga matinlo ang amon mga konsyensya, kay luyag kami maghimo sing matarong sa tanan nga tion. 19Kag nagapangabay pa gid ako sa inyo nga magpangamuyo kamo nga pabalikon ako sang Dios sa inyo sa labing madali. 20Ang Dios nagbanhaw sang aton Ginoong Jesus gikan sa mga minatay nga amo ang Gamhanan nga Manugbantay sang mga karnero tungod sang iya pagpakamatay, nga paagi sini napalig-on ang wala sing katapusan nga kasugtanan. 21Kabay nga ang Dios sang paghidait maghatag sa inyo sang tanan nga maayo nga butang nga inyo ginakinahanglan agod matuman ninyo ang iya kabubot-on, kag kabay nga paagi kay Jesu-Cristo, himuon sang Dios sa aton ang iya nahamut-an. Kag sa kay Cristo ang himaya nga wala sing katapusan! Kabay pa. 22Nagapangabay ako sa inyo, mga kautoran, nga magpamati kamo sing mapainulobon sa akon mga ginalaygay sa inyo, kay ining sulat ko sa inyo malip-ot lang. 23Luyag ko nga mahibaluan ninyo nga si Timoteo nga aton utod ginpagwa na sa bilangguan. Kon mag-abot sia gilayon, paupdon ko sia sa akon pagkadto dira sa inyo. 24Abiabiha ninyo para sa amon ang tanan ninyo nga mga pangulo kag ang tanan nga mga tumoluo. Ang mga kautoran nga taga-Italia nagapadala sa inyo sang ila mga pag-abiabi. 25Kabay nga ang grasya sang Dios manginyara sa inyo tanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\