Hebreo 3

1Mga kautoran ko nga Cristohanon nga gintawag man sang Dios! Dumdoma ninyo si Jesus, nga ginpadala sang Dios nga mangin-Pinakamataas nga Pari sang pagtuo nga aton ginasunod. 2Matutom sia sa Dios, nga nagpili sa iya sa paghimo sini nga hilikuton, subong nga si Moises matutom man sa iya hilikuton sa bug-os nga panimalay sang Dios. 3Ang nagatukod sang balay ginapadunggan sing labi pa sang sa balay mismo. Sa amo man nga bagay, si Jesus takos sang labi pa nga himaya sang sa kay Moises. 4Matuod gid nga ang tagsa ka balay may nagpatindog nga tawo—kag ang Dios amo ang naghimo sang tanan nga mga butang. 5Si Moises matutom nga alagad sa bug-os nga balay sang Dios, kag naghambal sia sang mga butang nga inugsiling sang Dios sa palaabuton. 6Pero si Cristo matutom nga Anak nga gintugyanan sang balay sang Dios. Kita amo ang iya balay, kon magpadayon kita nga may kaisog kag pagsalig sa aton ginalauman. 7Gani, ang Espiritu Santo nagasiling: “Kon inyo mabatian Ang tingog sang Dios karon nga adlaw, 8Indi ninyo pagpatig-aha Ang inyo mga tagipusoon Subong sang una Sang inyo pagbato sa Dios, Subong sadtong adlaw Sang inyo sia gintilawan Didto sa desierto. 9Didto ginsulay kag gintilawan ako Sang inyo mga katigulangan, Siling sang Dios, Bisan nakita na nila Ang binuhatan ko Sa sulod sang 40 ka tuig. 10Tungod sini, Naakig gid ako sa sadtong mga tawo, Kag nagsiling ako, ‘Malinapason sila sa gihapon, Kag indi gid sila magtuman Sang akon mga sugo.’ 11Naakig ako kag nagpanumpa: ‘Indi gid sila Makasulod kag makapahuway Upod sa akon!’ ” 12Mga kautoran, mag-andam kamo nga wala sing isa sa inyo nga may malaut kag indi matinuohon nga tagipusoon sa bagay nga magapahilayo sia sa Dios nga buhi. 13Sa baylo, maglinaygayay kamo adlaw-adlaw, samtang ang ginatawag sa kasulatan nga “Karon nga Adlaw” napatuhoy sa aton, agod nga wala sing isa sa inyo nga mapatalang sang sala kag manginmatig-a sing tagipusoon. 14Kay kita tanan nagapakig-ambit upod kay Cristo, kon ginahuptan ta sing malig-on tubtob sa katapusan ang pagsalig nga nangin-aton sa ginsugoran. 15Amo ini ang ginasiling sang kasulatan: “Kon inyo mabatian Ang tingog sang Dios karon nga adlaw, Indi ninyo pagpatig-aha Ang inyo mga tagipusoon Subong sang una Sang inyo pagbato sa Dios.” 16Sin-o bala ang nakabati sang tingog sang Dios kag nagbato sa iya? Sila tanan nga ginpangulohan ni Moises sa paggwa sa Egipto. 17Sin-o bala ang naakigan sang Dios sa sulod sang 40 ka tuig? Ang mga tawo nga nagpakasala kag nagkalamatay didto sa desierto. 18Sang nagpanumpa ang Dios nga nagasiling, “Indi gid sila makasulod kag makapahuway upod sa akon,” sin-o bala ang iya ginatumod? Ang mga tawo nga nagbato sa iya. 19Gani aton nakita nga wala sila makasulod, kay wala sila magtuo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\